Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – mars 2018

Kort om kvartalet

  • Kostnadsbesparingsprogrammet verkställt enligt plan
  • Omstruktureringskostnader om 40,2 Mkr har belastat rörelseresultatet i det första kvartalet 2018
  • Utvecklingen på den kinesiska smartphonemarknaden var fortsatt svag
  • Skiftet mot mindre och billigare fingeravtryckssensorer påverkade intäkter och bruttomarginal negativt

Första kvartalet 2018

  • Intäkterna uppgick till 289,7 Mkr (685,9), en minskning med 58 % jämfört med första kvartalet 2017
  • Bruttomarginalen uppgick till 15 % (41)
  • Rörelseresultatet uppgick till -174,9 Mkr (70,8)
  • Resultat per aktie före utspädning minskade till -0,47 Kr (0,17)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -203,8 Mkr (-324,1)

Kommentar från vd

Resultatet i det första kvartalet 2018 påverkades av en fortsatt försvagning av försäljningen, i enlighet med vad vi förutsåg i bokslutskommunikén för 2017. Omsättningen minskade med 58 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Produktionsvolymerna av smartphones för den kinesiska marknaden har sjunkit, både sekventiellt och i förhållande till samma period föregående år.

Samtidigt har skiftet mot mindre och billigare fingeravtryckssensorer fortsatt under kvartalet. Detta har haft en negativ inverkan på det genomsnittliga försäljningspriset för våra produkter. Denna produktmixtrend är den enskilt viktigaste faktorn bakom omsättningsminskningen och den försvagade bruttomarginalen. Vi förutser en fortsatt fallande pristrend till följd av den tuffa konkurrenssituationen. Sammantaget gör detta att vi, som tidigare kommunicerat, förväntar oss att värdet på marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones kommer att fortsätta minska under 2018.

Vi har under kvartalet lagt stort fokus på implementeringen av kostnadsbesparingsprogrammet. Vi har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå besparingsmålet om 360 miljoner kronor, och den totala omstruktureringskostnaden om 40,2 Mkr relaterad till programmet har belastat resultatet i det första kvartalet. Kostnadsbesparingsprogrammet kommer att ha fullt genomslag på kassaflödet med början i det tredje kvartalet.

För att försvara vår marknadsandel och våra marginaler bedriver vi för närvarande ett högt prioriterat utvecklingsprojekt med målet att lansera en fingeravtryckssensor med lägre produktionskostnad relativt nuvarande generation av sensorer, men med fortsatt hög biometrisk prestanda. Vi förväntar oss att introducera den nya lågkostnadssensorn på marknaden under det andra halvåret i år. Inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones kommer huvudfokus för våra FoU-aktiviteter fortsättningsvis att ligga på att säkerställa en konkurrenskraftig produktionskostnad.

Samtidigt som vår ambition är att stärka vår position inom smartphonesegmentet, har vi flyttat tyngdpunkten i våra investeringar mot nya framväxande biometrimarknader. Det handlar både om nya tillämpningar för vår befintliga teknologi, och om att utveckla lösningar baserade på nya biometriska modaliteter, till exempel iris- och ansiktsigenkänning. Att diversifiera verksamheten är en viktig strategisk prioritering. Vi är på väg att nå vårt mål att nya områden, utanför kapacitiva sensorer för smartphones, ska stå för cirka 10 procent av omsättningen 2018. Våra biometriska lösningar återfinns redan idag inom en rad produktområden, till exempel i dörrlås, laptops och surfplattor. Samtidigt introduceras biometri inom allt fler områden, inte minst i smarta kort, där Fingerprints är mycket väl positionerat.

Marknadsförutsättningarna är utmanande men vi förväntar oss att läget stabiliserar sig något med sekventiell tillväxt i det andra kvartalet, som historiskt sett varit säsongsmässigt starkare än det första. Vi förväntar oss också att kassaflödet från den löpande verksamheten sekventiellt förbättras under det andra kvartalet och vara positivt, på grund av en skatteåterbäring och bättre rörelseresultat.

Christian Fredrikson, vd

Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Hassan Tabrizi i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://corporate.fingerprints.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgänglig på https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=127

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 1452 560 304 (internationella deltagare) eller
08-506 921 86 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 1583118.

För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, vd

 

Hassan Tabrizi, CFO

 

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
[email protected]

 

Press:
+46(0)10-172 00 20
[email protected]

 

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 07.00 CEST.

 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
Delårsrapport_Q1_SVE_Final (pdf)