Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari-september 2017

Pressmeddelande
26 oktober 2017

Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari-september 2017

Ledande position på en utmanande smartphonemarknad och positiv utveckling inom smarta kort

 • Utmanande smartphonemarknad och försvagad bruttomarginal men sekventiell volymtillväxt
 • Positivt kassaflöde, minskat eget lager och stark kassa
 • Positiv utveckling inom smarta kort
 • Ökad satsning inom strategiska FoU-projekt

Tredje kvartalet 2017

 • Intäkterna uppgick till 841,4 Mkr (1 862,3), en minskning med 55 % jämfört med tredje kvartalet 2016
 • Bruttomarginalen uppgick till 33 % (49)
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,4 Mkr (764,5) och rörelsemarginalen till 6 % (41)
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,16 Kr (1,89)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 174,7 Mkr (134,5)

Januari – september 2017

 • Intäkterna uppgick till 2 350,7 Mkr (5 019,6), en minskning 53 % jämfört med samma period 2016
 • Bruttomarginalen uppgick till 37 % (49)
 • Rörelseresultatet uppgick till 195,2 Mkr (2 058,2) och rörelsemarginalen minskade till 8 % (41)
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,44 Kr (5,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 378,6 Mkr (944,3)

VD-kommentar

Ledande position på en utmanande smartphonemarknad och positiv utveckling inom smarta kort

Som vi tidigare kommunicerat har resultatet för det tredje kvartalet påverkats negativt av det avvaktande marknadsläget och den tydliga prispressen. Däremot är det positivt att vi fortsätter att minska vårt eget lager och att vi har ett fortsatt starkt kassaflöde. Vi verkar på en mogen massmarknad där vi kommer att fortsätta vara ledande i termer av volymer, och vi bedriver ett antal initiativ för att återgå till tillväxt och förbättrad lönsamhet. För det första handlar det om en kombination av teknik- och produktutveckling för att driva ner produktionskostnaderna och utveckla nya innovativa produkter. För det andra arbetar vi med affärsutveckling i syfte att öka antalet tillämpningsområden för vår teknik och bredda kundbasen. Avslutningsvis kommer vi att fokusera på att driva effektivitet och sänka kostnader genom hela leveranskedjan. Vi har även för avsikt att implementera ett antal effektiviseringsåtgärder i syfte att minska våra kostnader.

När det gäller marknaden ser vi ett antal samverkande teknologiska trender och osäkerhetsfaktorer som gör att våra kinesiska OEM-kunder har varit mycket avvaktande under kvartalet. Osäkerheten har fått till följd att våra kunder har kortat ner sina planeringshorisonter och komponentlagren i värdekedjan har minskat från normalnivåerna. Vi ser även tecken på konsolidering i värdekedjan. Detta har hämmat marknadstillväxten och våra leveranser under kvartalet. Exempelvis ser vi en trend mot att skärmen på smartphones täcker hela framsidan, och att många OEM-kunder därför vill flytta fingeravtryckssensorn till baksidan. De baksidesmonterade sensorerna har ett lägre pris vilket – tillsammans med den allmänna prispressen – har resulterat i ett minskat genomsnittspris (ASP, Average Selling Price). Sammantaget uppgår ASP-nedgången till cirka 30 procent i årstakt för 2017. För det fjärde kvartalet förväntar jag mig sammantaget lägre leveransvolymer jämfört med kvartal tre på grund av säsongseffekten inom komponentindustrin.

Våra OEM-kunder utvärderar även andra teknologier, till exempel att fullständigt integrera fingeravtryckssensorn i skärmen (in-display). Än så länge finns dock inga kommersiella in-displaylösningar som lämpar sig för massproduktion, men vi bedriver utvecklingsprojekt inom området. Samtidigt utvärderas också iris- och ansiktsigenkänning som alternativa biometriska metoder.

Vi ser inga tecken på att våra OEM-kunder planerar att ta bort fingeravtryckssensorn till förmån för andra lösningar. Det som diskuteras är snarare möjligheten att erbjuda kompletterande biometriska metoder för autentisering, så kallad multimodalitet. Vår iris-lösning passar bra in ett sådant scenario, och vi ser ett stort intresse från våra större OEM-kunder samt från andra segment.

Fingerprints position på marknaden är fortsatt mycket stark. Under kvartalet lanserades 27 mobila enheter med våra sensorer och vi offentliggjorde den första produktlanseringen med FPC1028, en kostnadseffektiv sensor med hög prestanda.

Intresset för Fingerprints erbjudande inom smarta kort är stort och växande, även om det kommer att ta tid innan marknadsvolymerna förväntas vara jämförbara med de vi ser idag inom smartphones. Fingerprints har ett mycket starkt utgångsläge på den lovande marknaden för smarta kort i egenskap av den enda aktören med omfattande erfarenhet av massproduktion av sensorer. Under kvartalet tog vi nästa steg mot högvolymproduktion av Fingerprints sensorer till smarta kort genom lanseringen av den nya moduldesignen T-Shape(TM). Vi har gått med i standardiseringsarbetet inom Eurosmart och vi meddelade att våra sensorer används i Airplus pilotprojekt av kontaktlöst kort. 

För att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt bedriver vi ett antal teknik- och marknadsinitiativ, och vi fortsätter att investera i nya innovationer. Vi kommer att berätta mer vid vår Technology Update den 1 november i Stockholm.

Christian Fredrikson, Vd

För ytterligare information:
Christian Fredrikson
Vd, Fingerprint Cards AB (publ),
+46 31 60 78 20

Stefan Pettersson
Investor Relations
+46 10 172 00 10
[email protected]

www.fingerprints.com/corporate/

Välkommen till Fingerprints presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2017 den 26 oktober kl. 15.00 CEST. Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig genom nedanstående länk.

 https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=113

För media och analytiker: Telekonferensen nås via +44 (0) 1452 5555 66 (internationella deltagare) eller 08 5033 6434 (svenska deltagare). Uppge konferens-ID 9902 9857.

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07.00 CEST.

    

 

Om Fingerprint Cards AB (Fingerprints)

Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Huvuddelen av de mer än 500 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i hela världen, från Shanghai till Silicon Valley.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Interim Q3 2017 SE_FINAL (pdf)