Beslut från årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ) 2017


Beslut från årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ) 2017

Fastställelse
På Fingerprint Cards AB (publ) årsstämma den 20 april 2017 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara 9.

Styrelsearvode
Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsen med ett sammanlagt fast styrelsearvode om 4 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 850 000 kronor och till övriga ledamöter 400 000 kronor per ledamot.

Arvode för kommittéarbete skall utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt följande: Revisionsutskott: 150 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor till annan ledamot. Ersättningsutskott: 80 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till annan ledamot.
Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Stämman beslutade att omvälja Jan Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-Johan von Plomgren till ordinarie styrelseledamot samt att nyvälja Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh samt Dimitrij Titov. Till styrelseordförande omvaldes Jan Wäreby.
Ledamöterna presenteras på bolagets hemsida https://corporate.fingerprints.com/bolagsstyrning/styrelse/  

Val av revisor
KPMG AB omvaldes till revisor fram till årsstämman 2018, KPMG AB har utsett Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning
Stämman beslutade beträffande ny valberedning inför årsstämman 2018 följande:
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största aktieägarna i Bolaget att utse en representant vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att utse ytterligare en representant för en grupp större aktieägare som ska adjungeras till valberedningen.

Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den sista bankdagen i augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess representant ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny representant. Marginella förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om ej särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny representant i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny representant, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut avseende förslag till stämmoordföranden, förslag till styrelse, förslag till styrelseordföranden, förslag till revisor, förslag till styrelsearvoden, förslag till revisorsarvode samt förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för tillsättande av valberedning
Stämman beslutade i enlighet med förslaget att en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.

Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av prestationsaktier. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 100 % av den fasta årslönen, med undantag för sign-on bonus.

Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida ska inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade i enlighet med förslaget att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2017”). LTIP 2017 skall omfatta 25 personer inom Fingerprint-koncernen. Deltagarna kommer ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla B-aktier inom ramen för LTIP 2017, så kallade ”Prestationsaktier”, enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för LTIP 2017 kommer Bolaget att tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie (”Rättigheter”).

För att kunna genomföra LTIP 2017 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt beslutade stämman i enlighet med förslaget om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av högst 812 438 B-aktier och om vederlagsfri överlåtelse av högst 618 200 B-aktier till deltagare i enlighet med LTIP 2017 samt att högst 194 238 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2017.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i långsiktigt incitamentsprogram och i marknaden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av högst 812 438 B-aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2017 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2017.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut att B-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp enligt ovan kan överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2017 i enlighet med beslutade villkor samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2017.

Stämman beslutade därför att högst 618 200 B-aktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2017, samt att högst 194 238 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2017. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split och/eller andra liknande händelser.

Beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget, med beaktande av de egna aktier som eventuellt återköpts i samband med beslutet om långsiktigt incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Beslut om makulering av egna aktier samt fondemission
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 416 960 kronor från 12 975 667 kronor till 12 558 707 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom makulering av sammanlagt 10 424 000 B-aktier som Bolaget innehar och som återköpts sedan föregående årsstämma. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Stämman beslutade om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission enligt följande. Aktiekapitalet ska genom fondemissionen tillföras 416 960 kronor, utan utgivning av nya aktier. Syftet med fondemissionen är att återställa aktiekapitalet efter minskningen i samband med makulering av egna aktier.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier, dock inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

Om Fingerprint Cards AB (publ)


Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPC:s teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.


Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2017, klockan 11.00 (CEST).

Beslut från årsstämman i Fingerprint Cards (pdf)