Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari – december 2017

Kostnadsanpassning och omfokusering

 • Förändrade marknadsförutsättningar för kapacitiva fingeravtryckssensorer till smartphones
 • Åtgärdsprogram initierat för att förbättra lönsamheten
 • FoU-resurser styrs än mer om till nya, framväxande biometrimarknader
 • Kassaposition om 920 Mkr
 • Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -9,9 Mkr
 • Avsättningar till inkuransreserv om 121,9 Mkr under 2017, har påverkat bruttomarginalen med 4 procentenheter

Fjärde kvartalet 2017

 • Intäkterna uppgick till 615,3 Mkr (1 618,7), en minskning med 62 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016
 • Bruttomarginalen uppgick till 21 procent (44)
 • Rörelseresultatet visar förlust om 40,6 Mkr (vinst: 520,0) och en negativ rörelsemarginal om -7 procent (32)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 Kr (1,35)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt 1,7 Mkr (positiv 186,0)

Januari – december 2017

 • Intäkterna uppgick till 2 966,0 Mkr (6 638,3), en minskning med 55 procent jämfört med 2016
 • Bruttomarginalen uppgick till 33 procent (48)
 • Rörelseresultatet uppgick till 154,6 Mkr (2 578,5) och rörelsemarginalen minskade till 5 procent (39)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,38 Kr (6,40)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 376,9 Mkr (1 130,3)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017

Vd-kommentar

Kostnadsanpassning och omfokusering

Förändrade marknadsförutsättningar

2017 var ett utmanande år med minskad efterfrågan och resultat. Jag är dock nöjd med att vår soliditet uppgick till 66 procent vid slutet av 2017, och vår kassaposition om 920 Mkr. Vårt resultat i det fjärde kvartalet påverkades av en tilltagande förändring av marknadsförutsättningarna för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones. Vi verkar i en tuff marknad med hög konkurrens, men jag är besviken på vinstutvecklingen för helåret och det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet om -41 Mkr i det fjärde kvartalet inkluderar poster av engångskaraktär, men det underliggande rörelseresultatet om -10 Mkr är absolut inte tillfredsställande. För att långsiktigt förbättra lönsamheten har vi lanserat ett flertal aktiviteter som kommer att ge effekt med början i det andra kvartalet 2018.

Marknaden för kapacitiva sensorer för smartphones utgör huvuddelen av vår affär. Vår marknadsandel i OEM-ledet, exklusive Apple, uppgick till cirka 40 procent för helåret 2017. Denna marknad har mycket snabbt utvecklats till en mogen massmarknad med ökande konkurrens och fallande priser. Ett påtagligt skifte i vår produktmix under det andra halvåret bidrog också till ett minskat genomsnittligt försäljningspris. Även smartphones i premiumsegmentet utrustas i allt större utsträckning med mindre och billigare sensorer. Sammantaget minskade det genomsnittliga försäljningspriset för våra produkter med cirka 30 procent under 2017.

Enligt flera externa bedömare minskade leveranserna av smartphones på den kinesiska marknaden något jämfört med 2016. Vår bedömning är att marknadsläget på den kinesiska smartphonemarknaden har mattats av ytterligare under det fjärde kvartalet och vi förutser att vår försäljning kommer att fortsätta försvagas under det första kvartalet 2018. Denna utveckling har lett till en pågående konsolidering i hela värdekedjan.

Vi förväntar oss att marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones, mätt i värde, kommer att minska under 2018. Jag vill understryka att vår ambition är att behålla en ledande position inom smartphones, samtidigt som vi flyttar tyngdpunkten i våra investeringar mot nya framväxande biometrimarknader.

2018 – ett år av omställning för Fingerprints

Som tidigare kommunicerat initierade vi i början av 2018 ett omfattande åtgärdsprogram för att anpassa företagets kostnadsbas till de rådande marknadsförutsättningarna, och för att trygga företagets långsiktiga utveckling och framgång. Som ett led i detta kommer vi att reducera personalstyrkan med cirka 185 tjänster, och även minska våra externa kostnader. Åtgärderna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 360 Mkr under 2018, med genomslag i det andra kvartalet. På samma gång styr vi om resurser för att säkerställa att vi har tillräckligt fokus på nya tillväxtområden och att organisationen är anpassad för att framgångsrikt konkurrera på en expanderande global biometrimarknad.

Samtidigt som vi ser en betydande potential för våra sensorer inom nya användningsområden, vilket kommer att skapa framtida tillväxt, kommer det att ta tid innan vi når signifikanta affärsvolymer utanför vår kärnaffär inom smartphones.

Vår affär inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones stod för ca 95 procent av vår totala omsättning under 2017. Vi fortsätter att flytta tyngdpunkten i våra investeringar mot nya biometrimarknader med målsättningen att nya områden ska stå för cirka 10 procent av omsättningen under 2018.

FoU-investeringar med fokus på nya, framväxande biometrimarknader

Cirka 50 procent av våra FoU-investeringar är redan kopplade till initiativ som syftar till att utveckla nya biometriska teknologier och att expandera inom nya lovande tillämpningsområden i olika branscher. Våra utvecklingsinitiativ handlar både om nya tillämpningar för vår befintliga teknologi och om att utveckla lösningar baserade på nya biometriska modaliteter. Jag bedömer att det område som har störst potential de närmsta åren är biometriska smarta kort. Storleken på den globala kortmarknaden, i kombination med de stora fördelar som finns med att implementera biometrisk autentisering inom betalningsområdet, gör att smarta kort har alla förutsättningar att utvecklas till nästa biometriska massmarknad. Fingerprints har väl etablerade samarbeten med flera av de största korttillverkarna, till exempel IDEMIA och Gemalto (via Zwipe). Under kvartalet startade vi även ett samarbete med NXP Semiconductors i samband med deras nya kontaktlösa teknologiska genombrott för fingeravtryck-på-kort.

Även om det kommer att dröja innan vi når kommersiella volymer, finns tydliga tecken på att marknaden för biometriska kort slutligen är på väg att ta fart, med flera genomförda och planerade marknadstester. I början av 2018 tillkännagav vi till exempel ett samarbete med Visa i samband med det första marknadstestet av kontakt- och kontaktlösa biometriska betalkort i USA. Dessa tester är en viktig del i att utvärdera och kvalificera olika system för nästa steg i processen, det vill säga de stora kortvarumärkenas certifiering av den tekniska lösningen. Detta blir en mycket viktig milstolpe och kan innebära att en helt ny volymmarknad skapas för Fingerprints biometriska lösningar.

Vi ser också en påtaglig ökning av intresset för biometriska lösningar inom en rad andra områden där säker och användarvänlig autentisering är viktigt, inte minst i fordonsindustrin där biometri, till exempel i form av irisskanning, kan bidra till att leverera individanpassad funktionalitet som ökar säkerheten och bekvämligheten. Vårt nyligen offentliggjorda strategiska samarbete med Gentex, en ledande teknikleverantör till fordonsindustrin, är baserat på vår irisigenkänningsteknologi ActiveIRIS®. Detta är ett konkret exempel på vår strategi att bredda vår biometriska teknikportfölj.

När vi nu går in i 2018 minskar vi vår organisation och fortsätter att ställa om verksamheten mot nya områden. Jag vet att detta kommer att innebära svåra förändringar för många av våra medarbetare, men anpassningen är nödvändig för att värna vår konkurrenskraft. Jag vill rikta ett tack till alla anställda för ert hårda arbete och engagemang under ett utmanande 2017.

Christian Fredrikson, vd

Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Hassan Tabrizi i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://corporate.fingerprints.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgänglig på https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=118

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 1452 560 304 (internationella deltagare) eller
08-506 921 86 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 7459118.

För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, vd

 

Hassan Tabrizi, CFO

 

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
[email protected]

 

Press:
+46(0)10-172 00 20
[email protected]

 

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 07:00 CET.

 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
Q4 2017 SE_Final (pdf)