Nio kvartal

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Intäkter841,4823,4685,91618,71862,31666,11491,21351,5964
Kostnad sålda varor-564,6-523,5-403,8-903,8-958,1-852,4-758,7-723,3-533,3
Bruttoresultat 276,8299,9282,1714,9904,2813,7732,5628,2430,7
Bruttomarginal, %32,936,441,144,248,648,849,146,544,7
Försäljningskostnader-58,6-55,8-58,5-50,8-43,1-45,818-36,9-35,9-27,1
Administrationskostnader-33-37,2-34,8-37,7-27,4-34,507-17,6-19,2-13,3
Utvecklingskostnader-84,7-101,3-105,5-112,5-81,3-60,012-50,3-48,2-43,1
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2)-48,1-33,6-12,56,112,11,7-9-2,2-2,8
Rörelseresultat 52,47270,8520764,5675,063618,7522,7344,4
Rörelemarginal, %6,28,710,332,141,140,541,538,735,7
Finansiella intäkter och -kostnader13,1-24,7-1,127,42,634,7-29,5-5,11,5
Resultat före skatt65,547,369,7547,4767,1709,763589,2517,6345,9
Periodens skatteskostnad-15,4-14,5-15,8-124,1-169,6-155,4-129,7-113,21,5
Periodens resultat50,132,853,9423,3597,5554,363459,5404,4347,4
Övrigt totalresultat-12,6-7,3-0,200,10,3---
Periodens totalresultat37,525,553,7423,3597,6554,7459,5404,4347,4
2) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och -kostnader.

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen

 30-sep
2017
30-jun
2017
31-mar
2017
31-dec
2016
30-sep
2016
30-jun
2016
31-mar
2016
31-dec
2015
30-sep
2015
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen8,118,478,939,108,628,488,158,358,39
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar1134,71148,487,771,480,287,165,849,747,3
Materiella anläggningstillgångar4040,537,829,223,623,124,420,620,1
Finansiella anläggningstillgångar0,11,41,300,11110
Summa anläggningstillgångar1174,81190,3126,8100,6103,9111,291,271,367,4
Varulager 669,6818,41047,5672,7373243,7193,915395
Kundfordringar592,9451641,61132,11341,51086,7725,2617,9448,7
Övriga fordringar210,9157,8388,4413,723,724,523,628,628,3
Förutbetalda kostn. och uppl. Int.23,726,328,821,79,58,39,385,8
Likvida medel1011,2933,7798,41162,2931,71618,31321,21031,3498,7
Summa omsättningstillgångar2508,32387,22904,73402,42679,42981,52273,21838,81076,5
Summa tillgångar 3683,13577,53031,535032783,33092,72364,41910,11143,9
Eget kapital och skulder
Eget kapital  2342,42304,92279,42226,11772,21990,11673,11146,8731,5
Uppskjuten skatteskuld200207135,5136,300000
Långfristiga skulder243,3254,1-------
Leverantörsskulder 362,9234,9405,5821,6697,6617,7465,7548,5351,7
Aktuella skatteskulder0,80,40,854,142,8273,9126,6109,60
Övriga kortfristiga skulder 359,1392,66,16,74,95,43,345
Upplupna kostn. förutbet. int.174,6183,6204,2258,2265,8205,695,7101,255,7
Summa kortfristiga skulder897,4811,5616,61140,61011,11102,6691,3763,3412,4
Summa eget kapital och skulder3683,13577,53031,535032783,33092,72364,41910,11143,9

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Resultat före skatt65,547,369,7547,4767,1709,763589,2517,6345,9
Just. poster som ej ingår i kassaflöde17,976,313,0-10,613,1-24,336,517,09,7
Betald inkomst skatt-62,7-156,2-70,124,2-401,4-8,1-112,67-4,20
Förändring av varulager148,8229,1-374,8-299,5-129,5-49,8-40,9-588,5
Förändring av rörelsefordringar-99,4560,1508,7-192,9-255,2-361,3-103,6-171,7-213
Förändring i rörelseskulder104,6-228,6-470,6117,4140,4264,1-89241,8147
Kassaflöde fr. den löpande verks. 2)174,7528-324,1186134,5530,363279,53542,5298,1
Kassaflöde från investeringsverksamhet-79,9-874,8-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6
Kassaflöde från finansieringsverksamhet0508,1-0,430,4-815,5-237,866,811,136,4
Periodens kassaflöde94,8161,3-365,3202,9-688,9262,463319,53537,7330,9
Likvida medel vid periodens början933,7798,41162,2931,71618,31321,21031,3498,7166
Effekt av omräkn.diff. på likvida medel 2)-17,3-261,527,62,334,6-29,6-5,11,8
Likvida medel vid periodens slut1011,2933,7798,41162,2931,71618,2631321,231031,3498,7
2) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och -kostnader.

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Intäkter, Mkr841,4823,4685,91618,71862,31666,11491,21351,5964,0
Intäkter ökning, %-54,8-50,6-5419,89327496611871358
Bruttomarginal, %32,936,44144,24949494645
Rörelsemarginal, % 6,28,710324141413836
Vinstmarginal, % 6,04,0826,23233313036
EBITDA, Mkr 77,288,985,4535,8779,7685,8625,6534,8354,1
Avkastning på eget kapital, %1,61,12,025,141,035,033,044,064,0
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr174,7528-324,1186134,5530,363279,53542,5298,1
Soliditet, % 63,664,47563,56464716064
Investeringar, Mkr -79,9-874,8-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6
Medelantal anställda  406374339293259224179140121
Eget kapital/aktie, kr
- före utspädning7,57,37,37,15,76,25,23,62,4
- efter utspädning7,57,37,37,15,66,15,13,52,3
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, krt
- före utspädning0,61,7-1,00,60,41,60,91,71,0
utspädning0,61,7-1,00,60,41,60,91,70,9
Antal aktier vid periodens slut, tusental313967313967313967313097312272320007322696316195309870
Medelantal aktier, tusental (1)
- före utspädning312489312489312489312489322023322023319585316180308865
- efter utspädning (1)313434313434313434313434324408324408325725323720320660
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut22,830,836,162,9100,581,394,4118,261,8

1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 (90,16 kronor före split). Programmet har beaktats vid beräkning av antal aktier efter utspädning. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 2 500 000 nya B-aktier.

Rullande 12 månaders nyckeltal för de åtta senaste kvartalen, koncernen

 Okt-sep
16/17
Jul-jun
16/17
Apr-mar
16/17
Jan-dec
16
Okt-sep
15/16
Jul-juni
15/16
Apr-mar
15/16
Jan-dec
15
Okt-sep
14/15
Intäkter, Mkr3969,44990,358336638,36371,15472,84251,82900,61654,1
Bruttoresultat, Mkr1573,72201,12714,93165,33078,62605,11950,41255,3627,1
Bruttomarginal, %39,644,146,547,748,347,645,943,339,9
Rörelseresultat, Mkr715,41427,52030,62578,525812160,91556,4913,1390,4
Rörelsemargainal, %18,028,634,839,440,539,03731,421,9
EBITDA , Mkr787,51490,02086,92627,12625,82200,21594,6963,8429,0