Utdelningspolicy

UTDELNINGSPOLICY
Styrelsens främsta prioritet är att se till att Fingerprints har en finansiell ställning som är tillräckligt stark för att stödja både organisk tillväxt och selektiva förvärv. Dessutom vill Fingerprints upprätthålla en stark balansräkning. Utbetalningen av kapital till aktieägarna skall anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till bolagets tillväxtmöjligheter och finansiella ställning.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2016.Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom makulering av återköpta aktier. Styrelsen föreslår även att stämman beslutar om en fondemission.
Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna B-aktier, dock med beaktande av att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Vidare föreslår styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelser av bolagets egna B-aktier. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm. Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende utdelning, makulering och bemyndigandena kommer att finnas tillgängliga i samband med kallelsen till årsstämman.