Innehav i kapitalförsäkringar

Ledande befattningshavare som i egenskap av insynspersoner har att redovisa sina innehav till Finansinspektionen skall på Bolagets webbplats även innehav i kapitalförsäkringar redovisas.
Följande ledande befattningshavare innehar aktier i Fingerprint Cards AB i kapitalförsäkring: