Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – juni 2018

Kort om kvartalet

 • Försäljningsutvecklingen stabiliserade sig något, med en sekventiell omsättningstillväxt om 35 procent
 • Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, drivet av ett sekventiellt förbättrat rörelseresultat exklusive engångsposter, samt en skatteåterbäring
 • Som kommunicerat den 4 juni genomförs ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder, vilka uppskattas innebära besparingar om minst 350 Mkr på årsbasis
 • Rörelseresultatet är belastat med omstruktureringskostnader om 43,2 Mkr, samt två icke-kassaflödespåverkande poster: en lagernedskrivning om 305,0 Mkr och en nedskrivning av aktiverade FoU-projekt om 146,6 Mkr
 • Exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar uppgick rörelsemarginalen till -21 % (15 %). Bruttomarginalen exklusive lagernedskrivningen uppgick till 15 % (42)

Andra kvartalet 2018

 • Intäkterna uppgick till 389,9 Mkr (823,4), en minskning med 53 % jämfört med andra kvartalet 2017
 • Bruttomarginalen uppgick till -63 % (36)
 • Rörelseresultatet uppgick till -578,2 Mkr (72,0)
 • Resultat per aktie före utspädning minskade till -1,49 Kr (0,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 302,0 Mkr (528,0)

Januari-juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 679,6 Mkr (1 509,3), en minskning med 55 % jämfört med samma period 2017
 • Bruttomarginalen uppgick till -30 % (39)
 • Rörelseresultatet uppgick till -753,1 Mkr (142,8)
 • Resultat per aktie före utspädning minskade till -1,96 Kr (0,28)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 98,2 Mkr (203,9)

Kommentar från vd

Samtidigt som försäljningsutvecklingen stabiliserade sig något under det andra kvartalet, med en sekventiell omsättningstillväxt om 35 procent, är marknadsläget fortsatt utmanande. Jämfört med samma kvartal föregående år minskade Fingerprints omsättning med 53 procent, framförallt drivet av att det genomsnittliga försäljningspriset för våra produkter sjunker. Fingerprints har fortsatt en ledande position inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones, men vi har under året sett ett tydligt skifte i efterfrågan till förmån för mindre och billigare sensorer. För tillfället utgörs cirka 80 procent av de sensorer vi levererar av lågkostnadsprodukter. Detta är en markant förändring jämfört med förra året, då efterfrågebilden möjliggjorde ett mer varierat produktutbud med sensorer i flera olika utföranden och prisklasser.

Den inhemska kinesiska smartphonemarknaden återhämtade sig något under kvartalet, men leveransvolymerna är fortfarande lägre än under motsvarande period förra året. Vi bedömer att marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones kommer att fortsätta minska i värde. Detta är en konsekvens av den fortsatta prispressen, men också av att alternativa biometriska teknologier, inte minst in-displaysensorer, introduceras. För Fingerprints innebär detta att vi måste sänka våra kostnader samtidigt som vi fokuserar på diversifiering för ökad tillväxt, minskad risk och stabilare intäktsströmmar.

Stark kostnadskontroll och ny organisation

I början av detta år initierade vi ett åtgärdsprogram som innebär kostnadsbesparingar om cirka 360 Mkr under 2018, med fullt genomslag på kassaflödet med början i det tredje kvartalet. Som kommunicerat den 4 juni genomför vi nu ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder, vilka vi beräknar slutföra under det tredje kvartalet 2018. Dessa uppskattas innebära kostnadsbesparingar om ytterligare minst 350 Mkr på årsbasis med fullt genomslag i slutet av det fjärde kvartalet 2018, vilket kommer att resultera i en rörelsekostnadsnivå understigande 400 Mkr på årsbasis, och före aktivering av FoU-utgifter. Detta betyder att vi minskar rörelsekostnadsnivån med cirka två tredjedelar jämfört med 2017. Jag är väl medveten om att detta innebär svåra förändringar för många av våra medarbetare, men anpassningen är nödvändig för att värna vår konkurrenskraft.

Vi förenklar och effektiviserar också vår organisation genom att samordna Business Line Smartcards och Business Line Automotive & Embedded i en enhet. Samtidigt minskar vi antalet personer i koncernledningen från tio till sex. Mer information om koncernledningens sammansättning per den 1 juli 2018 finns på sidan 8.

För att möta den negativa prisutvecklingen är det absolut centralt att vi kan säkerställa en konkurrenskraftig produktionskostnad. Som kommunicerat den 18 juni 2018 har vi lanserat en fingeravtryckssensor med lägre produktionskostnad relativt nuvarande generation av sensorer, men med fortsatt hög biometrisk prestanda. Vi förväntar oss att de första kommersiella mobiltelefonerna som använder sig av denna nya sensor kommer att lanseras i slutet av 2018 eller i början av 2019.

Diversifiering

Att diversifiera verksamheten är vår viktigaste strategiska prioritering. Det handlar både om att bredda vår teknologiportfölj, inte minst för att försvara vår starka position inom mobilsegmentet, och om att expandera inom andra branscher genom nya tillämpningar för våra biometriska lösningar. Vår målsättning är att cirka 10 procent av omsättningen under 2018 ska genereras utanför kapacitiva sensorer för mobiltelefoner. Vi kunde under kvartalet berätta om flertalet affärer inom Embedded, bland annat att Fingerprints lösningar används i en smart resväska från Xiaomi 90FUN, i säkra USB-enheter från Ensurity och Feitian, samt i ett betalkort för kryptovalutor från MeReal Biometrics och Unikeys.

Inom mobilsegmentet ser vi att alternativ till den kapacitiva fingeravtryckssensorn börjar vinna mark. Under året har kommersiella in-displaylösningar, som integrerar fingeravtryckssensorn i skärmen, introducerats på marknaden. In-displayteknologi är ett prioriterat utvecklingsområde för Fingerprints, då intresset bland våra kunder är betydande. Arbetet med att vidareutveckla vår unika ultraljudsbaserade in-displayteknologi fortsätter, med målet att möjliggöra för mobilanvändare att autentisera sig genom att placera sina fingrar var som helst på skärmen. Inom touchless-området fokuserar vi på att vidareutveckla vår lösning för irisigenkänning, med den särskilda målsättningen att ytterligare öka användarvänligheten i smartphones.

När det gäller expansion inom nya tillämpningsområden, är det glädjande att vi under det andra kvartalet säkrade initiala order för vår T-Shape-modul för biometriska smarta kort från två globala korttillverkare. Det handlar visserligen ännu om små volymer, men beställningarna är en viktig milstolpe och innebär ytterligare ett steg mot att en ny massmarknad skapas för våra lösningar. I juni kunde vi också berätta att Fingerprints ActiveIRIS®-system används i en indisk betalterminal från ApnaPay som möjliggör betalningar genom irisigenkänning, och som kan autentisera digitala betalningar via det biometriska identitetssystemet Aadhaar.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med Acting CFO Ylva Blomén i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=131

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 1452 560 304 (internationella deltagare) eller
08-506 921 86 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 3390799.

För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, vd

 

Ylva Blomén, Acting CFO

 

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
[email protected]

 

Press:
+46(0)10-172 00 20
[email protected]

 

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07.00 CEST.

 

 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 
Delårsrapport_Q218_SVE (pdf)