Incitamentsprogram

Stämman 2017 beslutade i enlighet med förslaget att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2017”). LTIP 2017 skall omfatta 25 personer inom Fingerprint-koncernen. Deltagarna kommer ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla B-aktier inom ramen för LTIP 2017, så kallade ”Prestationsaktier”, enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för LTIP 2017 kommer Bolaget att tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie (”Rättigheter”).

För att kunna genomföra LTIP 2017 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt beslutade stämman i enlighet med förslaget om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av högst 812 438 B-aktier och om vederlagsfri överlåtelse av högst 618 200 B-aktier till deltagare i enlighet med LTIP 2017 samt att högst 194 238 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2017.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i långsiktigt incitamentsprogram och i marknaden

Stämman 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av högst 812 438 B-aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2017 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2017.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut att B-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp enligt ovan kan överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2017 i enlighet med beslutade villkor samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2017.
Stämman beslutade därför att högst 618 200 B-aktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2017, samt att högst 194 238 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2017. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split och/eller andra liknande händelser.

Beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget, med beaktande av de egna aktier som eventuellt återköpts i samband med beslutet om långsiktigt incitamentsprogram.
Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.