Aktieåterköp

Fingerprint Cards påbörjade den 3 juni 2016 återköp av egna aktier enligt beslut av årsstämman den 4 maj 2016. Årsstämmans beslut bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att optimera bolagets kapitalstruktur samt att skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att genomföra företagsförvärv.

Återköp kan endast ske med vad som motsvarar fritt eget kapital (se hänvisning till aktiebolagslagen nedan). Beräkningen ska grunda sig på senast fastställda balansräkning, vilket för bolaget innebär 2015 års balansräkning som fastställdes på årsstämman i maj. Vid utgången av 2015 uppgick fritt eget kapital i moderbolaget till 1 082 miljoner kronor, vilket innebär att Fingerprint Cards AB, som återköpt aktier till ett värde av 1 032 Mkr, inom kort kommer att avsluta det aktieåterköpsprogram, som beslutades av årsstämman.

Fingerprint Cards totala aktieåterköp under perioden 3 juni – 15 september 2016 uppgick totalt till 10 228 000 aktier, motsvarandes 3 procent av totalt antal aktier till ett totalt inköpspris om 1 032 Mkr. Genomsnittligt inköpspris var 101 kronor.