Nio kvartal

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Intäkter685,91618,71862,31666,11491,21351,5964445,2139,9
Kostnad sålda varor-403,8-903,8-958,1-852,4-758,7-723,3-533,3-286,2-102,5
Bruttoresultat282,1714,9904,2813,7732,5628,2430,715937,4
Färsäljningskostnader-58,5-50,8-43,1-45,8-36,9-35,9-27,1-25,5-19,2
Administrationskostnader-34,8-37,7-27,4-34,5-17,6-19,2-13,3-15,9-8,5
Utvecklingskostnader-105,5-112,5-81,3-60-50,3-48,2-43,1-43,3-41,9
Övriga rörelseintäkter/kostnader-12,56,112,11,7-9-2,2-2,8-3,77,6
Rörelseresultat70,8520764,5675,1618,7522,7344,470,6-24,6
Finansiella intäkter och -kostnader 1)-1,127,42,634,7-29,5-5,11,5-5,15,7
Resultat före skatt69,7547,4767,1709,8589,2517,6345,965,5-18,9
Periodens skatteskostnad-15,8-124,1-169,6-155,4-129,7-113,21,5--
Periodens resultat53,9423,3597,5554,4459,5404,4347,465,5-18,9
Övrigt totalresultat-0,200,10,3-----
Periodens totalresultat53,7423,3597,6554,663459,5404,4347,465,5-18,9
1) Effekten av valutakursfärändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och -kostnader.

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen

 31-mar
2017
31-dec
2016
30-sep
2016
30-jun
2016
31-mar
2016
31-dec
2015
30-sep
2015
30-jun
2015
31-mar
2015
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen8,939,18,628,488,158,358,398,238,62
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar87,771,480,287,165,849,747,35460,4
Materiella anläggningstillgångar37,829,223,623,124,420,620,119,618,4
Finansiella anläggningstillgångar1,300,11110--
Summa anläggningstillgångar126,8100,6103,9111,291,271,367,473,678,8
Varulager1047,5672,7373243,7193,915395103,595,2
Kundfordringar641,61132,11341,51086,7725,2617,9448,7245,5169,2
Övriga fordringar388,4413,723,724,523,628,628,318,511,7
Färutbetalda kostn. och uppl. Int.28,821,79,58,39,385,864,9
Likvida medel798,41162,2931,71618,31321,21031,3498,7166120,9
Summa omsättningstillgångar2904,73402,42679,42981,52273,21838,81076,5539,5401,9
Summa tillgångar3031,535032783,33092,72364,41910,11143,9613,1480,7
Eget kapital och skulder
Eget kapital2279,42226,11772,21990,11673,11146,8731,5347,6282,2
Uppskjuten skatteskuld135,5136,3000000,10,1
Leverantärsskulder405,5821,6697,6617,7465,7548,5351,7227,753,9
Aktuella skatteskulder0,854,142,8273,9126,6109,60--
Övriga kortfristiga skulder6,16,74,95,43,3455,6113
Upplupna kostn. färutbet. int.204,2258,2265,8205,695,7101,255,732,131,5
Summa kortfristiga skulder616,61140,61011,11102,6691,3763,3412,4265,4198,4
Summa eget kapital och skulder3031,535032783,33092,72364,41910,11143,9613,1480,7

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Resultat före skatt69,7547,4767,1709,763589,2517,6345,965,5-18,9
Just. poster som ej ingår i kassaflöde13-10,613,1-24,336,5179,714,56,2
Betald inkomst skatt-70,124,2-401,4-8,1-112,67-4,20--
Föröndring av varulager-374,8-299,5-129,5-49,8-40,9-588,5-8,33,5
Föröndring av rörelsefordringar508,7-192,9-255,2-361,3-103,6-171,7-213-84,1-50,4
Föröndring i rörelseskulder-470,6117,4140,4264,1-89241,81476775
Kassaflöde fr. den löpande verks. 1)-324,1186134,5530,4279,5542,5298,154,615,4
Kassaflöde från investeringsverksamhet-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3-2,1
Kassaflöde från finansieringsverksamhet-0,430,4-815,5-237,866,811,136,4-0,1-0,1
Periodens kassaflöde-365,3202,9-688,9262,5319,5537,7330,950,213,2
Likvida medel vid periodens början1162,2931,71618,31321,21031,3498,7166120,9101,9
Effekt av omrökn.diff. på likvida medel 3)1,527,62,334,6-29,6-5,11,8-5,15,8
Likvida medel vid periodens slut798,41162,2931,71618,31321,21031,3498,7166120,9
1) Effekten av valutakursföröndringar på likvida medel ör från och med 2017 redovisade som Finansiella intökter och -kostnader.

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKRJan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Intäkter, Mkr685,91618,71862,31666,11491,21351,5964445,2139,9
Intäkter ökning, %-54209327496611871358912660
Bruttomarginal, %414449494946453627
Rörelsemarginal, % 1032414141383615-13
Vinstmarginal, % 826323331303615-13
EBITDA, Mkr 85,4535,8779,7685,7625,6534,8354,180-5,1
Avkastning på eget kapital, %225413533446421-6
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr-324,1186134,5530,4279,5542,5298,154,615,4
Soliditet, % 756464647160645759
Investeringar, Mkr -40,8-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3-2,1
Medelantal anställda  339293259224179140121110104
Eget kapital/aktie, kr (1)7,37,15,76,25,23,62,41,21
- efter utspädning 2)7,37,095,66,15,13,52,31,10,9
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, krt (1)-1,00,60,421,60,91,71,00,20,1
- efter utspädning 2)-1,00,60,421,60,91,70,90,20
Antal aktier vid periodens slut, tusental (1)313967313097312272320007322696316195309870292105292105
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut36,162,9100,581,394,4118,261,835,710,7
2) Fingerprints har vid periodens slut inga utestående program med teckningsoptioner.
3) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.

1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 (90,16 kronor före split). Programmet har beaktats vid beräkning av antal aktier efter utspädning. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 2 500 000 nya B-aktier.

Rullande 12 månaders nyckeltal för de åtta senaste kvartalen, koncernen

 Apr-mar
2016/17
Jan-dec
2016
Okt-sep
2015/16
Jul-juni
2015/16
Apr-mar
2015/16
Jan-dec
2015
Okt-sep
2014/15
Jul-jun
2014/15
Apr-mar
2014/15
Intäkter, Mkr5833,06638,36371,15472,84251,82900,61654,1756,3355,1
Bruttoresultat, Mkr2714,93165,33078,62605,11950,41255,3627,1251,3105,4
Bruttomarginal, %46,547,748,347,645,943,339,933,229,7
Rörelseresultat, Mkr2030,62578,525812160,91556,4913,1390,4-27,1-137,5
Rörelsemargainal, %34,839,440,539,037,031,421,9-3,6-38,7
EBITDA , Mkr2086,92627,12625,82200,21594,6963,8429,030,6-68