Nio kvartal

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Okt-dec
2014
Intäkter1618,71862,31666,11491,21351,5964445,2139,9105
Kostnad sålda varor-903,8-958,1-852,4-758,7-723,3-533,3-286,2-102,5-71,3
Bruttoresultat 714,9904,2813,7732,5628,2430,715937,433,7
Försäljningskostnader-50,8-43,1-45,8-36,9-35,9-27,1-25,5-19,2-15,7
Administrationskostnader-37,7-27,4-34,5-17,6-19,2-13,3-15,9-8,5-8,6
Utvecklingskostnader-112,5-81,3-60-50,3-48,2-43,1-43,3-41,9-42,6
Övriga rörelseintäkter/kostnader33,714,436,3-38,6-7,3-1-8,813,43,2
Rörelseresultat 547,6766,8709,7589,1517,6346,265,5-18,8-30
Finansiella intäkter och -kostnader-0,20,30,10,10-0,30-0,10,7
Resultat före skatt547,4767,1709,8589,2517,6345,965,5-18,9-29,3
Periodens skatteskostnad-124,1-169,6-155,4-129,7-113,21,5---0,5
Periodens resultat423,3597,5554,4459,5404,4347,465,5-18,9-29,8
Övrigt totalresultat00,10,3------
Periodens totalresultat423,3597,6554,7459,5404,4347,465,5-18,9-29,8

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen

 31-dec
2016
30-sep
2016
30-jun
2016
31-mar
2016
31-dec
2015
30-sep
2015
30-jun
2015
31-mar
2015
31-dec
2014
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen9,18,68,58,28,48,48,28,67,8
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar71,480,287,165,849,747,35460,469,8
Materiella anläggningstillgångar29,223,623,124,420,620,119,618,418,8
Finansiella anläggningstillgångar00,11110---
Summa anläggningstillgångar100,6103,9111,291,271,367,473,678,888,6
Varulager 672,7373243,7193,915395103,595,298,8
Kundfordringar1132,11341,51086,7725,2617,9448,7245,5169,2115,8
Övriga fordringar413,723,724,523,628,628,318,511,715,9
Förutbetalda kostn. och uppl. Int.21,79,58,39,385,864,93,7
Likvida medel1162,2931,71618,31321,21031,3498,7166120,9101,8
Summa omsättningstillgångar3402,42679,42981,52273,21838,81076,5539,5401,9336
Summa tillgångar 35032783,33092,72364,41910,11143,9613,1480,7424,6
Eget kapital och skulder
Eget kapital  2226,11772,21990,11673,11146,8731,5347,6282,2301,1
Avsättningar136,3000000,10,10,2
Leverantörsskulder 821,6697,6617,7465,7548,5351,7227,753,966,1
Aktuella skatteskulder54,142,8273,9126,6109,60---
Övriga skulder 6,74,95,43,3455,611335,7
Upplupna kostn. förutbet. int.258,2265,8205,695,7101,255,732,131,521,5
Summa kortfristiga skulder1140,61011,11102,6691,3763,3412,4265,4198,4123,3
Summa eget kapital och skulder35032783,33092,72364,41910,11143,9613,1480,7424,6

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Okt-dec
2014
Resultat före skatt547,4767,1709,8589,2517,6345,965,5-18,9-29,3
Just. poster som ej ingår i kassaflöde-10,613,1-24,336,5179,714,56,211,2
Betald inkomst skatt24,2-401,4-8,1-112,7-4,20---
Förändring av varulager-299,5-129,5-49,8-40,9-588,5-8,33,5-40,7
Förändring av rörelsefordringar-192,9-255,2-361,3-103,6-171,7-213-84,1-50,4-57,7
Förändring i rörelseskulder117,4140,4264,1-89241,8147677539,8
Kassaflöde fr. den löpande verks. 3)186134,5530,4279,5542,5298,154,615,4-76,7
Kassaflöde från investeringsverksamhet-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3-2,1-39
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4)30,4-815,5-237,866,811,136,4-0,1-0,123,6
Förändring av likvida medel202,9-688,9262,5319,5537,7330,950,213,2-92,1
Likvida medel vid periodens början931,71618,31321,21031,3498,7166120,9101,9192,1
Kursdifferens i likvida medel 3)27,62,334,6-29,6-5,11,8-5,15,81,8
Likvida medel vid periodens slut1162,2931,71618,31321,21031,3498,7166120,9101,8
3) Kursdifferens i likvida medel ingår i Rörelseresultatet under Rapport över resultat och övrigt totalresultat men har justerats i Rapport över kassaflöden och redovisats här under Kursdifferens i likvida medel.
4) Kassaflödet från finansieringsverksamheten avser i huvudsak återköp av egna aktier samt inlösen av teckningsoptioner.

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Okt-dec
2014
Intäkter, Mkr1618,71862,31666,11491,21351,5964445,2139,9105
Intäkter ökning, %209327496611871358912660208
Bruttomarginal, %444949494645362732
Rörelsemarginal, % 34414340383615-13-28
Vinstmarginal, % 26323331303615-13-28
EBITDA, Mkr 563,4782720,3596529,7355,974,9-6,8-16
Avkastning på eget kapital, %25413533446421-6-10
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr186134,5530,363279,53542,5298,154,615,4-76,7
Soliditet, % 646464716064575971
Investeringar, Mkr -13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3-2,1-39
Medelantal anställda  29325922417914012111010499
Eget kapital/aktie, kr (1)
- före utspädning7,115,686,225,183,632,361,190,971,03
- efter utspädning7,095,606,135,143,542,281,110,910,96
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, krt (1)
- före utspädning0,600,421,650,871,720,960,190,05-0,27
- efter utspädning (2)0,590,421,630,861,680,930,170,05-0,24
Antal aktier vid periodens slut, tusental (1)313097312272320007322696316195309870292105292105292105
Medelantal aktier, tusental (1)
- före utspädning312489322023322023319585316180308865292105292105288770
- efter utspädning (1)313434324408324408325725323720320660314145308595314705
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut (1)62,85100,5081,3094,40118,2061,8035,7010,706,96
1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 kronor (90,16 kronor före split). I programmet pågick per bokslutsdagen 2016-12-31 den sista inlösen varvid 173 000 teckningsoptioner som tecknat 865 000 aktier var under registrering.

1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 (90,16 kronor före split). Programmet har beaktats vid beräkning av antal aktier efter utspädning. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 2 500 000 nya B-aktier.

Rullande 12 månaders nyckeltal för de åtta senaste kvartalen, koncernen

 Jan-dec
2016
Okt-sep
2015/16
Jul-juni
2015/16
Apr-mar
2015/16
Jan-dec
2015
Okt-sep
2014/15
Jul-jun
2014/15
Apr-mar
2014/15
Jan-dec
2014
Intäkter, Mkr6638,36371,15472,84251,82900,61654,1756,3355,1233,6
Bruttoresultat, Mkr3165,33078,72605,11950,41255,3660,8251,3105,471,7
Bruttomarginal, %484848464340333031
Rörelseresultat, Mkr2613,125832162,51518,2910,3362,9-27,1-137,5-145,2
Rörelsemargainal, %394140363122-4-39-62
EBITDA , Mkr2661,726282201,81556,4953,7407,730,6-68-83,6