Årsstämma för 2012

På årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) den 31 maj 2012 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 2011.

Utdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning skall ske.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

De tidigare styrelseledamöterna Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Anders Hultqvist, Sigrun Hjelmqvist samt Mats Svensson omvaldes varvid Mats Svensson omvaldes till styrelsens ordförande. Ledamöterna presenteras på bolagets hemsida www.fingerprints.com.

 

Av styrelseledamöterna är Urban Fagerstedt och Mats Svensson ej oberoende i förhållande till bolagets ägare.

Styrelsearvode

Stämman beslutade om arvode till styrelsen med ett belopp om 170 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. För arbete i utskott beslutades att inget extra arvode skall utgå. Revisorerna ersätts enligt avtal efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och valberedningens förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning. Förslagen finns i sin helhet tillgängliga på bolagets hemsida, www.fingerprints.com.

Bemyndigande om nyemission

Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag: Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om emission av upp till sammanlagt 9 000 000 aktier av serie B. Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 9 000 000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna.