Fingerprint Cards AB: Delårsrapport: januari-mars 2017

                            

Fingerprint Cards AB (Publ.)
Delårsrapport: januari-mars 2017

Första kvartalet 2017

  • Intäkterna uppgick till 685,9 Mkr (1 491,2), en minskning med 54 % jämfört med första kvartalet 2016
  • Bruttomarginalen uppgick till 41 % (49)
  • Rörelseresultatet uppgick till 70,8 Mkr (618,7) och rörelsemarginalen 10 % (41)
  • Vinst per aktie före utspädning minskade till 0,17 Kr (1,44)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -324,1 Mkr (279,5)

VD-kommentar
Ett svagt men lönsamt första kvartal

För närvarande har vi en utmaning med överlager i värdekedjan i kombination med en hårdnande konkurrens vilket som väntat påverkat våra leveranser och intäkter negativt. Detta har resulterat i ett svagt men lönsamt första kvartal. Intäkterna minskade till 686 MSEK och rörelseresultatet blev 71 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 10 procent. Våra bruttomarginaler på 41 procent har påverkats av en inkurensreserv relaterad till vårt eget lager och av de lägre intäkterna men den underliggande produktmarginalen visar att vi fortfarande har ett konkurrenskraftigt erbjudande även i en hårdnande marknad. Vårt kassaflöde, främst påverkat av ett lägre resultat och ökade lager, blev dock -324 MSEK.


Den lageruppbyggnad i värdekedjan som nu påverkar våra intäkter är till största del en konsekvens av att flera av våra större OEM-kunder har haft högre säljmål än de har lyckats förverkliga med överproduktion och lageruppbyggnad som följd. Jag har fått många frågor kring vår visibilitet den senaste tiden. Jag kan konstatera att visibiliteten är mycket god när det gäller vilka kommande smartphone-lanseringar som våra sensorer kommer att finnas med i. Vi har däremot begränsad kunskap kring vilka försäljningsvolymer dessa smartphones sedan kommer att generera, vilket är det som driver våra intäkter.

När det gäller problematiken med överlager hos våra partners och kunder, ser vi detta som ett kortsiktigt problem och bedömer att dessa lagernivåer kommer att normaliseras under andra kvartalet. För att säkerställa en god lönsamhet ser vi över våra kostnader och verksamheten i stort, så att vi satsar våra resurser på rätt områden. Rekrytering av spetskompetens kommer att fortsätta men den kommer att göras mera selektivt. Efter ett par år av mycket kraftig tillväxt finns det anledning att konsolidera verksamheten och passa på att se över och anpassa processer och arbetssätt.

Om vi lämnar lagerfrågan och ser vad som händer i marknaden ser jag flera positiva inslag. Trots den hårda konkurrensen har vi under kvartalet funnits med i 18 lanseringar av nya mobila enheter. Huawei P10 är en viktig milstolpe för att det var den första smartphone där vi har vår sensor under en kontinuerlig glasskiva. Vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande och vi ser specifikt att vår nya sensor för enklare smartphones, FPC1028, har hjälpt oss att vinna viktiga affärer under kvartalet. Produkten är vital för att få igång penetrationen av sensorer bland enklare smartphones och därmed också för volymtillväxten. Den passar dessutom utmärkt inom IoT-tillämpningar eftersom den är liten, har goda prestanda och är kostnadseffektiv.

Vi får också tydliga signaler på att vårt bud på Delta ID var strategiskt korrekt. Det finns ett stort intresse från våra kunder att använda flera modaliteter, specifikt fingeravtrycks- och irisigenkänning, i en och samma enhet och tack vare ett licensavtal med Delta ID så kan vi erbjuda detta redan nu. Affären ligger för godkännande hos de amerikanska myndigheterna och vi förväntar oss som tidigare sagt att den kan stängas under det andra kvartalet.

2018 och framåt ser vi som tidigare nämnts möjligheter att växa inom nya segment. För vår del handlar 2017 därför framförallt om att etablera partnerskap, mobilisera ekosystem samt marknadsföra och demonstrera våra produkter. Vårt deltagande inom FIDO Alliance samt på CES och MWC har exempelvis varit viktiga plattformar för det här arbetet. På CES handlade det mycket om PC-erbjudandet men våra sensorer återfanns också i både ”wearables” och bilar. Under MWC träffade vi alla våra mobila kunder och partners men även de viktigaste spelarna inom smartcardsegmentet och fick mycket positiv feedback på vårt batterilösa och kontaktlösa erbjudande.


Kortsiktiga överlager och en tuff konkurrens på mobilsidan till trots så ser jag fortsatt positivt på framtiden. Biometri skapar stora värden för individer och företag över hela världen och vi är utomordentligt väl positionerade för att bli det företag som bäst exploaterar den möjligheten och därmed också det ledande biometribolaget.

Christian Fredrikson, Vd

                            
För mer information, kontakta:
Christian Fredrikson, VD Fingerprint Cards AB (publ),
+46(0)31-60 78 20, [email protected]
https://www.fingerprints.com/corporate/finansiell-info/finansiella-rapporter/

Välkommen till presentationen av Fingerprint Cards delårsrapport för det första kvartalet 2017, den 4 maj 2017 klockan 15.00. Deltagare kan följa webbcasten och ta del av allt presentationsmaterial på: https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=96

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017, klockan 07.00 (CEST).

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Delårsrapport_Q1 2017 (pdf)