Nio kvartal

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Okt-dec
2014
Jul-sep
2014
Intäkter1862,31666,11491,21351,5964445,2139,910566,2
Kostnad sålda varor-958,1-852,4-758,7-723,3-533,3-286,2-102,5-71,3-45
Bruttoresultat 904,2813,7732,5628,2430,715937,433,721,2
Försäljningskostnader-43,1-45,818-36,9-35,9-27,1-25,5-19,2-15,7-14,5
Administrationskostnader-27,4-34,507-17,6-19,2-13,3-15,9-8,5-8,6-7,6
Utvecklingskostnader-81,3-60,012-50,3-48,2-43,1-43,3-41,9-42,6-45,1
Övriga rörelseintäkter/kostnader1436,3-38,6-7,3-1-8,813,43,22
Rörelseresultat 766,8709,663589,1517,6346,265,5-18,8-30-44
Finansiella intäkter och -kostnader0,30,10,10-0,30-0,10,70,5
Resultat före skatt767,1709,763589,2517,6345,965,5-18,9-29,3-43,5
Periodens skatteskotnad-169,6-155,4-129,7-113,21,5---0,5-
Periodens resultat597,5554,363459,5404,4347,465,5-18,9-29,8-43,5
Övrigt totalresultat0,10,3-------
Periodens totalresultat597,6554,663459,5404,4347,465,5-18,9-29,8-43,5

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen

 30-sep
2016
30-jun
2016
31-mar
2016
31-dec
2015
30-sep
2015
30-jun
2015
31-mar
2015
31-dec
2014
30-sep
2014
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen8,628,488,158,358,398,238,627,817,24
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar80,287,165,849,747,35460,469,854,1
Materiella anläggningstillgångar23,623,124,420,620,119,618,418,89
Finansiella anläggningstillgångar0,11110----
Summa anläggningstillgångar103,9111,291,271,367,473,678,888,663,1
Varulager 373243,7193,915395103,595,298,858
Kundfordringar1 341,51 086,7725,2617,9448,7245,5169,2115,861,3
Övriga fordringar23,724,523,628,628,318,511,715,913,3
Förutbetalda kostn. och uppl. Int.9,58,39,385,864,93,72,9
Likvida medel931,71618,31321,21031,3498,7166,0120,9101,8192,1
Summa omsättningstillgångar2679,42981,52273,21838,81076,5539,5401,9336,0327,6
Summa tillgångar 2783,33092,72364,41910,11143,9613,1480,7424,6390,7
Eget kapital och skulder
Eget kapital  1 772,21 990,11 673,11 146,8731,5347,6282,2301,1307,1
Summa långfristiga skulder000000,10,10,20,2
Leverantörsskulder 697,6617,7465,7548,5351,7227,753,966,158
Aktuella skatteskulder42,8273,9126,6109,60----
Övriga skulder 4,95,43,34,05,05,6113,035,73,6
Upplupna kostn. förutbet. int.265,8205,695,7101,255,732,131,521,521,8
Summa kortfristiga skulder1011,11102,6691,3763,3412,4265,4198,4123,383,4
Summa eget kapital och skulder2783,33092,72364,41910,11143,9613,1480,7424,6390,7

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Okt-dec
2014
Jul-sep
2014
Resultat före skatt767,1709,8589,2517,6345,965,5-18,9-29,3-43,5
Just. poster som ej ingår i kassaflöde13,1-24,336,517,29,714,56,211,221,3
Betald inkomst skatt-401,4-8,1-112,7-4,20----
Förändring av varulager-129,5-49,8-40,9-588,5-8,33,5-40,7-31,6
Förändring av rörelsefordringar-255,2-361,3-103,6-171,7-213-84,1-50,4-57,7-21,3
Förändring i rörelseskulder140,4264,1-89241,8147677539,832,9
Kassaflöde fr. den löpande verks. 3)134,5530,4279,5542,7298,154,615,4-76,7-42,2
Kassaflöde från investeringsverksamhet-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3-2,1-39-4,8
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4)-815,5-237,866,811,136,4-0,1-0,123,6-0,1
Förändring av likvida medel-688,9262,5319,5537,9330,950,213,2-92,1-47,1
Likvida medel vid periodens början1618,31321,21031,3498,7166120,9101,9192,1237,6
Kursdifferens i likvida medel 3)2,334,6-29,6-5,11,8-5,15,81,81,6
Likvida medel vid periodens slut931,71618,31321,21031,5498,7166120,9101,8192,1

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Okt-dec
2014
Jul-sep
2014
Intäkter, Mkr1862,31666,11491,21351,5964445,2139,910566,1
Intäkter ökning, %932749661187135891266020852
Bruttomarginal, %494949464536273232
Rörelsemarginal, % 414340383615-13-28-66
Vinstmarginal, % 323331303615-13-28-65
EBITDA, Mkr 782,0720,3596529,7355,974,9-6,8-16-21,1
Avkastning på eget kapital, %413533446421-6-10-13
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr134,5530,4279,5542,7298,154,615,4-76,7-42,2
Soliditet, % 646471606457597179
Investeringar, Mkr -7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3-2,1-39-4,8
Medelantal anställda  2592241791401211101049991
Eget kapital/aktie, kr (1)
- före utspädning5,686,225,183,632,361,190,971,031,08
- efter utspädning5,566,135,143,542,281,110,910,961,00
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, krt (1)
- före utspädning0,421,650,871,720,960,190,05-0,27-0,15
- efter utspädning (2)0,421,630,861,680,930,170,05-0,24-0,14
Antal aktier vid periodens slut, tusental (1)312272320007322696316195309870292105292105292105283305
Medelantal aktier, tusental (1)0
- före utspädning316904322023319585316180308865292105292105288770283305
- efter utspädning (1)318949324408325725323720320660314145308595314705305695
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut (1)100,581,394,4118,261,835,710,76,967,3

1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 (90,16 kronor före split). Programmet har beaktats vid beräkning av antal aktier efter utspädning. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 2 500 000 nya B-aktier.

Rullande 12 månaders nyckeltal för de åtta senaste kvartalen, koncernen

 Okt-sep
2015/16
Jul-jun
2015/16
Apr-mar
2015/16
Jan-dec
2015
Okt-sep
2014/15
Jul-jun
2014/15
Apr-mar
2014/15
Jan-dec
2014
Okt-sep
2013/14
Intäkter, Mkr6371,15472,84251,82900,61654,1756,3355,1233,6162,7
Bruttoresultat, Mkr3078,72605,11950,41255,3660,8251,3105,471,753
Bruttomarginal, %484846434033303133
Rörelseresultat, Mkr25832162,51518,2910,3362,9-27,1-137,5-145,2-130,5
Rörelsemargainal, %4140363122-4-39-62-80
EBITDA , Mkr26282201,81556,4953,7407,730,6-68-83,6-78,6