Nio kvartal

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-dec
2017
Jul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Intäkter615,3841,4823,4685,91618,71862,31666,11491,21351,5
Kostnad sålda varor-485,2-564,6-523,5-403,8-903,8-958,1-852,4-758,7-723,3
Bruttoresultatÿ130,1276,8299,9282,1714,9904,2813,7732,5628,2
Bruttomarginal, %21,132,936,441,144,248,648,849,146,5
Försäljningskostnader-64-58,6-55,8-58,5-50,8-43,1-45,818-36,9-35,9
Administrationskostnader-40,6-33-37,2-34,8-37,7-27,4-34,507-17,6-19,2
Utvecklingskostnader-99,8-84,7-101,3-105,5-112,5-81,3-60,012-50,3-48,2
Övriga rörelseintäkter/kostnader 1)2)33,7-48,1-33,6-12,56,112,11,7-9-2,2
Rörelseresultat-40,652,47270,8520764,5675,063618,7522,7
Rörelemarginal, %-6,66,28,710,332,141,140,541,538,7
Finansiella intäkter och -kostnader-0,113,1-24,7-1,127,42,634,7-29,5-5,1
Resultat före skatt-40,765,547,369,7547,4767,1709,763589,2517,6
Periodens skatteskostnad24,2-15,4-14,5-15,8-124,1-169,6-155,4-129,7-113,2
Periodens resultat-16,550,132,853,9423,3597,5554,363459,5404,4
Övrigt totalresultat4,9-12,6-7,3-0,200,10,3--
Periodens totalresultat-11,637,525,553,7423,3597,6554,663459,5404,4
1) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och -kostnader.
2) Omvärdering av villkorad köpeskilling för Delta ingår med 28,2 Mkr.

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKR31-dec
2017
30-sep
2017
30-jun
2017
31-mar
2017
31-dec
2016
30-sep
2016
30-jun
2016
31-mar
2016
31-dec
2015
SEK/USD-kurs på bokslutsdagen8,23228,118,4698,939,18,628,488,158,35
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar1188,31134,71148,487,771,480,287,165,849,7
Materiella anläggningstillgångar46,64040,537,829,223,623,124,420,6
Finansiella anläggningstillgångar00,11,41,300,1111
Summa anläggningstillgångar1234,91174,81190,3126,8100,6103,9111,291,271,3
Varulager646,1669,6818,41047,5672,7373243,7193,9153
Kundfordringar437,5592,9451641,61132,11341,51086,7725,2617,9
Övriga fordringar284210,9157,8388,4413,723,724,523,628,6
Förutbetalda kostn. och uppl. Int.29,123,726,328,821,79,58,39,38
Likvida medel920,21011,2933,7798,41162,2931,71618,31321,21031,3
Summa omsättningstillgångar2316,92508,32387,22904,73402,42679,42981,52273,21838,8
Summa tillgångar3551,83683,13577,53031,535032783,33092,72364,41910,1
Eget kapital och skulder
Eget kapital2330,82342,42304,92279,42226,11772,21990,11673,11146,8
Uppskjuten skatteskuld189,8200207135,5136,3----
Långfristiga skulder221,9243,3254,1------
Leverantörsskulder268362,9234,9405,5821,6697,6617,7465,7548,5
Aktuella skatteskulder1,50,80,40,854,142,8273,9126,6109,6
Övriga kortfristiga skulder349,9359,1392,66,16,74,95,43,34
Upplupna kostn. förutbet. int.189,9174,6183,6204,2258,2265,8205,695,7101,2
Summa kortfristiga skulder809,3897,4811,5616,61140,61011,11102,6691,3763,3
Summa eget kapital och skulder3551,83683,13577,53031,535032783,33092,72364,41910,1

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-dec
2017
Jul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Resultat före skatt-40,765,547,369,7547,4767,1709,763589,2517,6
Just. poster som ej ingår i kassaflöde28,917,976,313-10,613,1-24,336,517
Betald inkomst skatt-56,4-62,7-156,2-70,124,2-401,4-8,1-112,67-4,2
Förändring av varulager23,6148,8229,1-374,8-299,5-129,5-49,8-40,9-58
Förändring av rörelsefordringar111-99,4560,1508,7-192,9-255,2-361,3-103,6-171,7
Förändring i rörelseskulder-68,1104,6-228,6-470,6117,4140,4264,1-89241,8
Kassaflöde fr. den löpande verks. 1)-1,7174,7528-324,1186134,5530,363279,53542,5
Kassaflöde från investeringsverksamhet-75,5-79,9-874,8-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9
Kassaflöde från finansieringsverksamhet-260508,1-0,430,8-815,5-237,866,811,1
Periodens kassaflöde-103,294,8161,3-365,3203,3-688,9262,463319,53537,7
Likvida medel vid periodens början1011,2933,7798,41162,2931,71618,31321,21031,3498,7
Effekt av omräkn.diff. på likvida medel 1)12,2-17,3-261,527,22,334,6-29,6-5,1
Likvida medel vid periodens slut920,21011,2933,7798,41162,2931,71618,2631321,231031,3
1) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och -kostnader.

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen

MKROkt-dec
2017
Jul-sep 2017Apr-jun 2017Jan-mar 2017Okt-dec 2016Jul-sep 2016Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Intäkter, Mkr61584182368616191862166614911352
Intäkter förändring %-62-55-51-5420932749661187
Bruttomarginal, %213336414449494946
Rörelsemarginal, %-769103241414138
Vinstmarginal, %-36482632333130
EBITDA, Mkr-1877,28985,4536780686626535
Avkastning på eget kapital, %02122541353344
Kassafläde fr. läpande verks., Mkr-1,7174,7528-324,1186134,5530,363279,53542,5
Soliditet, %666464756464647160
Investeringar, Mkr-75,5-79,9-874,8-40,8-13,5-7,9-30,1-26,8-15,9
Medelantal anställda416406374339293259224179140
Eget kapital/aktie, kr
- före utspädning7,427,467,347,267,115,686,225,183,63
- efter utspädning7,427,467,347,267,095,66,135,143,54
Kassafläde fr. läp. verksamhet/aktie, krt
- före utspädning-0,010,561,68-1,030,60,421,650,871,72
- efter utspädning-0,010,561,68-1,030,590,421,630,861,68
Antal aktier vid periodens slut, tusental313967313967313967313967313097312272320007322696316195
Medelantal aktier, tusental (1)
- före utspädning312489312489312489312489322023322023319585316180
- efter utspädning (1)313434313434313434313434324408324408325725323720
Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut15,822,830,836,162,9100,581,394,4118,2

1) Justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27.
2) FPC har vid periodens slut ett program med teckningsoptioner: TO6: programmet är från 2013 med inlösen senast 2016-12-27. Teckningskursen är 18,03 (90,16 kronor före split). Programmet har beaktats vid beräkning av antal aktier efter utspädning. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 2 500 000 nya B-aktier.

Rullande 12 månaders nyckeltal för de åtta senaste kvartalen, koncernen

MKRJan-dec
2017
Okt-sep
2016/17
Jul-jun
2016/17
Apr-mar
2016/17
Jan-dec
2016
Okt-sep
2015/16
Jul-jun
2015/16
Apr-mar
2015/16
Jan-dec
2015
Intäkter, Mkr296639694990583366386371547342522901
Bruttoresultat, Mkr98915742201271531653079260519501255
Bruttomarginal, %334044474848484643
Rörelseresultat, Mkr155715142820312579258121611556913
Rörelsemargainal, %51829353941393731
EBITDA , Mkr234788149020872627262622001595964