Årsstämma för 2010

Årsstämma för 2010

På årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) den 17 juni 2010 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 2009.

Utdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning skall ske.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Val av styrelseledamöter

De tidigare styrelseledamöterna Tommy Trollborg, Christer Bergman, Urban Fagerstedt samt Anders Hultqvist omvaldes varvid Tommy Trollborg valdes till styrelsens ordförande. Till ny styrelseledamot valdes Sigrun Hjelmqvist. Ledamöterna presenteras på bolagets hemsida www.fingerprints.com.

Av styrelseledamöterna är Tommy Trollborg ej oberoende i förhållande till bolagets ägare.

Styrelsearvode

Stämman beslutade om arvode till styrelsen med ett belopp om 170 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. För arbete i utskott beslutades att inget extra arvode skall utgå. Revisorerna ersätts enligt avtal efter godkänd räkning.

Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja KPMG fram till utgången av årsstämman 2014. KPMG representeras av auktoriserade revisorn Johan Kratz.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och valberedningens förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning. Förslagen finns i sin helhet tillgängliga på bolagets hemsida, www.fingerprints.com.

Ändring av bolagsordningen

Beslut om ändring av bolagsordningen fattades i enlighet med styrelsens förslag:

Ökning av aktiekapitalets gränser. Antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 – 7 ledamöter.

Bolagsstämma skall kunna hållas i Stockholm förutom i Göteborg.

 

Bemyndigande om nyemission

Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag: Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om emission av upp till sammanlagt 8 000 000 aktier av serie B. Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 8 000 000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna.