Fingerprint Cards AB förväntar sig ett ännu sämre första kvartal och att de kortsiktiga utmaningarna kvarstår under andra kvartalet

Pressmeddelande
21 mars 2017

Fingerprint Cards AB förväntar sig ett ännu sämre första kvartal och att de kortsiktiga utmaningarna kvarstår under andra kvartalet

Då de kortsiktiga utmaningarna förväntas fortgå under andra kvartalet kan Fingerprint Cards AB inte bekräfta bolagets kommunicerade prognos för intäkter och lönsamhet för helåret 2017. Tidigare kommunicerad prognos för intäkter 2017 estimerades uppgå till 7500-9500 MSEK, rörelsemarginalen 2017 förväntades överstiga 35 %. Som en konsekvens av den kortsiktiga osäkerheten har bolaget beslutat att avstå från att ge ytterligare prognos för 2017 och styrelsen för Fingerprint Cards har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning som tidigare kommunicerats i bokslutskommunikén.

På grund av en svagare efterfrågan från OEM-kunder under det första kvartalet, och den tidigare kommunicerade lageruppbyggnaden, förväntar sig nu bolaget en intäktsnedgång om mer än 50 procent för första kvartalet 2017 jämfört med föregående år. En trög säsongsstart på året har försvagats ytterligare av höga lageruppbyggnadsnivåer i värdekedjan. På grund av OEM-kundernas lageruppbyggnad har även efterfrågan på bolagets fingeravtryckssensorer varit svagare än väntat. Lagernivåerna i bolagets distributionskanaler har sjunkit långsammare än väntat och fortsätter att påverka leveransvolymer och intäkter i det pågående kvartalet, samt förväntas även påverka det andra kvartalet.

Den nuvarande kortsiktiga osäkerheten är huvudorsaken till att Fingerprint Cards har bestämt sig för att avstå från att ge ytterligare prognos i 2017. Bolaget fortsätter att exekvera strategin, som ett ledande biometriföretag, att försvara och stärka positionen inom smartphones, samtidigt som det sker en utbyggnad av de nya segmenten. Bolaget fortsätter också att innovera och stärka sin IP-portfölj. De kortsiktiga utmaningarna förväntas fortsätta tills det andra kvartalet i år, men Fingerprint Cards har en stark kundbas att bygga vidare på. Ett styrkebesked är att bolaget har en aktiv dialog med kunderna om irisavläsning genom förvärvet av Delta ID. Utöver detta har Fingerprint Cards nyligen blivit vald som leverantör för ett flertal modeller som bevis på bolagets konkurrenskraft på marknaden.

Ledningen vidtar även nödvändiga åtgärder för att anpassa investeringar och för att säkerställa en effektiv hantering av resurser i den nuvarande situationen.

Styrelsen har granskat det tidigare förslaget om utdelning för 2016, och eftersom marknadsvillkoren har försvagats sedan förslaget lades fram har styrelsen nu beslutat att dra tillbaka förslaget om en utdelning om
2 kronor per aktie. Det reviderade förslaget är att inte ge utdelning för 2016, utan att gå vidare med makulering av aktier, vilket är i linje med den tidigare kommunicerade ambitionen om en kapitalstruktur för bolaget med fokus på långsiktiga tillväxtmöjligheter.

En telefonkonferens hålls idag klockan 08.45. Media, analytiker och institutionella investerare är välkomna att ringa in till telefonkonferensen. För deltagande per telefon, vänligen ring in på (+46) 0850336434 (Sverige) eller +44 (0)1452555566 (internationella deltagare). Uppge konferens-ID 91781563 vid inringning. Ring gärna in 10 minuter innan telefonkonferensen.

För mer information, kontakta:
Jan Wäreby, Styrelseordförande, Fingerprint Cards AB (publ)
Christian Fredrikson, VD, Fingerprint Cards AB (publ)
Johan Wilsby, CFO Fingerprint Cards AB (publ)


Presscenter Fingerprint Cards AB: +46(0)10-172 00 20, [email protected]
Investor Relations  Fingerprint Cards AB: +46(0)10-172 00 10, [email protected]

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017, klockan 08.00.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

 

Pressmeddelande (pdf)