Bolagets bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, gällande marknadsmissbruksregler samt övriga för bolaget relevanta lagar och regler.