Årsstämma

Det är aktieägarna som ytterst fattar beslut om koncernens styrning. Aktieägarna utövar sin rösträtt vid bolagsstämmor. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tar ställning till eventuella ändringar i det mest grundläggande styrdokumentet; bolagsordningen. Bolagsstämman fastställer resultat och balansräkning, ger ansvarsfrihet åt styrelsen, väljer ny styrelse, väljer revisorer, beslutar om ersättning till styrelsens ordförande, styrelsens ledamöter och revisor, beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt förändringar i antalet aktier och dess struktur.

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall innehålla information om sätt och senaste tidpunkt för anmälan, rätt att deltaga i och rätt att rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om resultatdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädda aktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie har en röst vid bolagsstämman. Anmälan till årsstämman sker främst genom e-mail, allt enligt anvisningarna i kallelsen. Sker deltagande genom ombud krävs fullmakt från aktieägaren som är utfärdad för ombudet. Om aktierna är förvaltarregistrerade måste de omregistreras i ägarens namn i aktieboken senast på avstämningsdagen för stämman. Avstämningsdagen anges i kallelsen. Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, ska utfärdas tidigast sex senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.