Fingerprint Cards AB (publ) vidtar ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder och meddelar nedskrivningar

Fingerprints vidtar ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder för att stärka konkurrenskraften och möta de utmanande marknadsförutsättningarna inom kapacitiva sensorer för smartphones. Kostnadsbesparingsåtgärderna uppskattas innebära besparingar om ytterligare cirka 350 Mkr på årsbasis. Fingerprints meddelar även en icke-kassaflödespåverkande lagernedskrivning om cirka 336 Mkr och en icke-kassaflödespåverkande avskrivning av aktiverade FoU-projekt om cirka 143 Mkr.

Som tidigare kommunicerats har Fingerprints försäljning och resultat påverkats av svag marknadsutveckling och fortsatt negativ prisutveckling inom kapacitiva sensorer. Bolaget har därför vidtagit kraftfulla åtgärder för att anpassa kostnaderna. Under det första kvartalet 2018 verkställdes ett tidigare kommunicerat besparingsprogram, som kommer att innebära en kostnadsbesparing om 360 Mkr under 2018.

Mot bakgrund av den fortsatta försvagningen av försäljningen och bruttomarginalen under det första kvartalet, och skiftet i efterfrågan till förmån för mindre och billigare fingeravtryckssensorer, initierar Fingerprints nu ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder. Verkställandet av dessa beräknas slutföras under det tredje kvartalet 2018.

Åtgärderna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om ytterligare cirka 350 Mkr på årsbasis med fullt genomslag i slutet av det fjärde kvartalet 2018, vilket kommer att resultera i en rörelsekostnadsnivå understigande 400 Mkr på årsbasis, och före aktivering av FoU-utgifter. Antalet tjänster kommer att reduceras med cirka 179. Omstruktureringskostnaderna bedöms för närvarande till cirka 65 Mkr och kommer till övervägande del att redovisas i det tredje kvartalet 2018.

Fingerprints meddelar idag även att en icke-kassaflödespåverkande lagernedskrivning om cirka 336 Mkr kommer att redovisas i det andra kvartalet 2018. Lagervärdet för vissa av bolagets produkter beräknas överstiga det rådande marknadsvärdet, då skiftet mot mindre och billigare fingeravtryckssensorer har haft en negativ inverkan på det genomsnittliga försäljningspriset. I tillägg till detta kommer en icke-kassaflödespåverkande avskrivning om cirka 143 Mkr av aktiverade FoU-projekt att redovisas i det andra kvartalet 2018.

”Vi fortsätter att anpassa verksamheten till den genomgripande och snabba förändringen av affärsförutsättningarna, med målet att återgå till lönsam tillväxt. Kostnadsbesparingsåtgärderna vi meddelar idag är viktiga för att stärka konkurrenskraften”, kommenterade Christian Fredrikson, vd och koncernchef i Fingerprints.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, vd och koncernchef


Hassan Tabrizi, CFO

 

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10, [email protected]

 

Press:
+46(0)10-172 00 20 , [email protected]

 

Denna information är sådan information som Fingerprints är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 kl. 07:00 CET.

 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
180604 - Kostnad och lager (pdf)