Årsstämma 2018

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, den 29 maj 2018 kl 15:00.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till [email protected] eller till Bolagssekreteraren, Fingerprint Cards AB, Birger Jarlsgatan 14, 114 34 Stockholm, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Stämmodokument

Kallelse

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag inklusive motiverat yttrande

KPMG står inte till förfogande för omval som revisor

Pressmeddelande: valberedningen reviderar förslag avseende revisor

Reviderat förslag från valberedningen

Reviderat förslag från valberedningen (ändringsmarkerad)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Kommuniké från årsstämman

Stämmoprotokoll

Årsredovisning 2017

Vd-presentation