Fingerprint Cards AB: Delårsrapport april-juni 2017

Pressmeddelande
21 juli 2017

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport april-juni 2017

Andra kvartalet 2017:

 ·         Intäkterna uppgick till 823,4 Mkr (1 666,1), en minskning med 51 % jämfört med andra kvartalet 2016

 ·         Bruttomarginalen uppgick till 36 % (49)

 ·         Rörelseresultatet uppgick till 72,0 Mkr (675,1) och rörelsemarginalen till 9 % (41)

 ·         Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,10 Kr (1,72)

 ·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 528,0 Mkr (530,4)

Första halvåret 2017:

 ·         Intäkterna uppgick till 1 509,3 Mkr (3 157,3), en minskning 52 % jämfört med samma period 2016

 ·         Bruttomarginalen uppgick till 39 % (49)

 ·         Rörelseresultatet uppgick till 142,8 Mkr (1 293,7) och rörelsemarginalen minskade till 9 % (41)

 ·         Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,28 Kr (3,16)

 ·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 203,9 Mkr (809,8)

 

VD-kommentar

Normaliserade lagernivåer och positivt kassaflöde

Under slutet av kvartalet normaliserades lagernivåerna i värdekedjan som förväntat vilket de flesta av våra kunder och samarbetspartners också bekräftade. Som en följd av detta minskade vårt eget lager och samtliga av våra stora kunder beställde sensorer från oss. Vi har tagit viktiga affärer vilket kommer att leda till ökande marknadsandelar hos några betydande kunder.

Årets andra kvartal påverkades av den tidigare lageruppbyggnaden i värdekedjan och lägre marknadsandelar hos några större kunder. Sammantaget resulterade det i väsentligt lägre intäkter än motsvarande kvartal föregående år även om de ökade sekventiellt med 20 procent. Kvartalets intäkter blev 823 Mkr och rörelseresultatet blev 72 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 9 procent. Bruttomarginalen, exklusive en avsättning till en inkuransreserv, var fortsatt god om 42 procent. Vårt kassaflöde var i linje med föregående år och blev 528 Mkr tack vare att vi minskade vårt eget lager och rörelsefordringarna. Trots att vi har finansierat en stor del av köpet av Delta ID med egna medel, uppgår nu våra likvida medel till 934 Mkr.

Under kvartalet lanserades 19 nya mobila enheter med våra sensorer. Vi offentliggjorde nya viktiga samarbeten med både modulhus och distributörer som gör det möjligt att nå nya kunder och marknadssegment. Det gäller också i allra högsta grad det annonserade samarbetet med Qualcomm, som innebär att vår sensor FPC1028 förintegreras i utvalda Snapdragon mobilplattformar. 

När det gäller nya marknadssegment har vi även kunnat berätta om projekt och samarbeten med Zwipe och Kona-I som visar att marknaden för smartcards utvecklas så som vi har förväntat oss. Vi har i och med detta lyckats positionera oss väl för framtida tillväxt inom smartcards, men det kommer att ta ännu några år innan marknadsvolymerna förväntas vara jämförbara med de vi ser inom smartphones. Även inom PC-området har vi sett framsteg, med en produktlansering från Huawei och en från Microsoft.

I och med att vi nu har slutfört förvärvet av Delta ID, kan vi som enda leverantör erbjuda biometriska lösningar baserade både på fingeravtryckssensorer och irisigenkänning. Förvärvet är ett viktigt steg i vår strategi att bredda vårt erbjudande och det har väckt stort intresse hos flera av våra större kunder.

Christian Fredrikson, Vd

För ytterligare information, kontakta gärna:
Christian Fredrikson, vd, Fingerprint Cards AB (publ),
031-60 78 20, [email protected]

www.fingerprints.com/corporate/

Välkommen till Fingerprints presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2017 den 21 juli kl. 15.00 CEST. Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig genom nedanstående länk.

https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=104

För media och analytiker: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08 506 921 80 (svenska deltagare). Uppge konferens-ID 44797154

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli kl. 07.00 CEST.

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Delårsrapport april-juni 2017 (pdf)