Nio kvartal

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJan-mar 2018Okt-dec 2017Jul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun 2016Jan-mar 2016
Intäkter289,7615,3841,4823,4685,91618,71862,31666,11491,2
Kostnad sålda varor-244,9-485,2-564,6-523,5-403,8-903,8-958,1-852,4-758,7
Bruttoresultat 44,8130,1276,8299,9282,1714,9904,2813,7732,5
Bruttomarginal, %15,521,132,936,441,144,248,648,849,1
Försäljningskostnader-69-64-58,6-55,8-58,5-50,8-43,1-45,818-36,9
Administrationskostnader-66,3-40,6-33-37,2-34,8-37,7-27,4-34,507-17,6
Utvecklingskostnader-82,6-99,8-84,7-101,3-105,5-112,5-81,3-60,012-50,3
Övriga rörelseintäkter/kostnader-1,833,7-48,1-33,6-12,56,112,11,7-9
Rörelseresultat -174,9-40,652,47270,8520764,5675,1618,7
Rörelsemarginal, %-60,4-6,66,28,710,332,141,140,541,5
Finansiella intäkter och -kostnader-13,4-0,113,1-24,7-1,127,42,634,7-29,5
Resultat före skatt-188,3-40,765,547,369,7547,4767,1709,8589,2
Periodens skattekostnad40,124,2-15,4-14,5-15,8-124,1-169,6-155,4-129,7
Periodens resultat-148,2-16,550,132,853,9423,3597,5554,4459,5
Övrigt totalresultat13,34,9-12,6-7,3-0,2-0,10,3-
Periodens totalresultat-134,9-11,637,525,553,7423,3597,6554,7459,5

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKR31-mar
2018
31-dec
2017
30-sep
2017
30-jun
2017
31-mar
2017
31-dec
2016
30-sep
2016
30-jun
2016
31-mar
2016
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen8,368,238,118,4698,939,18,628,488,15
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar1220,11188,31134,71148,487,771,480,287,165,8
Materiella anläggningstillgångar43,546,64040,537,829,223,623,124,4
Finansiella anläggningstillgångar--0,11,41,3-0,111
Summa anläggningstillgångar1263,61234,91174,81190,3126,8100,6103,9111,291,2
Varulager 720,8646,1669,6818,41047,5672,7373243,7193,9
Kundfordringar385,2437,5592,9451641,61132,11341,51086,7725,2
Övriga fordringar347284210,9157,8388,4413,723,724,523,6
Förutbetalda kostn. och uppl. int.29,529,123,726,328,821,79,58,39,3
Likvida medel534,2920,21011,2933,7798,41162,2931,71618,31321,2
Summa omsättningstillgångar2016,72316,92508,32387,22904,73402,42679,42981,52273,2
Summa tillgångar 3280,33551,83683,13577,53031,535032783,33092,72364,4
Eget kapital och skulder
Eget kapital  2195,92330,82342,42304,92279,42226,11772,21990,11673,1
Uppskjuten skatteskuld188,2189,8200207135,5136,3---
Långfristiga skulder50,9221,9243,3254,1-----
Leverantörsskulder 210,8268362,9234,9405,5821,6697,6617,7465,7
Aktuella skatteskulder1,11,50,80,40,854,142,8273,9126,6
Övriga kortfristiga skulder 385,8349,9359,1392,66,16,74,95,43,3
Upplupna kostn. förutbet. int.247,6189,9174,6183,6204,2258,2265,8205,695,7
Summa kortfristiga skulder845,3809,3897,4811,5616,61140,61011,11102,6691,3
Summa eget kapital och skulder3280,33551,83683,13577,53031,535032783,33092,72364,4

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJan-mar
2018
Okt-dec
2017
Jul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Resultat före skatt-188,3-40,765,547,369,7547,4767,1709,763589,2
Just. poster som ej ingår i kassaflöde32,428,917,976,313-10,613,1-24,336,5
Betald inkomstskatt-34-56,4-62,7-156,2-70,124,2-401,4-8,1-112,67
Förändring av varulager-74,723,6148,8229,1-374,8-299,5-129,5-49,8-40,9
Förändring av rörelsefordringar60,2111-99,4560,1508,7-192,9-255,2-361,3-103,6
Förändring av rörelseskulder0,6-68,1104,6-228,6-470,6117,4140,4264,1-89
Kassaflöde fr. den löpande verks. 1)-203,8-1,7174,7528-324,1186134,5530,363279,53
Kassaflöde från investeringsverksamhet-56,6-75,5-79,9-874,8-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8
Kassaflöde från finansieringsverksamhet-124,3-26-508,1-0,430,8-815,5-237,866,8
Periodens kassaflöde-384,7-103,294,8161,3-365,3203,3-688,9262,463319,53
Likvida medel vid periodens början920,21011,2933,7798,41162,2931,71618,31321,21031,3
Effekt av omräkn.diff. på likvida medel 1)-1,312,2-17,3-261,527,22,334,6-29,6
Likvida medel vid periodens slut534,2920,21011,2933,7798,41162,2931,71618,2631321,23

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJan-mar
2018
Okt-dec
2017
Jul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
  
Intäkter, Mkr289,7615,3841,4823,4685,91618,71862,31666,11491,2
Intäkter förändring %-58-62-55-51-542093274966
Bruttomarginal, %152133364144494949
Rörelsemarginal, % -60-7691032414141
Vinstmarginal, % -51-364826323331
EBITDA, Mkr -148,7-17,577,288,985,4535,8779,7685,763625,6
Avkastning på eget kapital, %-6021225413533
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr-203,8-1,7174,7528-324,1186134,5530,363279,53
Soliditet, % 676664647564646471
Investeringar, Mkr -56,6-75,5-79,9-874,8-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8
Medelantal anställda  401416406374339293259224179
Eget kapital/aktie, kr
- före utspädning7,07,47,57,37,37,15,76,25,2
- efter utspädning7,07,47,57,37,37,15,66,15,1
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, kr
- före utspädning-1-0,010,562-110,4221
- efter utspädning-1-0,010,562-110,4221
Antal aktier vid periodens slut, tusental313967313967313967313967313967313097312272320007322696
Medelantal aktier, tusental (1)
- före utspädning313967313967312489312489312489322023322023319585
- efter utspädning (1)313967313967313434313434313434324408324408325725
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut8,115,822,830,836,162,9100,581,394,4

1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.

Rullande 12 månaders nyckeltal för de åtta senaste kvartalen, koncernen

 Apr-mar
2017/18
Jan-dec 2017Okt-sep
2016/17
Jul-jun 2016/17Apr-mar 2016/17Jan-dec 2016Okt-sep 2015/16Jul-jun 2015/16Apr-mar 2015/16  
Intäkter, Mkr2569,829663969,44990,3583320166371,15472,84251,8
Bruttoresultat, Mkr751,6988,91573,72201,12714,93165,33078,62605,11950,4
Bruttomarginal, %2933,340,044,146,547,748,347,645,9
Rörelseresultat, Mkr-91154,6715,414282030,62578,525812160,91556,4
Rörelsemarginal, %-3,55,218,028,634,839,440,539,037,0
EBITDA , Mkr-0,1234,0787,514902086,92627,12625,82200,21594,6