Nio kvartal

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRApr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Intäkter823,4685,91618,71862,31666,11491,21351,5964445,2
Kostnad sålda varor-523,5-403,8-903,8-958,1-852,4-758,7-723,3-533,3-286,2
Bruttoresultat 299,9282,1714,9904,2813,7732,5628,2430,7159
Försäljningskostnader-55,8-58,5-50,8-43,1-45,8-36,9-35,9-27,1-25,5
Administrationskostnader-37,2-34,8-37,7-27,4-34,5-17,6-19,2-13,3-15,9
Utvecklingskostnader-101,3-105,5-112,5-81,3-60,0-50,3-48,2-43,1-43,3
Övriga rörelseintäkter/kostnader-33,6-12,56,112,11,7-9-2,2-2,8-3,7
Rörelseresultat 7270,8520764,5675,1618,7522,7344,470,6
Finansiella intäkter och -kostnader 2)-24,7-1,127,42,634,7-29,5-5,11,5-5,1
Resultat före skatt47,369,7547,4767,1709,8589,2517,6345,965,5
Periodens skatteskostnad-14,5-15,8-124,1-169,6-155,4-129,7-113,21,5-
Periodens resultat32,853,9423,3597,5554,4459,5404,4347,465,5
Övrigt totalresultat-7,3-0,200,10,3----
Periodens totalresultat25,553,7423,3597,6554,7459,5404,4347,465,5
2) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och -kostnader.

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen

 30-jun
2017
31-mar
2017
31-dec
2016
30-sep
2016
30-jun
2016
31-mar
2016
31-dec
2015
30-sep
2015
30-jun
2015
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen8,478,939,108,628,488,158,358,398,23
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar1148,487,771,480,287,165,849,747,354
Materiella anläggningstillgångar40,537,829,223,623,124,420,620,119,6
Finansiella anläggningstillgångar1,41,300,11110-
Summa anläggningstillgångar1190,3126,8100,6103,9111,291,271,367,473,6
Varulager 818,41047,5672,7373243,7193,915395103,5
Kundfordringar451641,61132,11341,51086,7725,2617,9448,7245,5
Övriga fordringar157,8388,4413,723,724,523,628,628,318,5
Förutbetalda kostn. och uppl. Int.26,328,821,79,58,39,385,86
Likvida medel933,7798,41162,2931,71618,31321,21031,3498,7166
Summa omsättningstillgångar2387,22904,73402,42679,42981,52273,21838,81076,5539,5
Summa tillgångar 3577,53031,535032783,33092,72364,41910,11143,9613,1
Eget kapital och skulder
Eget kapital  2304,92279,42226,11772,21990,11673,11146,8731,5347,6
Uppskjuten skatteskuld207135,5136,3000000,1
Långfristiga skulder254,1--------
Leverantörsskulder 234,9405,5821,6697,6617,7465,7548,5351,7227,7
Aktuella skatteskulder0,40,854,142,8273,9126,6109,60-
Övriga kortfristiga skulder 392,66,16,74,95,43,3455,6
Upplupna kostn. förutbet. int.183,6204,2258,2265,8205,695,7101,255,732,1
Summa kortfristiga skulder811,5616,61140,61011,11102,6691,3763,3412,4265,4
Summa eget kapital och skulder3577,53031,535032783,33092,72364,41910,11143,9613,1

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRApr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Resultat före skatt47,369,7547,4767,1709,763589,2517,6345,965,5
Just. poster som ej ingår i kassaflöde76,313-10,613,1-24,336,5179,714,5
Betald inkomst skatt-156,2-70,124,2-401,4-8,1-112,67-4,20-
Förändring av varulager229,1-374,8-299,5-129,5-49,8-40,9-588,5-8,3
Förändring av rörelsefordringar560,1508,7-192,9-255,2-361,3-103,6-171,7-213-84,1
Förändring i rörelseskulder-228,6-470,6117,4140,4264,1-89241,814767
Kassaflöde fr. den löpande verks. 2)528-324,1186134,5530,363279,53542,5298,154,6
Kassaflöde från investeringsverksamhet-874,8-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3
Kassaflöde från finansieringsverksamhet508,1-0,430,4-815,5-237,866,811,136,4-0,1
Periodens kassaflöde161,3-365,3202,9-688,9262,463319,53537,7330,950,2
Likvida medel vid periodens början798,41162,2931,71618,31321,21031,3498,7166120,9
Effekt av omräkn.diff. på likvida medel 2)-261,527,62,334,6-29,6-5,11,8-5,1
Likvida medel vid periodens slut933,7798,41162,2931,71618,2631321,231031,3498,7166
2) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och -kostnader.

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRApr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Intäkter, Mkr823,4685,91618,71862,31666,11491,21351,5964445,2
Intäkter ökning, %-50,6-5419,893,0274,0966,01187,01358,0912,0
Bruttomarginal, %36,44144,249,049,049,046,045,036,0
Rörelsemarginal, % 8,710,032,041,041,041,038,036,015,0
Vinstmarginal, % 4,0826,232,033,031,030,036,015,0
EBITDA, Mkr 88,985,4535,8779,7685,8625,6534,8354,180
Avkastning på eget kapital, %1,12,025,1413533446421
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr528-324,1186134,5530,4279,5542,5298,154,6
Soliditet, % 64,475,063,564,064,071,060,064,057,0
Investeringar, Mkr -874,8-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3
Medelantal anställda  374339293259224179140121110
Eget kapital/aktie, kr
- före utspädning7,347,267,115,686,225,183,632,361,19
- efter utspädning7,347,267,095,66,135,143,542,281,11
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, krt
- före utspädning1,68-1,030,600,421,650,871,720,960,19
utspädning1,68-1,030,590,421,630,861,680,930,17
Antal aktier vid periodens slut, tusental313967313967313097312272320007322696316195309870292105
Medelantal aktier, tusental (1)
- före utspädning312489312489312489322023322023319585316180308865292105
- efter utspädning (1)313434313434313434324408324408325725323720320660314145
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut30,7736,1462,85100,5081,3094,40118,2061,8035,70

1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 (90,16 kronor före split). Programmet har beaktats vid beräkning av antal aktier efter utspädning. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 2 500 000 nya B-aktier.

Rullande 12 månaders nyckeltal för de åtta senaste kvartalen, koncernen

 Jul-jun
2016/17
Apr-mar
2016/17
Jan-dec
2016
Okt-sep
2015/16
Jul-juni
2015/16
Apr-mar
2015/16
Jan-dec
2015
Okt-sep
2014/15
Jul-jun
2014/15
Intäkter, Mkr4990,358336638,36371,15472,84251,82900,61654,1756,3
Bruttoresultat, Mkr2201,12714,93165,33078,62605,11950,41255,3627,1251,3
Bruttomarginal, %44,146,547,748,347,645,943,339,933,2
Rörelseresultat, Mkr1427,52030,62578,525812160,91556,4913,1390,4-27,1
Rörelsemargainal, %28,634,839,440,539,037,031,421,9-3,6
EBITDA , Mkr1490,02086,92627,12625,82200,21594,6963,8429,030,6