Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Fingerprint Cards AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling av teknik inom området personidentifiering baserad på mikroelektronik, försäljning av därtill hörande komponenter och licensiera rättigheter avseende den framtagna tekniken, ävensom bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

§ 5 Aktieslag
Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt 45 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 555 000 000.
Styrelsen skall efter begäran från innehavaren av aktie av serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställningen om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade,
Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konvertering skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

§ 6 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förehållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertiblerna som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Beslutar bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B. skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu har sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av 4-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Revision
Bolaget skall ha en eller två revisorer med etter utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman, Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelse.

§ 10 Bolagsstämma
Bolagsstämma skall förutom i Göteborg även kunna hållas i Stockholm.
Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Anförande av verkställande direktören;
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat-och koncernbalansräkning;
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden titt styrelsen;
11. Fastställande av arvoden till revisorer;
12 Val av styrelseledamöter;
13. 1 förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant;
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen etter bolagsordningen;

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt tagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Hembud
Har A-aktie övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i bolaget, skall A-aktien genast hembjudas till övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolaget styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösenrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt Hera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande bestämmes i den ordning tagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 14 Ändring av bolagsordningen
Beslut om ändring av bolagsordningens paragrafer om verksamhet och styrelse (§3 och §7) samt denna paragraf är inte giltig om det inte biträtts av aktieägare med mer än tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna sam de på stämman företrädda aktierna. Om längre gående villkor följer av aktiebolagslagen, skall istället den lagens bestämmelser gälla.

 

Antogs på årsstämma den 4 maj 2016