Utskott

Ersättningskommitté

Principer för ersättning till Bolagets ledning ska tillställas styrelsen som ska lämna förslag på sådana ersättningsprinciper till årsstämman för godkännande. Anställningsvillkoren för verkställande direktören ska godkännas av styrelsen. Bolagets styrelse utgör ersättnings-kommittén.

Ersättningsutskottet består av: Jan Wäreby (Ordf), Åsa Hedin samt Urban Fagerstedt.

Revisionskommitté

Fingerprints styrelse utgör revisionskommittén. Revisionskommitténs uppgifter omfattar bland annat att förbereda nominering av externa revisorer, granska omfattningen av den externa revisionen, utvärdera de externa revisorernas arbete, översiktligt granska den finansiella informationen och den interna finansiella kontrollen.

Revisionsutskottet består av: Alexander Kotsinas (Ordf), Carl-Johan von Plomgren samt Ann-Sofie Nordh.