Tioårsöversikt

Aktierelaterade nyckeltal är justerade efter split 2016-05-27

Resultaträkning 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning, Mkr 2900,5 233,6 95,4 10,3 68,6 60,9 38,5 27,5 20,7 11,1
Bruttoresultat, Mkr 1255,3 71,6 39,2 -5,7 -37,0 20,4 6,0 -1,0 -12,5 0,2
Bruttomarginal, % 43,0 31,0 41,0 -55,0 -46,0 33,0 16,0 -17,0 -60,0 2,0
Rörelseresultat, Mkr 910,3 -145,2 -34,0 -38,7 2,7 1,6 -24,7 -24,1 -35,4 -20,0
Rörelsemarginal, % 31,0 -62,0 -36,0 -375,0 5,0 2,6 -64,0 -88,0 -171,0 -180,0
Periodens resultat, Mkr 798,3 -144,0 -32,9 -38,1 3,4 2,0 -24,6 -23,3 -34,2 -19,7
Vinstmarginal, % 28,0 -62,0 -35,0 -375,0 5,0 3,3 -64,0 -85,0 -165,0 -177,0
Avskrivningar, Mkr -43,4 -32,1 -12,6 -10,8 -4,9 -6,4 -4,1 -3,5 -2,8 -2,8
Nedskrivningar, Mkr -29,5 -5,9
EBITDA, Mkr 951,4 -83,6 -21,4 -27,9 8,2 8,3 -14,7 -20,8 -32,7 -17,1
Resultaträkning Nettoomsättning, Mkr
2015 2900,5
2014 233,6
2013 95,4
2012 10,3
2011 68,6
2010 60,9
2009 38,5
2008 27,5
2007 20,7
2006 11,1
Resultaträkning Bruttoresultat, Mkr
2015 1255,3
2014 71,6
2013 39,2
2012 -5,7
2011 -37,0
2010 20,4
2009 6,0
2008 -1,0
2007 -12,5
2006 0,2
Resultaträkning Bruttomarginal, %
2015 43,0
2014 31,0
2013 41,0
2012 -55,0
2011 -46,0
2010 33,0
2009 16,0
2008 -17,0
2007 -60,0
2006 2,0
Resultaträkning Rörelseresultat, Mkr
2015 910,3
2014 -145,2
2013 -34,0
2012 -38,7
2011 2,7
2010 1,6
2009 -24,7
2008 -24,1
2007 -35,4
2006 -20,0
Resultaträkning Rörelsemarginal, %
2015 31,0
2014 -62,0
2013 -36,0
2012 -375,0
2011 5,0
2010 2,6
2009 -64,0
2008 -88,0
2007 -171,0
2006 -180,0
Resultaträkning Periodens resultat, Mkr
2015 798,3
2014 -144,0
2013 -32,9
2012 -38,1
2011 3,4
2010 2,0
2009 -24,6
2008 -23,3
2007 -34,2
2006 -19,7
Resultaträkning Vinstmarginal, %
2015 28,0
2014 -62,0
2013 -35,0
2012 -375,0
2011 5,0
2010 3,3
2009 -64,0
2008 -85,0
2007 -165,0
2006 -177,0
Resultaträkning Avskrivningar, Mkr
2015 -43,4
2014 -32,1
2013 -12,6
2012 -10,8
2011 -4,9
2010 -6,4
2009 -4,1
2008 -3,5
2007 -2,8
2006 -2,8
Resultaträkning Nedskrivningar, Mkr
2015
2014 -29,5
2013
2012
2011
2010
2009 -5,9
2008
2007
Resultaträkning EBITDA, Mkr
2015 951,4
2014 -83,6
2013 -21,4
2012 -27,9
2011 8,2
2010 8,3
2009 -14,7
2008 -20,8
2007 -32,7
2006 -17,1

Balansräkning 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Immatriella anläggningstillgångar, Mkr 49,7 69,8 54,3 29,1 28,2 22,9 12,3 20,8 16,4 13,7
Materiella anläggnings-tillgångar, Mkr 50,6 18,8 5,4 4,8 4,2 3,7 0,3 0,3 0,3 0,3
Finansiella anläggnings-tillgångar, Mkr 1 0,9
Varulager, Mkr 153 98,8 19,9 11,4 4,3 7,9 9,1 15,4 18 16,6
Kundfordringar, Mkr 617,9 115,8 31,1 6,2 53 17,2 9,7 8,4 4 1,1
Övriga fordringar + Förutbetalda kostnader, Mkr 36,6 19,5 10,1 3,1 3,2 3,8 2,3 1,4 1,6 5,6
Likvida medel + kortfristiga placeringar, Mkr 1031,3 101,9 211,7 60,6 23 30,8 50,1 22,7 33,8 71,1
Eget kapital, Mkr 1146,8 301,1 289,7 101,9 106,3 78 74,3 58,1 67,2 100,9
Avsättningar, Mkr 1,2
Långfristiga skulder, Mkr 0,2 0,4 0,7
Kortfristiga skulder, Mkr 763,2 123,3 42,3 12,7 9,3 8,3 9,5 10,9 6,9 7,5
Rörelsekapital, Mkr 1075,6 212,7 230,5 68,6 74,2 51,4 61,7 37 50,5 86,9
Balansomslutning, Mkr 1910,1 424,6 332,5 115,3 116,8 86,3 83,8 69 74,1 108,4
Omsättningshastighet varulager, dagar 29 132 94 181 74 103 154 211 188 367
Genomsnittlig kredittid dagar 46 113 99 1035 184 80 85 81 44 19
Räntabilitet Sysselsatt kapital, % 141 -48 -12 -44 3 2,6 -33 -40 -51 -20
Räntabilitet Eget kapital, % 110 -48 -12 -44 3 2,6 -132 -160 -204 -78
Räntabilitet Totalt kapital, % 78 -34 -10 -38 3 2,3 -117 -135 -185 -73
Soliditet, % 60 71 87 87 91 90 89 84 91 93
Balansräkning Immatriella anläggningstillgångar, Mkr
2015 49,7
2014 69,8
2013 54,3
2012 29,1
2011 28,2
2010 22,9
2009 12,3
2008 20,8
2007 16,4
2006 13,7
Balansräkning Materiella anläggnings-tillgångar, Mkr
2015 50,6
2014 18,8
2013 5,4
2012 4,8
2011 4,2
2010 3,7
2009 0,3
2008 0,3
2007 0,3
2006 0,3
Balansräkning Finansiella anläggnings-tillgångar, Mkr
2015 1
2014
2013
2012
2011 0,9
2010
2009
2008
2007
2006
Balansräkning Varulager, Mkr
2015 153
2014 98,8
2013 19,9
2012 11,4
2011 4,3
2010 7,9
2009 9,1
2008 15,4
2007 18
2006 16,6
Balansräkning Kundfordringar, Mkr
2015 617,9
2014 115,8
2013 31,1
2012 6,2
2011 53
2010 17,2
2009 9,7
2008 8,4
2007 4
2006 1,1
Balansräkning Övriga fordringar + Förutbetalda kostnader, Mkr
2015 36,6
2014 19,5
2013 10,1
2012 3,1
2011 3,2
2010 3,8
2009 2,3
2008 1,4
2007 1,6
2006 5,6
Balansräkning Likvida medel + kortfristiga placeringar, Mkr
2015 1031,3
2014 101,9
2013 211,7
2012 60,6
2011 23
2010 30,8
2009 50,1
2008 22,7
2007 33,8
2006 71,1
Balansräkning Eget kapital, Mkr
2015 1146,8
2014 301,1
2013 289,7
2012 101,9
2011 106,3
2010 78
2009 74,3
2008 58,1
2007 67,2
2006 100,9
Balansräkning Avsättningar, Mkr
2015
2014
2013
2012
2011 1,2
2010
2009
2008
2007
2006
Balansräkning Långfristiga skulder, Mkr
2015
2014 0,2
2013 0,4
2012 0,7
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Balansräkning Kortfristiga skulder, Mkr
2015 763,2
2014 123,3
2013 42,3
2012 12,7
2011 9,3
2010 8,3
2009 9,5
2008 10,9
2007 6,9
2006 7,5
Balansräkning Rörelsekapital, Mkr
2015 1075,6
2014 212,7
2013 230,5
2012 68,6
2011 74,2
2010 51,4
2009 61,7
2008 37
2007 50,5
2006 86,9
Balansräkning Balansomslutning, Mkr
2015 1910,1
2014 424,6
2013 332,5
2012 115,3
2011 116,8
2010 86,3
2009 83,8
2008 69
2007 74,1
2006 108,4
Balansräkning Omsättningshastighet varulager, dagar
2015 29
2014 132
2013 94
2012 181
2011 74
2010 103
2009 154
2008 211
2007 188
2006 367
Balansräkning Genomsnittlig kredittid dagar
2015 46
2014 113
2013 99
2012 1035
2011 184
2010 80
2009 85
2008 81
2007 44
2006 19
Balansräkning Räntabilitet Sysselsatt kapital, %
2015 141
2014 -48
2013 -12
2012 -44
2011 3
2010 2,6
2009 -33
2008 -40
2007 -51
2006 -20
Balansräkning Räntabilitet Eget kapital, %
2015 110
2014 -48
2013 -12
2012 -44
2011 3
2010 2,6
2009 -132
2008 -160
2007 -204
2006 -78
Balansräkning Räntabilitet Totalt kapital, %
2015 78
2014 -34
2013 -10
2012 -38
2011 3
2010 2,3
2009 -117
2008 -135
2007 -185
2006 -73
Balansräkning Soliditet, %
2015 60
2014 71
2013 87
2012 87
2011 91
2010 90
2009 89
2008 84
2007 91
2006 93

Kassaflöde 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Kassaflöde från rörelsen, Mkr 905,6 -174,2 -28,8 14,5 -22,2 -0,6 -11,3 -17,1 -31,9 -28,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten, Mkr -23,7 -90,6 -38,3 -11,4 -11,7 -20,4 -1,5 -7,8 -5,5 -2,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, Mkr 47,4 155 220,5 34,5 24,9 1,8 40,3 13,7 0 62
Periodens kassaflöde, Mkr 1031,3 -109,8 151,1 37,6 7,8 -19,3 27,5 -11,2 -37,4 31,2
Kassaflöde Kassaflöde från rörelsen, Mkr
2015 905,6
2014 -174,2
2013 -28,8
2012 14,5
2011 -22,2
2010 -0,6
2009 -11,3
2008 -17,1
2007 -31,9
2006 -28,5
Kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten, Mkr
2015 -23,7
2014 -90,6
2013 -38,3
2012 -11,4
2011 -11,7
2010 -20,4
2009 -1,5
2008 -7,8
2007 -5,5
2006 -2,3
Kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten, Mkr
2015 47,4
2014 155
2013 220,5
2012 34,5
2011 24,9
2010 1,8
2009 40,3
2008 13,7
2006 62
Kassaflöde Periodens kassaflöde, Mkr
2015 1031,3
2014 -109,8
2013 151,1
2012 37,6
2011 7,8
2010 -19,3
2009 27,5
2008 -11,2
2007 -37,4
2006 31,2

Aktiedata 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Resultat per aktie, Kr 2,52 -0,49 -0,12 -0,17 0,02 0,01 -0,22 -0,24 -0,36 -0,27
Resultat per aktie efter full utspädning, Kr 2,48 -0,49 -0,12 -0,17 0,02 0,01 -0,22 -0,24 -0,36 -0,27
Likvida medel + placeringar vid per. slut / aktie, Kr 3,26 0,35 0,83 0,17 0,11 0,16 0,25 0,37 0,56 1,28
Eget kapital per aktie, Kr 3,63 1,03 1,06 0,47 0,49 0,39 0,65 0,61 0,7 1,36
Eget kapital per aktie, efter full konvertering, Kr 3,57 0,97 1,04 0,47 0,5 0,39 0,65 0,61 0,7 1,36
Kassaflöde från rörelsen per genomsnittligt antal aktier, Kr 2,86 -0,61 -0,11 0,14 -0,1 0 -0,1 -0,18 -0,33 -0,38
Aktier vid periodens slut* 63 239 133 58 421 135 54 161 135 47 808 135 43 609 586 39 669 586 39 669 586 12 152 733 12 152 733 11 122 434
Aktier genomsnitt perioden* 63 069 830 57 514 859 50 893 945 45 768 293 43 388 534 42 143 756 17 856 621 20 283 844 20 283 844 15 791 741
Aktier efter utspädning genomsnitt* 64 274 459 62 061 210 55 288 178 46 072 427 43 388 534 42 143 756 17 856 621 20 283 844 20 283 844 15 791 741
Utdelning per aktier, Kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Börskurs vid periodens slut, Kr 118,2 7 10,9 2,5 1,9 1,8 0,7 0,5 2,6 3,2
Börsvärde vid periodens slut, Mkr 37 374 2 033 2 938 559 406 355 131 56 160 180
Anställda vid periodens slut 150 104 48 19 19 19 13 13 12 11
Aktiedata Resultat per aktie, Kr
2015 2,52
2014 -0,49
2013 -0,12
2012 -0,17
2011 0,02
2010 0,01
2009 -0,22
2008 -0,24
2007 -0,36
2006 -0,27
Aktiedata Resultat per aktie efter full utspädning, Kr
2015 2,48
2014 -0,49
2013 -0,12
2012 -0,17
2011 0,02
2010 0,01
2009 -0,22
2008 -0,24
2007 -0,36
2006 -0,27
Aktiedata Likvida medel + placeringar vid per. slut / aktie, Kr
2015 3,26
2014 0,35
2013 0,83
2012 0,17
2011 0,11
2010 0,16
2009 0,25
2008 0,37
2007 0,56
2006 1,28
Aktiedata Eget kapital per aktie, Kr
2015 3,63
2014 1,03
2013 1,06
2012 0,47
2011 0,49
2010 0,39
2009 0,65
2008 0,61
2007 0,7
2006 1,36
Aktiedata Eget kapital per aktie, efter full konvertering, Kr
2015 3,57
2014 0,97
2013 1,04
2012 0,47
2011 0,5
2010 0,39
2009 0,65
2008 0,61
2007 0,7
2006 1,36
Aktiedata Kassaflöde från rörelsen per genomsnittligt antal aktier, Kr
2015 2,86
2014 -0,61
2013 -0,11
2012 0,14
2011 -0,1
2009 -0,1
2008 -0,18
2007 -0,33
2006 -0,38
Aktiedata Aktier vid periodens slut*
2015 63 239 133
2014 58 421 135
2013 54 161 135
2012 47 808 135
2011 43 609 586
2010 39 669 586
2009 39 669 586
2008 12 152 733
2007 12 152 733
2006 11 122 434
Aktiedata Aktier genomsnitt perioden*
2015 63 069 830
2014 57 514 859
2013 50 893 945
2012 45 768 293
2011 43 388 534
2010 42 143 756
2009 17 856 621
2008 20 283 844
2007 20 283 844
2006 15 791 741
Aktiedata Aktier efter utspädning genomsnitt*
2015 64 274 459
2014 62 061 210
2013 55 288 178
2012 46 072 427
2011 43 388 534
2010 42 143 756
2009 17 856 621
2008 20 283 844
2007 20 283 844
2006 15 791 741
Aktiedata Utdelning per aktier, Kr
Aktiedata Börskurs vid periodens slut, Kr
2015 118,2
2014 7
2013 10,9
2012 2,5
2011 1,9
2010 1,8
2009 0,7
2008 0,5
2007 2,6
2006 3,2
Aktiedata Börsvärde vid periodens slut, Mkr
2015 37 374
2014 2 033
2013 2 938
2012 559
2011 406
2010 355
2009 131
2008 56
2007 160
2006 180
Aktiedata Anställda vid periodens slut
2015 150
2014 104
2013 48
2012 19
2011 19
2010 19
2009 13
2008 13
2007 12
2006 11

*ej justerat för aktiesplit 5:1 2016-05-27

Definitioner

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av Nettoomsättning.

Bruttoresultat
Nettoomsättning med avdrag för Kostnad sålda varor.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, efter utspädning, vid periodens slut.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultatet med tillägg för lönekostnader och lönebikostnader dividerat med genomsnittligt antal anställda.

Genomsnittligt antal aktier
Moderbolagets vägda genomsnittliga antal aktier för räkenskapsåret.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier adderat med utspädningseffekten av pågående ersättnings- och personalprogram.

Genomsnittlig kredittid
Genomsnittligt värde på kundfordringar under en period i förhållande till nettoomsättningen multiplicerat med 360 dagar.

Justerat Bruttoresultat
Intäkter med avdrag för Kostnad sålda varor exklusive produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter, dvs. endast materialkostnad med legoarbeten och fraktkostnad ingår i kostnadskomponenten.

Justerad Bruttomarginal
Justerat bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Kostnad sålda varor
Kostnad för material, produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter.

Nettomarginal
Periodens resultat i procent av Nettoomsättning.

Orderstock
Skillnaden mellan periodens orderingång och upparbetade intäkter plus orderstocken vid periodens ingång.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat hänförligt till moder- bolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier adderat med det genomsnittliga antalet aktier som skulle emitterats som en effekt av pågående ersättnings- och personalprogram. Orderstocken vid periodens ingång.

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moder- bolagets aktieägare dividerat med moderbolagets genomsnittliga antal aktier för räkenskapsåret.

Rörelsekapital
Kortfristiga tillgångar minus kortfristiga icke räntebärande avsättningar och skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av Nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Varulagrets omsättningshastighet
Kostnader för genomsnittligt lager dividerat med sålda varor.