Valberedningen i Fingerprint Cards reviderar förslaget om styrelsearvode

Pressmeddelande
7 april 2017

Valberedningen i Fingerprint Cards reviderar förslaget om styrelsearvode


Valberedningen i Fingerprint Cards reviderar det tidigare framlagda förslaget om att höja styrelsens arvode. Valberedningens reviderade förslag är att såväl styrelsens arvode som arvode för kommittéarbete förblir oförändrade, vilket innebär ett sammanlagt fast styrelsearvode om 4 050 000 kronor. Enligt det tidigare framlagda förslaget uppgick det sammanlagda fasta styrelsearvodet till 4 450 000 kronor. 

”Med anledning av den vinstvarning och det indragna utdelningsförslaget som bolaget presenterade den 21 mars har valberedningen ansett det nödvändigt att granska det tidigare förslaget. Mot bakgrund av dessa nya uppgifter gör vi, i samråd med styrelsen, nu bedömningen att det inte är rimligt med en höjning av arvodet”, säger Dimitrij Titov, valberedningens ordförande.

”Kallelsen med vårt förslag skickades ut parallellt med vinstvarningen och därmed hade valberedningen ingen möjlighet att omgående revidera förslaget”, säger Dimitrij Titov, valberedningens ordförande.

Valberedningens reviderade förslag:
Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 4 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 850 000 kronor och till övriga ledamöter 400 000 kronor per ledamot.
Arvode för kommittéarbete ska utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt följande.

Revisionsutskott: 150 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor till annan ledamot.
Ersättningsutskott: 80 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till annan ledamot.

Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Samtliga dokument inför årsstämman finns  tillgängliga på Fingerprints webbplats: https://corporate.fingerprints.com/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2017/

Valberedningens uppdaterade förslag inklusive motiverat yttrande inför årsstämman 2017 har publicerats på:
https://corporate.fingerprints.com/wp-content/uploads/2017/03/Valberedningen-i-Fingerprint-Cards-f%C3%B6rslag.pdf

För mer information, kontakta:
Dimitrij Titov, valberedningens ordförande
Telefon: +46 (0)70-864 06 85, [email protected]

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Informationen är sådan som Fingerprint Cards ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017, klockan 10.45.

 

 

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Pressmeddelande (pdf)