Nio kvartal

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-DecJul-SepApr-JunJan-MarOkt-DecJul-SepApr-JunJan-MarOkt-Dec
201620162016201620152015201520152014
Intäkter1618,71 862,301 666,101 491,201 351,50964445,2139,9105
Kostnad sålda varor-903,8-958,1-852,4-758,7-723,3-533,3-286,2-102,5-71,3
Bruttoresultat -903,8904,2813,7732,5628,2430,715937,433,7
Försäljningskostnader-50,8-43,1-45,8-36,9-35,9-27,1-25,5-19,2-15,7
Administrationskostnader-37,7-27,4-34,5-17,6-19,2-13,3-15,9-8,5-8,6
Utvecklingskostnader-112,5-81,3-60-50,3-48,2-43,1-43,3-41,9-42,6
Övriga rörelseintäkter/kostnader33,714,436,3-38,6-7,3-1-8,813,43,2
Rörelseresultat -1 071,10766,8709,7589,1517,6346,265,5-18,8-30
Finansiella intäkter och -kostnader-0,20,30,10,10-0,30-0,10,7
Resultat före skatt-1 071,30767,1709,8589,2517,6345,965,5-18,9-29,3
Periodens skatteskostnad-124,1-169,6-155,4-129,7-113,21,5---0,5
Periodens resultat-1 195,40597,5554,4459,5404,4347,465,5-18,9-29,8
Övrigt totalresultat00,10,3------
Periodens totalresultat-1 195,40597,6554,7459,5404,4347,465,5-18,9-29,8

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen

 31-dec
2016
30-sep
2016
30-jun
2016
31-mar
2016
31-dec
2015
30-sep
2015
30-jun
2015
31-mar
2015
31-dec
2014
201620162016201620152015201520152014
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen9,18,628,488,158,358,398,238,627,81
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar45,880,287,165,849,747,35460,469,8
Materiella anläggningstillgångar2 613,123,623,124,420,620,119,618,418,8
Finansiella anläggningstillgångar0,40,11110---
Summa anläggningstillgångar2 659,3103,9111,291,271,367,473,678,888,6
Varulager -578,8373243,7193,915395103,595,298,8
Kundfordringar2 034,71 341,51 086,7725,2617,9448,7245,5169,2115,8
Övriga fordringar0,323,724,523,628,628,318,511,715,9
Förutbetalda kostn. och uppl. Int.2 035,009,58,39,385,864,93,7
Likvida medel0931,71 618,301 321,201 031,30498,7166120,9101,8
Summa omsättningstillgångar3 491,22 679,42 981,52 273,21 838,81 076,5539,5401,9336
Summa tillgångar 6 150,52 783,33 092,72 364,41 910,11 143,9613,1480,7424,6
Eget kapital och skulder
Eget kapital  2 035,01 772,21 990,11 673,11 146,8731,5347,6282,2301,1
Avsättningar2 035,0000000,10,10,2
Leverantörsskulder 0697,6617,7465,7548,5351,7227,753,966,1
Aktuella skatteskulder54,142,8273,9126,6109,60---
Övriga skulder 6,34,95,43,3455,611335,7
Upplupna kostn. förutbet. int.0265,8205,695,7101,255,732,131,521,5
Summa kortfristiga skulder60,41 011,101 102,60691,3763,3412,4265,4198,4123,3
Summa eget kapital och skulder4 130,42 783,33 092,72 364,41 910,11 143,9613,1480,7424,6

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Okt-dec
2014
Resultat före skatt547,4767,1709,763589,2517,6345,965,5-18,9-29,3
Just. poster som ej ingår i kassaflöde-10,613,1-24,336,5179,714,56,211,2
Betald inkomst skatt24,2-401,4-8,1-112,67-4,20---
Förändring av varulager-299,5-129,5-49,8-40,9-588,5-8,33,5-40,7
Förändring av rörelsefordringar-192,9-255,2-361,3-103,6-171,7-213-84,1-50,4-57,7
Förändring i rörelseskulder117,4140,4264,1-89241,8147677539,8
Kassaflöde fr. den löpande verks. 3)186134,5530,363279,53542,5298,154,615,4-76,7
Kassaflöde från investeringsverksamhet-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3-2,1-39
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4)30,4-815,5-237,866,811,136,4-0,1-0,123,6
Förändring av likvida medel202,9-688,9262,463319,53537,7330,950,213,2-92,1
Likvida medel vid periodens början931,71618,31321,21031,3498,7166120,9101,9192,1
Kursdifferens i likvida medel 3)27,62,334,6-29,6-5,11,8-5,15,81,8
Likvida medel vid periodens slut1162,2931,71618,2631321,231031,3498,7166120,9101,8
3) Kursdifferens i likvida medel ingår i Rörelseresultatet under Rapport över resultat och övrigt totalresultat men har justerats i Rapport över kassaflöden och redovisats här under Kursdifferens i likvida medel.
4) Kassaflödet från finansieringsverksamheten avser i huvudsak återköp av egna aktier samt inlösen av teckningsoptioner.

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Apr-jun
2015
Jan-mar
2015
Okt-dec
2014
Intäkter, Mkr1618,71862,31666,11491,21351,5964445,2139,9105
Intäkter ökning, %209327496611871358912660208
Bruttomarginal, %444949494645362732
Rörelsemarginal, % 34414340383615-13-28
Vinstmarginal, % 26323331303615-13-28
EBITDA, Mkr 563,4782720,3596529,7355,974,9-6,8-16
Avkastning på eget kapital, %25413533446421-6-10
Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr186134,5530,363279,53542,5298,154,615,4-76,7
Soliditet, % 646464716064575971
Investeringar, Mkr -13,5-7,9-30,1-26,8-15,9-3,6-4,3-2,1-39
Medelantal anställda  29325922417914012111010499
Eget kapital/aktie, kr (1)
- före utspädning7,115,686,225,183,632,361,190,971,03
- efter utspädning7,095,66,135,143,542,281,110,910,96
Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, krt (1)
- före utspädning0,600,421,650,871,720,960,190,05-0,27
- efter utspädning (2)0,590,421,630,861,680,930,170,05-0,24
Antal aktier vid periodens slut, tusental (1)313097312272320007322696316195309870292105292105292105
Medelantal aktier, tusental (1)
- före utspädning312489322023322023319585316180308865292105292105288770
- efter utspädning (1)313434324408324408325725323720320660314145308595314705
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut (1)62,9100,581,394,4118,261,835,710,76,96
1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 kronor (90,16 kronor före split). I programmet pågick per bokslutsdagen 2016-12-31 den sista inlösen varvid 173 000 teckningsoptioner som tecknat 865 000 aktier var under registrering.

1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 (90,16 kronor före split). Programmet har beaktats vid beräkning av antal aktier efter utspädning. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 2 500 000 nya B-aktier.

Rullande 12 månaders nyckeltal för de åtta senaste kvartalen, koncernen

 Jan-DecOkt-SepJul-JunApr-MarJan-DecOkt-SepJul-JunApr-MarJan-Dec
201620162016201620152015201520152014
Intäkter, Mkr6 638,36 371,15 472,84 251,82 900,61 654,1756,3355,1233,6
Bruttoresultat, Mkr3 165,33 078,72 605,11 950,41 255,3660,8251,3105,471,7
Bruttomarginal, %484848464340333031
Rörelseresultat, Mkr2 613,12 583,02 162,51 518,2910,3362,9-27,1-137,5-145,2
Rörelsemargainal, %394140363122-4-39-62
EBITDA , Mkr2 661,72 628,02 201,81 556,4953,7407,730,6-68,0-83,6