Insiderpolicy

Insiderpolicy för handel med finansiella instrument FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

1 INLEDNING, SYFTE OCH OMFATTNING

1.1 En förutsättning för handeln med värdepapper är att allmänheten har förtroende för värdepappersmarknaden. Hur man som anställd i Fingerprint Cards AB (publ) (”Bolaget”) bedriver sin handel med värdepapper i Bolaget har största betydelse för marknadens förtroende för handeln och för Bolaget. Mot bakgrund av det nyss sagda och som komplement till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (”MAR”), samt lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (”Marknadsmissbrukslagen”) och lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (”Anmälningsskyldighetslagen”) har styrelsen i Bolaget (”Styrelsen”) fastställt denna policy. Policyn gäller för alla personer som registreras vid Finansinspektionen som personer i ledande ställning med vilka avses medlemmar av Bolagets ledningsorgan, samt även ledande befattningshavare som inte är medlemmar av Bolagets ledningsorgan men som har regelbunden tillgång till insiderinformation och som har befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar Bolagets framtida utveckling och affärsutsikter. I tillägg till vad som stadgas i MAR, Marknadsmissbrukslagen och Anmälningsskyldighetslagen, den s.k. insiderlagstiftningen, skall således denna policy vara tillämplig.

1.2 Med finansiella instrument förstås finansiella instrument enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2014/65/EU) om marknader för finansiella instrument, vilket inbegriper aktier eller skuldinstrument eller derivat eller andra finansiella instrument kopplade till dessa såsom t.ex., men inte begränsat till, teckningsrätter, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Även t.ex. pantsättning, utlåning, aktier i kapitalförsäkringar och aktier under diskretionär förvaltning omfattas.

1.3 Alla som omfattas av denna policy skall ta del av och bekräfta denna policy. De bestämmelser som återfinns i denna policy kan emellertid aldrig uttömmande behandla alla situationer. Det åligger således alla berörda personer att känna till och följa vid var tid gällande insiderlagstiftning.

2 LAGSTIFTNINGEN

2.1 MAR och Marknadsmissbrukslagen innehåller regler om handelsförbud. Reglerna innebär i korthet att personer med kännedom om information som inte är offentliggjord eller allmänt känd och som kan påverka det pris för vilket finansiella instrument handlas på marknaden (”Insiderinformation”), inte för egen eller någon annans räkning får förvärva eller avyttra sådana instrument eller påverka någon annan att göra detta. Därutöver innehåller MAR och Marknadsmissbrukslagen ett förbud mot att röja Insiderinformation, samt bestämmelser om otillbörlig marknadspåverkan, innebärande en kriminalisering av vissa falska eller vilseledande åtgärder samt spridande av falsk eller vilseledande information.

2.2 MAR och Anmälningsskyldighetslagen innehåller en skyldighet för de personer som utgör personer i ledande ställning, att anmäla anmälningspliktiga transaktioner till Bolaget och till Finansinspektionen inom tre (3) dagar efter transaktionen. Personer i ledande ställning ska även underrätta närstående personer om deras skyldigheter enligt lagstiftningen och behålla en kopia av underrättelsen. MAR och Anmälningskyldighetslagen innehåller också regler om generellt handelsförbud för personer i ledande ställning innebärande att handel inte får ske med finansiella instrument i Bolaget under trettio (30) dagar inför offentliggörande av en ordinarie delårsrapport. MAR och Anmälningsskyldighetslagen innehåller även regler om förande av förteckning över personer med tillgång till Insiderinformation, s.k. loggbok.

3 REGLER FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT I BOLAGET

3.1 De regler som följer av denna punkt 3 gäller i tillämpliga delar vid sidan av och utöver de regler som följer av vid var tid tillämplig lagstiftning rörande förbud mot handel med finansiella instrument i Bolaget.

3.2 Handel med finansiella instrument i Bolaget är förbjuden under trettio (30) dagar inför offentliggörande av en ordinarie delårsrapport.

3.3 Utöver vad som stadgas i punkten 3.2 ovan, får den som har tillgång till Insiderinformation inte handla med finansiella instrument i Bolaget.

3.4 För samtliga personer i ledande ställning som omfattas av denna policy gäller förbud mot korttidshandel. Detta förbud innebär att finansiella instrument i Bolaget får överlåtas tidigast tre månader efter det att motsvarande antal finansiella instrument av samma slag förvärvats.

3.5 Trots handelsförbudet i punkten 3.2 och 3.4 ovan kan, utöver vad som framgår av MAR och Marknadsmissbrukslagslagen, tillstånd till handel undantagsvis meddelas av Bolagets Compliance Officer.

4 GENOMFÖRANDE AV HANDEL AV FINANSIELLA INSTRUMENT I BOLAGET

4.1 Personer som vill avyttra eller förvärva finansiella instrument i Bolaget måste anmäla detta till Bolagets Compliance Officer senast fem (5) dagar innan varje tillfälle då handel önskas genomföras.

4.2 Anmälan enligt punkten 4.1 skall ange det högsta antal finansiella instrument som önskas avyttras eller förvärvas.

4.3 Om Bolagets Compliance Officer lämnar besked att avyttring eller förvärv kan ske enligt anmälan får sådan handel endast genomföras senast tre (3) handelsdagar efter dagen för beskedet (eller senast sådan annan dag som Bolagets Compliance Officer meddelar). Därefter måste ny anmälan göras enligt ovan för det fall personen vill genomföra handel.

BESLUTAT VID STYRELSEMÖTE DEN 1 JULI 2016
Jan Wäreby
Urban Fagerstedt
Katarina Bonde
Carl-Johan von Plomgren
Lars Söderfjell
Peter Carlsson
Michael Hallén
Åsa Hedin
Tomas Mikaelsson