Årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) 2015

4 juni, 2015

Fastställelse
På Fingerprint Cards AB (publ)årsstämma den 3 juni 2015 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 2014.

Utdelning 
Årsstämman fastställde att ingen utdelning skall ske.

Ansvarsfrihet 
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor 
Urban Fagerstedt och Alexander Kotsinas omvaldes till ordinarie styrelseledamot samt att nyval skedde av Katarina Bonde, Carl-Johan von Plomgren, Lars Söderfjell och Jan Wäreby.
Urban Fagerstedt omvaldes till styrelsens ordförande. 
Ledamöterna presenteras på bolagets hemsida www.fingerprints.com.  
Av styrelseledamöterna är Urban Fagerstedt och Lars Söderfjell ej oberoende i förhållande till bolagets ägare. 
Johan Kratz, KPMG, omvaldes till revisor fram till årsstämman 2016.

Styrelsearvode 
Stämman beslutade om arvode till styrelsen med ett sammanlagt fast styrelsearvode om 1 450 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000 kronor och till övriga ledamöter 220 000 kronor per ledamot. Från och med det sjunde styrelsemötet och framåt för tiden intill nästa årsstämma skall därutöver ett arvode om 10 000 kronor per ledamot och bevistat styrelsemöte utgå, dock maximalt 100 000 kronor per ledamot. Totalt kan det fasta och det rörliga arvodet således maximalt uppgå till 2 050 000 kronor. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Val av valberedning
Stämman beslutade att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2016 genom att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september 2015 och uppmana denne att, efter förankring hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna, utse tre ledamöter till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för tillsättande av valberedning 
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och valberedningens förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning. Förslagen finns i sin helhet tillgängliga på bolagets hemsida, www.fingerprints.com

Bemyndigande om nyemission 
Beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag: Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om emission av upp till sammanlagt 5 000 000 aktier av serie B. Styrelsen gavs bemyndigande att under tiden till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 5 000 000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

För mer information kontakta:
Jörgen Lantto VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20,[email protected]

Pressbilder:   http://corporate.fingerprints.com/media/pressmaterial/

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC) är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, producerar och marknadsför biometrisk teknologi, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Det möjliggör säker och bekväm hantering för användaren utan behov av lösenord eller pinkoder. FPC:s teknik erbjuder världsledande fördelar och inkluderar unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och i kombination med mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom mobiler, tablets och biometriska kort där kraven på dessa egenskaper är extremt höga. FPCs teknik är sedan tidigare väl beprövad inom ett antal applikationsområden.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2015 klockan 10.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.