Tioårsöversikt

Resultaträkning 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Nettoomsättning, Mkr 6638.3 2,900.5 233.6 95.4 10.3 68.6 60.9 38.5 27.5 20.7
Bruttoresultat, Mkr 3165.3 1,255.3 71.6 39.2 -5.7 -37.0 20.4 6.0 -1.0 -12.5
Bruttomarginal, % 48 43 31 41 -55 -46 33 16 -17 -60
Rörelseresultat, Mkr 2613.1 910.3 -145.2 -34.0 -38.7 2.7 1.6 -24.7 -24.1 -35.4
Rörelsemarginal, % 39 31 -62 -36 -375 5 3 -64 -88 -171
Periodens resultat, Mkr 2034.7 798.3 -144.0 -32.9 -38.1 3.4 2.0 -24.6 -23.3 -34.2
Vinstmarginal, % 31 28 -62 -35 -375 5 3 -64 -85 -165
Avskrivningar, Mkr -48.6 -43,4 -32.1 -12.6 -10.8 -4.9 -6.4 -4.1 -3.5 -2.8
Nedskrivningar, Mkr -29,5 -5,9
EBITDA, SEK M 2661.7 953.7 -83.6 -21.4 -27.9 8.2 8.3 -14.7 -20.8 -32.7
Anställda vid periodens slut 306 150 104 48 19 19 19 13 13 12
Resultaträkning Nettoomsättning, Mkr
2016 6638.3
2015 2,900.5
2014 233.6
2013 95.4
2012 10.3
2011 68.6
2010 60.9
2009 38.5
2008 27.5
2007 20.7
Resultaträkning Bruttoresultat, Mkr
2016 3165.3
2015 1,255.3
2014 71.6
2013 39.2
2012 -5.7
2011 -37.0
2010 20.4
2009 6.0
2008 -1.0
2007 -12.5
Resultaträkning Bruttomarginal, %
2016 48
2015 43
2014 31
2013 41
2012 -55
2011 -46
2010 33
2009 16
2008 -17
2007 -60
Resultaträkning Rörelseresultat, Mkr
2016 2613.1
2015 910.3
2014 -145.2
2013 -34.0
2012 -38.7
2011 2.7
2010 1.6
2009 -24.7
2008 -24.1
2007 -35.4
Resultaträkning Rörelsemarginal, %
2016 39
2015 31
2014 -62
2013 -36
2012 -375
2011 5
2010 3
2009 -64
2008 -88
2007 -171
Resultaträkning Periodens resultat, Mkr
2016 2034.7
2015 798.3
2014 -144.0
2013 -32.9
2012 -38.1
2011 3.4
2010 2.0
2009 -24.6
2008 -23.3
2007 -34.2
Resultaträkning Vinstmarginal, %
2016 31
2015 28
2014 -62
2013 -35
2012 -375
2011 5
2010 3
2009 -64
2008 -85
2007 -165
Resultaträkning Avskrivningar, Mkr
2016 -48.6
2015 -43,4
2014 -32.1
2013 -12.6
2012 -10.8
2011 -4.9
2010 -6.4
2009 -4.1
2008 -3.5
2007 -2.8
Resultaträkning Nedskrivningar, Mkr
2016
2015
2014 -29,5
2013
2012
2011
2010
2009 -5,9
2008
Resultaträkning EBITDA, SEK M
2016 2661.7
2015 953.7
2014 -83.6
2013 -21.4
2012 -27.9
2011 8.2
2010 8.3
2009 -14.7
2008 -20.8
2007 -32.7
Resultaträkning Anställda vid periodens slut
2016 306
2015 150
2014 104
2013 48
2012 19
2011 19
2010 19
2009 13
2008 13
2007 12

Finansiell Ställning

Balansräkning 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Immatriella anläggningstillgångar, Mkr 71.4 49.7 69.8 54.3 29.1 28.2 22.9 12.3 20.8 16.4
Materiella anläggningstillgångar, Mkr 29.2 20.6 18.8 5.4 4.8 4.2 3.7 0.3 0.3 0.3
Finansiella anläggningstillgångar, Mkr 1 0,9
Varulager, Mkr 672.7 153.0 98.8 19.9 11.4 4.3 7.9 9.1 15.4 18
Kundfordringar, Mkr 1132.1 617.9 115.8 31.1 6.2 53 17.2 9.7 8.4 4
Övriga fordringar + Förutbetalda kostnader, Mkr 435,4 36.6 19.5 10.1 3.1 3.2 3.8 2.3 1.4 1.6
Likvida medel + kortfristiga placeringar, Mkr 1162,2 1031.3 101.9 211.7 60.6 23 30.8 50.1 22.7 33.8
Eget kapital, Mkr 2226,1 1146.8 301.1 289.7 101.9 106.3 78 74.3 58.1 67.2
Uppskjuten skatt, Mkr 136,3 1,2
Långfristiga skulder, Mkr 0,2 0,4 0,7
Kortfristiga skulder, Mkr 1140,6 763.2 123.3 42.3 12.7 9.3 8.3 9.5 10.9 6.9
Rörelsekapital, Mkr 2261.8 1075.6 212.7 230.5 68.6 74.2 51.4 61.7 37 50.5
Balansomslutning, Mkr 3503 1910.1 424.6 332.5 115.3 116.8 86.3 83.8 69 74.1
Omsättningshastighet varulager, dagar 43 29 132 94 181 74 103 154 211 188
Genomsnittlig kredittid dagar 47 46 113 99 1035 184 80 85 81 44
Räntabilitet Sysselsatt kapital, % 117 126 -48 -12 -44 3 2.6 -33 -40 -51
Räntabilitet Eget kapital, % 121 110 -48 -12 -44 3 2.6 -132 -160 -204
Räntabilitet Totalt kapital, % 75 78 -34 -10 -38 3 2.3 -117 -135 -185
Soliditet, % 64 60 71 87 87 91 90 89 84 91
Balansräkning Immatriella anläggningstillgångar, Mkr
2016 71.4
2015 49.7
2014 69.8
2013 54.3
2012 29.1
2011 28.2
2010 22.9
2009 12.3
2008 20.8
2007 16.4
Balansräkning Materiella anläggningstillgångar, Mkr
2016 29.2
2015 20.6
2014 18.8
2013 5.4
2012 4.8
2011 4.2
2010 3.7
2009 0.3
2008 0.3
2007 0.3
Balansräkning Finansiella anläggningstillgångar, Mkr
2016
2015 1
2014
2013
2012
2011 0,9
2010
2009
2008
2007
Balansräkning Varulager, Mkr
2016 672.7
2015 153.0
2014 98.8
2013 19.9
2012 11.4
2011 4.3
2010 7.9
2009 9.1
2008 15.4
2007 18
Balansräkning Kundfordringar, Mkr
2016 1132.1
2015 617.9
2014 115.8
2013 31.1
2012 6.2
2011 53
2010 17.2
2009 9.7
2008 8.4
2007 4
Balansräkning Övriga fordringar + Förutbetalda kostnader, Mkr
2016 435,4
2015 36.6
2014 19.5
2013 10.1
2012 3.1
2011 3.2
2010 3.8
2009 2.3
2008 1.4
2007 1.6
Balansräkning Likvida medel + kortfristiga placeringar, Mkr
2016 1162,2
2015 1031.3
2014 101.9
2013 211.7
2012 60.6
2011 23
2010 30.8
2009 50.1
2008 22.7
2007 33.8
Balansräkning Eget kapital, Mkr
2016 2226,1
2015 1146.8
2014 301.1
2013 289.7
2012 101.9
2011 106.3
2010 78
2009 74.3
2008 58.1
2007 67.2
Balansräkning Uppskjuten skatt, Mkr
2016 136,3
2015
2014
2013
2012
2011 1,2
2010
2009
2008
2007
Balansräkning Långfristiga skulder, Mkr
2016
2015
2014 0,2
2013 0,4
2012 0,7
2011
2010
2009
2008
2007
Balansräkning Kortfristiga skulder, Mkr
2016 1140,6
2015 763.2
2014 123.3
2013 42.3
2012 12.7
2011 9.3
2010 8.3
2009 9.5
2008 10.9
2007 6.9
Balansräkning Rörelsekapital, Mkr
2016 2261.8
2015 1075.6
2014 212.7
2013 230.5
2012 68.6
2011 74.2
2010 51.4
2009 61.7
2008 37
2007 50.5
Balansräkning Balansomslutning, Mkr
2016 3503
2015 1910.1
2014 424.6
2013 332.5
2012 115.3
2011 116.8
2010 86.3
2009 83.8
2008 69
2007 74.1
Balansräkning Omsättningshastighet varulager, dagar
2016 43
2015 29
2014 132
2013 94
2012 181
2011 74
2010 103
2009 154
2008 211
2007 188
Balansräkning Genomsnittlig kredittid dagar
2016 47
2015 46
2014 113
2013 99
2012 1035
2011 184
2010 80
2009 85
2008 81
2007 44
Balansräkning Räntabilitet Sysselsatt kapital, %
2016 117
2015 126
2014 -48
2013 -12
2012 -44
2011 3
2010 2.6
2009 -33
2008 -40
2007 -51
Balansräkning Räntabilitet Eget kapital, %
2016 121
2015 110
2014 -48
2013 -12
2012 -44
2011 3
2010 2.6
2009 -132
2008 -160
2007 -204
Balansräkning Räntabilitet Totalt kapital, %
2016 75
2015 78
2014 -34
2013 -10
2012 -38
2011 3
2010 2.3
2009 -117
2008 -135
2007 -185
Balansräkning Soliditet, %
2016 64
2015 60
2014 71
2013 87
2012 87
2011 91
2010 90
2009 89
2008 84
2007 91

Kassaflöde 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Kassaflöde från rörelsen, Mkr 1130,3 910,4 -174.2 -28.8 14.5 -22.2 -0.6 -11.3 -17.1 -31.9
Kassaflöde från investeringsverksamheten, Mkr -78,3 -26 -90.6 -38.3 -11.4 -11.7 -20.4 -1.5 -7.8 -5.5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, Mkr -955,7 47.4 155 220.5 34.5 24.9 1.8 40.3 13.7 0
Periodens kassaflöde, Mkr 96,3 931.8 -109.8 151.1 37.6 -7.8 -19.3 27.5 -11.2 37.4
Kassaflöde Kassaflöde från rörelsen, Mkr
2016 1130,3
2015 910,4
2014 -174.2
2013 -28.8
2012 14.5
2011 -22.2
2010 -0.6
2009 -11.3
2008 -17.1
2007 -31.9
Kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten, Mkr
2016 -78,3
2015 -26
2014 -90.6
2013 -38.3
2012 -11.4
2011 -11.7
2010 -20.4
2009 -1.5
2008 -7.8
2007 -5.5
Kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten, Mkr
2016 -955,7
2015 47.4
2014 155
2013 220.5
2012 34.5
2011 24.9
2010 1.8
2009 40.3
2008 13.7
Kassaflöde Periodens kassaflöde, Mkr
2016 96,3
2015 931.8
2014 -109.8
2013 151.1
2012 37.6
2011 -7.8
2010 -19.3
2009 27.5
2008 -11.2
2007 37.4

Aktie 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Resultat per aktie, Kr 6,40 2,53 -0,49 -0,12 -0,17 0,02 0,01 -0,22 -0,24 -0,36
Resultat per aktie efter full utspädning, Kr 6,33 2,48 -0,49 -0,12 -0,17 0,02 0,01 -0,22 -0,24 -0,36
Likvida medel + placeringar vid per. slut / aktie, Kr 3.71 3,26 0,35 0,83 0,17 0,11 0,16 0,25 0,37 0,56
Eget kapital per aktie, Kr 7,11 3,63 1,03 1,06 0,47 0,49 0,39 0,65 0,61 0,7
Eget kapital per aktie, efter full konvertering, Kr 7,09 3,57 0,97 1,04 0,47 0,5 0,39 0,65 0,61 0,7
Kassaflöde från rörelsen per genomsnittligt antal aktier, Kr 3,56 2,86 -0,61 -0,11 0,14 -0,1 0 -0,1 -0,18 -0,33
Aktier vid periodens slut, tusental 313 967 316 196 292 106 270 806 239 041 218 048 198 348 198 348 60 764 60 764
Aktier genomsnitt perioden, tusental 317 727 315 349 287 574 254 470 228 841 216 943 210 719 89 283 101 419 101 419
Aktier efter utspädning genomsnitt, tusental 321 409 321 372 310 306 276 441 230 362 216 943 210 719 89 283 101 419 101 419
Utdelning per aktier, Kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Börskurs vid periodens slut, Kr 62,85 118,2 7 10,9 2,5 1,9 1,8 0,7 0,5 2,6
Börsvärde vid periodens slut, Mkr 19 733 37 374 2 033 2 938 559 406 355 131 56 160
Aktie Resultat per aktie, Kr
2016 6,40
2015 2,53
2014 -0,49
2013 -0,12
2012 -0,17
2011 0,02
2010 0,01
2009 -0,22
2008 -0,24
2007 -0,36
Aktie Resultat per aktie efter full utspädning, Kr
2016 6,33
2015 2,48
2014 -0,49
2013 -0,12
2012 -0,17
2011 0,02
2010 0,01
2009 -0,22
2008 -0,24
2007 -0,36
Aktie Likvida medel + placeringar vid per. slut / aktie, Kr
2016 3.71
2015 3,26
2014 0,35
2013 0,83
2012 0,17
2011 0,11
2010 0,16
2009 0,25
2008 0,37
2007 0,56
Aktie Eget kapital per aktie, Kr
2016 7,11
2015 3,63
2014 1,03
2013 1,06
2012 0,47
2011 0,49
2010 0,39
2009 0,65
2008 0,61
2007 0,7
Aktie Eget kapital per aktie, efter full konvertering, Kr
2016 7,09
2015 3,57
2014 0,97
2013 1,04
2012 0,47
2011 0,5
2010 0,39
2009 0,65
2008 0,61
2007 0,7
Aktie Kassaflöde från rörelsen per genomsnittligt antal aktier, Kr
2016 3,56
2015 2,86
2014 -0,61
2013 -0,11
2012 0,14
2011 -0,1
2009 -0,1
2008 -0,18
2007 -0,33
Aktie Aktier vid periodens slut, tusental
2016 313 967
2015 316 196
2014 292 106
2013 270 806
2012 239 041
2011 218 048
2010 198 348
2009 198 348
2008 60 764
2007 60 764
Aktie Aktier genomsnitt perioden, tusental
2016 317 727
2015 315 349
2014 287 574
2013 254 470
2012 228 841
2011 216 943
2010 210 719
2009 89 283
2008 101 419
2007 101 419
Aktie Aktier efter utspädning genomsnitt, tusental
2016 321 409
2015 321 372
2014 310 306
2013 276 441
2012 230 362
2011 216 943
2010 210 719
2009 89 283
2008 101 419
2007 101 419
Aktie Utdelning per aktier, Kr
Aktie Börskurs vid periodens slut, Kr
2016 62,85
2015 118,2
2014 7
2013 10,9
2012 2,5
2011 1,9
2010 1,8
2009 0,7
2008 0,5
2007 2,6
Aktie Börsvärde vid periodens slut, Mkr
2016 19 733
2015 37 374
2014 2 033
2013 2 938
2012 559
2011 406
2010 355
2009 131
2008 56
2007 160

Definitioner

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av Nettoomsättning.

Bruttoresultat
Nettoomsättning med avdrag för Kostnad sålda varor.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, efter utspädning, vid periodens slut.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultatet med tillägg för lönekostnader och lönebikostnader dividerat med genomsnittligt antal anställda.

Genomsnittligt antal aktier
Moderbolagets vägda genomsnittliga antal aktier för räkenskapsåret.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier adderat med utspädningseffekten av pågående ersättnings- och personalprogram.

Genomsnittlig kredittid
Genomsnittligt värde på kundfordringar under en period i förhållande till nettoomsättningen multiplicerat med 360 dagar.

Justerat Bruttoresultat
Intäkter med avdrag för Kostnad sålda varor exklusive produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter, dvs. endast materialkostnad med legoarbeten och fraktkostnad ingår i kostnadskomponenten.

Justerad Bruttomarginal
Justerat bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Kostnad sålda varor
Kostnad för material, produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter.

Nettomarginal
Periodens resultat i procent av Nettoomsättning.

Orderstock
Skillnaden mellan periodens orderingång och upparbetade intäkter plus orderstocken vid periodens ingång.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat hänförligt till moder- bolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier adderat med det genomsnittliga antalet aktier som skulle emitterats som en effekt av pågående ersättnings- och personalprogram. Orderstocken vid periodens ingång.

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moder- bolagets aktieägare dividerat med moderbolagets genomsnittliga antal aktier för räkenskapsåret.

Rörelsekapital
Kortfristiga tillgångar minus kortfristiga icke räntebärande avsättningar och skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av Nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Varulagrets omsättningshastighet
Kostnader för genomsnittligt lager dividerat med sålda varor.