Årsstämma för 2013

Fastställelse

På årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ) den 18 juni 2013 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 2012.

Utdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning skall ske.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till ny styrelseledamot valdes Tord Wingren samt omvaldes de tidigare styrelseledamöterna Christer Bergman, Urban Fagerstedt samt Mats Svensson. Mats Svensson omvaldes till styrelsens ordförande. Ledamöterna presenteras på bolagets hemsida www.fingerprints.com.

Av styrelseledamöterna är Urban Fagerstedt och Mats Svensson ej oberoende i förhållande till bolagets ägare.

Styrelsearvode

Stämman beslutade om arvode till styrelsen med ett belopp om 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 120 000 kronor till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. För arbete i utskott beslutades att inget extra arvode skall utgå. Revisorerna ersätts enligt avtal efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och valberedningens förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning. Förslagen finns i sin helhet tillgängliga på bolagets hemsida, www.fingerprints.com.

Bemyndigande om nyemission

Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag: Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om emission av upp till sammanlagt 10 000 000 aktier av serie B. Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 10 000 000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna.