Fingerprint Cards AB (FPC), ökning av antalet aktier

Inlösen av teckningsoptioner har skett under december 2016 varvid Fingerprint Cards registrerade aktiekapital har ökat med 33 040 kronor och uppgår till 12 940 867 kronor vid slutet av december 2016.

Antalet aktier har ökat med 826 000 B-aktier varvid antalet B-aktier därefter uppgår till 317 521 675 och med oförändrat antal A-aktier, 6 000 000, uppgår det totala antalet aktier till 323 521 675. Det totala antalet röster uppgår till 377 521 675.

Lösenpriset per aktie var 18,03 kronor vilket innebär att bolaget har tillförts 14 892 780 kronor.
Teckningsoptionsprogrammet beslutades vid extra bolagsstämma den 6 november 2013.


För mer information kontakta:
Christian Fredrikson, VD, Fingerprint Cards AB (publ), +46(0)31-60 78 20, [email protected]


Om Fingerprint Cards AB (FPC)
Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområde

Informationen är sådan som Fingerprint Cards ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 klockan 12:15.


Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (PDF) (pdf)