Valberedning

Val av valberedning

Årsstämman 2016 beslutade att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2017 genom att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september 2016 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2016. Har dessa ingen invändning skall den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla. Kan de tre röstmässigt största aktieägarna inte överenskomma om valberedningens sammansättning skall dessa i stället utse en ledamot vardera.

Valberedningen utgörs av de på ovan angivet sätt utsedda ledamöterna. För det fall en aktieägare, som utsett en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2017, skall valberedningens ledamöter i samråd med de då tre röstmässigt största aktieägarna ha rätt att utse en annan representant för de tre röstmässigt största aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2017. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken inte får vara styrelsens ordförande.

Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2017 för beslut avseende stämmoordföranden, styrelse, styrelseordföranden, revisor, styrelsearvoden, revisorsarvode samt förslag rörande valberedning inför 2018 års årsstämma.