Utdelningspolicy

 

Styrelsen föreslår att en utdelning om 2 kronor per aktie lämnas för
räkenskapssåret 2016. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning
av aktiekapitalet genom makulering av återköpta aktier samt en fondemission.

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna
B-aktier, dock med beaktande av att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte
får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ
Stockholm. Vidare föreslår styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma vid
ett eller flera tillfällen, årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
överlåtelser av bolagets egna B-aktier. Överlåtelse ska ske på NASDAQ Stockholm.
Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få möjlighet att anpassa bolagetskapital-
struktur och därigenom kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsens
fullständiga förslag till beslut avseende utdelning, makulering och bemyndigandena
kommer att finnas tillgängliga i samband med kallelsen till årsstämman.