Fingerprint Cards AB (publ): Valberedningens förslag inklusive motiverat yttrande inför årsstämman 2018

Valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ) (”Bolaget”), som utgörs av Johan Carlström (eget innehav), Jan Wäreby (styrelsens ordförande) och Dimitrij Titov (representerar Velociraptor Ltd), har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 10-15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Axel Calissendorff utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvode till styrelse
Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 245 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 625 000 kronor och till övriga ledamöter 270 000 kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå med 370 000 kronor att fördelas enligt följande.
Revisionsutskott: 115 000 kronor till ordföranden samt 60 000 kronor till annan ledamot.
Ersättningsutskott: 65 000 kronor till ordföranden samt 35 000 kronor till annan ledamot.

Punkt 12 – Fastställande av arvode till revisor
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson och Dimitrij Titov. Till nya styrelseledamöter föreslås Johan Carlström, Ted Elvhage och Juan Vallejo. Till styrelseordförande föreslås Johan Carlström. Jan Wäreby, Åsa Hedin, Carl-Johan von Plomgren och Ann-Sofie Nordh har avböjt omval. Det antecknas att Dimitrij Titov inte har deltagit i valberedningens förslag gällande densamme.

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter

Johan Carlström (född 1963)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag
Privat investeringsverksamhet i egna bolag
Ägare och styrelseledamot i Sunfloro AB
Ägare i Velociraptor Ltd

Utbildning
Ekonomlinjen vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet

Bakgrund
VD för Fingerprint Cards AB, 2009-2015
Styrelsemedlem Fingerprint Cards AB, 2013-14
Säljare, affärsutvecklare och entreprenör under 20 år i Telecom & IT branschen

Johan Carlström är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav och innehav av finansiella instrument i Bolaget
A-aktier: 6 000 000 via Velociraptor Ltd
B-aktier: Ingen uppgift

Ted Elvhage (född 1968)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag
Delägare, VD och styrelseledamot i XLNT Optimization AB
Delägare och styrelseordförande i Keiretsu Forum Nordics AB
Styrelseledamot i WTS – Wonder Technology Solutions AB, Gradientech AB, E14 Invest AB, Stockholms Affärsänglar Management AB, STOAF III Venture Partners AB och tillika VD i STOAF Competence AB

Utbildning
Fil.kand. i biokemi och företagsekonomi, Millersville University of Pennsylvania

Bakgrund
2014-              Investerare och rådgivare, XLNT Optimization
2013-2014:     Säljchef, Kivra
2010-2013:     Säljchef i Sverige, HP Software
2008-2010:     Sverigechef, Comperio
2005-2008:     Nordisk försäljning och mervärdesåterförsäljare, XLNT Optimization
2001-2005:     Säljare till segmentet industri och handel, Mercury Interactive
1999-2001:     Säljare och chef, Catwalk Interactive
1993-1999:     Säljare och säljchef, Colly Company

Ted Elvhage är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav och innehav av finansiella instrument i Bolaget
2 270 B-aktier
30 000 köpoptioner FINGB

Juan Vallejo (född 1957)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i ITS Energy Group AB och Helenius Ingenjörsbyrå AB
Styrelseledamot i Coromatic Group AB, Qmatic Group AB, Mercuri International Group AB och Elajo Invest AB (publ)

Utbildning
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Bakgrund
2011-2014:        VD, Imtech Nordic
2006-2010:        VD, Niscayah Group
1992-2006:        Securitas koncernledning

Juan Vallejo är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav och innehav av finansiella instrument i Bolaget
Inget innehav

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.fingerprints.com.

Punkt 14 – Val av revisor
Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget KPMG AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt ska utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Beslut om valberedningen
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största aktieägarna i Bolaget att utse en representant vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att utse ytterligare en representant för en grupp större aktieägare som ska adjungeras till valberedningen.
                                                                                                                           
Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den sista bankdagen i augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess representant ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny representant. Marginella förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om ej särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny representant i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny representant, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

  • förslag till stämmoordföranden
  • förslag till styrelse
  • förslag till styrelseordföranden
  • förslag till revisor
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till revisorsarvode
  • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse
I valberedningen har även Claes Romander, som representerat Ola Rollén, ingått under del av mandatperioden. Claes Romander har den 13 februari 2018 ställt sin plats till förfogande. Valberedningen har därefter sökt röstmässigt nästkommande största ägare, som avböjt medverkan i valberedningen.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningens uppfattning är att styrelsens storlek bör minska jämfört med tidigare mandatperiod. En styrelse bestående av 7 ledamöter och med den föreslagna sammansättningen har bedömts uppfylla de krav som kan sättas på styrelsearbetet framåt.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit fem protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakter i olika valberedningsfrågor samt möten med styrelsekandidater.

En styrelseutvärdering har genomförts genom att styrelseledamöterna har besvarat ett antal frågor kring styrelsens arbete. Svaren har sedan sammanställts och av styrelsens ordförande redovisats och diskuterats i styrelsen. Valberedningen har därefter i syfte att göra korrekta bedömningar i fråga om styrelsesammansättning, bland annat tagit del av och tillsammans med styrelseordföranden gått igenom styrelseutvärderingen och styrelsens arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen har även analyserat den kompetens och erfarenhet som finns hos styrelsens ledamöter liksom könsfördelningen, och jämfört med de behov som identifierats. Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsen har stor bredd och innehar omfattande erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT, halvledarindustrin samt inom affärsjuridik och företagsförvärv.

Valberedningen har tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt till att uppfylla Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Valberedningen är medveten om obalansen i könsfördelningen i den förslagna styrelsen. Arbetet fortsätter dock att inför nästa årsstämma åstadkomma en bättre fördelning.

Valberedningen har även haft ett flertal kontakter med revisionsutskottet avseende revisionsutskottets rekommendationer om val av revisor.

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08:00 CET.

För information, vänligen kontakta:

Johan Carlström, valberedningens ordförande

 

+46(0)10-172 00 10
[email protected]

 

 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
180426 - Valberedningens förslag (pdf)