Årsstämma för 2009

På Fingerprint Cards AB:s årsstämma, som avhölls den 4 juni 2009, fattades bl.a. följande beslut:

Årsredovisning, disposition av Bolagets resultat och utdelning

Resultat- och balansräkningarna för 2008 fastställdes och det beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2008.

Val av styrelse, ordförande och arvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tommy Trollborg, Géza Fülöp och Christer Bergman. Till nya ordinarie ledamötert valdes Urban Fagerstedt och Anders Hultqvist. Till styrelseordförande valdes Tommy Trollborg.Tidigare ledamöterna Perc Brodén och Lennart Carlson hade avböjt omval.

Stämman beslutade att arvode till ordföranden skall utgå med 85.000 kr per år och med 60.000 kr per år till ledamot.

Ändringar i bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra sättet att publicera kallelse till bolagsstämma i bolagsordningens 9 §, innebärande att sådan kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Beslutet villkoras av att en ändring avseende kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken innebär att den ovan föreslagna lydelsen av 9 § är förenlig med aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att Bolagsordningens §4 ”Aktiekapital” skall lyda: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.”

Stämman beslutade att Bolagsordningens §5 ”Aktieslag”, första stycket om maximalt utgivande av A- respektive B-aktier ändras i enlighet med följande: ”Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 4.500.000 och B-aktier till ett antal av högst 55.500.000.”

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästa årsstämma nyemittera aktier av serie A och B till ett antal som skall ligga inom ramen för bolagsordningens gränser. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna nya aktier. Villkor inklusive teckningskurs kommer att senare fastställas av styrelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om nyemission av högst 8.000.000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning skall huvudsakligen kunna ske av industriella, finansiella och institutionella investerare. Prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.