Tioårsöversikt

Resultaträkning 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning, Mkr 2 966,0 6 638,3 2 900.5 233,6 95,4 10,3 68,6 60,9 38,5 27,5
Bruttoresultat, Mkr 988,9 3 165,3 1 255,3 71,6 39.2 -5.7 -37.0 20.4 6.0 -1.0
Bruttomarginal, % 33 48 43 31 41 -55 -46 33 16 -17
Rörelseresultat, Mkr 154,6 2 578,5 912,9 -145,2 -34.0 -38.7 2.7 1.6 -24.7 -24.1
Rörelsemarginal, % 5 39 31 -62 -36 -375 5 3 -64 -88
Periodens resultat, Mkr 120,3 2 034,7 798,3 -144,0 -32,9 -38.1 3.4 2.0 -24.6 -23.3
Vinstmarginal, % 4 31 28 -62 -35 -375 5 3 -64 -85
Avskrivningar, Mkr -79,4 -48,6 -43,4 -32,1 -12,6 -10.8 -4.9 -6.4 -4.1 -3.5
Nedskrivningar, Mkr -29,5 -5,9
EBITDA, SEK M 234 2 627,1 956,3 -83,6 -21,4 -27.9 8.2 8.3 -14.7 -20.8 -32.7
Anställda vid periodens slut 415 306 150 104 48 19 19 19 13 13
Resultaträkning Nettoomsättning, Mkr
2017 2 966,0
2016 6 638,3
2015 2 900.5
2014 233,6
2013 95,4
2012 10,3
2011 68,6
2010 60,9
2009 38,5
2008 27,5
Resultaträkning Bruttoresultat, Mkr
2017 988,9
2016 3 165,3
2015 1 255,3
2014 71,6
2013 39.2
2012 -5.7
2011 -37.0
2010 20.4
2009 6.0
2008 -1.0
Resultaträkning Bruttomarginal, %
2017 33
2016 48
2015 43
2014 31
2013 41
2012 -55
2011 -46
2010 33
2009 16
2008 -17
Resultaträkning Rörelseresultat, Mkr
2017 154,6
2016 2 578,5
2015 912,9
2014 -145,2
2013 -34.0
2012 -38.7
2011 2.7
2010 1.6
2009 -24.7
2008 -24.1
Resultaträkning Rörelsemarginal, %
2017 5
2016 39
2015 31
2014 -62
2013 -36
2012 -375
2011 5
2010 3
2009 -64
2008 -88
Resultaträkning Periodens resultat, Mkr
2017 120,3
2016 2 034,7
2015 798,3
2014 -144,0
2013 -32,9
2012 -38.1
2011 3.4
2010 2.0
2009 -24.6
2008 -23.3
Resultaträkning Vinstmarginal, %
2017 4
2016 31
2015 28
2014 -62
2013 -35
2012 -375
2011 5
2010 3
2009 -64
2008 -85
Resultaträkning Avskrivningar, Mkr
2017 -79,4
2016 -48,6
2015 -43,4
2014 -32,1
2013 -12,6
2012 -10.8
2011 -4.9
2010 -6.4
2009 -4.1
2008 -3.5
Resultaträkning Nedskrivningar, Mkr
2017
2016
2015
2014 -29,5
2013
2012
2011
2010
2009 -5,9
Resultaträkning EBITDA, SEK M
2017 234
2016 2 627,1
2015 956,3
2014 -83,6
2013 -21,4
2012 -27.9
2011 8.2
2010 8.3
2009 -14.7
2008 -20.8
-32.7
Resultaträkning Anställda vid periodens slut
2017 415
2016 306
2015 150
2014 104
2013 48
2012 19
2011 19
2010 19
2009 13
2008 13

Finansiell Ställning

Balansräkning 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Immatriella anläggningstillgångar, Mkr 1 188,3 71,4 49,7 69,8 54,3 29,1 28,2 22,9 12.3 20.8
Materiella anläggningstillgångar, Mkr 46,6 29,2 20,6 18,8 5,4 4,8 4.2 3.7 0.3 0.3
Finansiella anläggningstillgångar, Mkr 1 0,9
Varulager, Mkr 646,1 672,7 153,0 98,8 19,9 11.4 4.3 7.9 9.1 15.4
Kundfordringar, Mkr 437,5 1 132,1 617,9 115,8 31,1 6.2 53 17.2 9.7 8.4
Övriga fordringar + Förutbetalda kostnader, Mkr 313,1 435,4 36,6 19,5 10,1 3.1 3.2 3.8 2.3 1.4
Likvida medel + kortfristiga placeringar, Mkr 920,2 1 162,2 1 031,3 101,9 211,7 60,6 23 30.8 50.1 22.7
Eget kapital, Mkr 2 330,8 2 226,1 1 146,8 301,1 289,7 101.9 106.3 78 74.3 58.1
Uppskjuten skatt, Mkr 189,8 136,3 1,2
Långfristiga skulder, Mkr 221,9 0,2 0,4 0,7
Kortfristiga skulder, Mkr 809,3 1 140,6 763,2 123 3 42.3 12.7 9.3 8.3 9.5 10.9
Rörelsekapital, Mkr 1 507,6 2 261,8 1 075,6 212,7 230,5 68.6 74.2 51.4 61.7 37
Balansomslutning, Mkr 3 551,8 3 503 1 910,1 424,6 332.5 115.3 116.8 86.3 83.8 69
Omsättningshastighet varulager, dagar 120 43 29 132 94 181 74 103 154 211
Genomsnittlig kredittid dagar 120 47 46 113 99 1 035 184 80 85 81
Räntabilitet Sysselsatt kapital, % 7 117 126 -48 -12 -44 3 2.6 -33 -40
Räntabilitet Eget kapital, % 5 121 110 -48 -12 -44 3 2.6 -132 -160
Räntabilitet Totalt kapital, % 5 75 78 -34 -10 -38 3 2.3 -117 -135
Soliditet, % 66 64 60 71 87 87 91 90 89 84
Balansräkning Immatriella anläggningstillgångar, Mkr
2017 1 188,3
2016 71,4
2015 49,7
2014 69,8
2013 54,3
2012 29,1
2011 28,2
2010 22,9
2009 12.3
2008 20.8
Balansräkning Materiella anläggningstillgångar, Mkr
2017 46,6
2016 29,2
2015 20,6
2014 18,8
2013 5,4
2012 4,8
2011 4.2
2010 3.7
2009 0.3
2008 0.3
Balansräkning Finansiella anläggningstillgångar, Mkr
2017
2016
2015 1
2014
2013
2012
2011 0,9
2010
2009
2008
Balansräkning Varulager, Mkr
2017 646,1
2016 672,7
2015 153,0
2014 98,8
2013 19,9
2012 11.4
2011 4.3
2010 7.9
2009 9.1
2008 15.4
Balansräkning Kundfordringar, Mkr
2017 437,5
2016 1 132,1
2015 617,9
2014 115,8
2013 31,1
2012 6.2
2011 53
2010 17.2
2009 9.7
2008 8.4
Balansräkning Övriga fordringar + Förutbetalda kostnader, Mkr
2017 313,1
2016 435,4
2015 36,6
2014 19,5
2013 10,1
2012 3.1
2011 3.2
2010 3.8
2009 2.3
2008 1.4
Balansräkning Likvida medel + kortfristiga placeringar, Mkr
2017 920,2
2016 1 162,2
2015 1 031,3
2014 101,9
2013 211,7
2012 60,6
2011 23
2010 30.8
2009 50.1
2008 22.7
Balansräkning Eget kapital, Mkr
2017 2 330,8
2016 2 226,1
2015 1 146,8
2014 301,1
2013 289,7
2012 101.9
2011 106.3
2010 78
2009 74.3
2008 58.1
Balansräkning Uppskjuten skatt, Mkr
2017 189,8
2016 136,3
2015
2014
2013
2012
2011 1,2
2010
2009
2008
Balansräkning Långfristiga skulder, Mkr
2017 221,9
2016
2015
2014 0,2
2013 0,4
2012 0,7
2011
2010
2009
2008
Balansräkning Kortfristiga skulder, Mkr
2017 809,3
2016 1 140,6
2015 763,2
2014 123 3
2013 42.3
2012 12.7
2011 9.3
2010 8.3
2009 9.5
2008 10.9
Balansräkning Rörelsekapital, Mkr
2017 1 507,6
2016 2 261,8
2015 1 075,6
2014 212,7
2013 230,5
2012 68.6
2011 74.2
2010 51.4
2009 61.7
2008 37
Balansräkning Balansomslutning, Mkr
2017 3 551,8
2016 3 503
2015 1 910,1
2014 424,6
2013 332.5
2012 115.3
2011 116.8
2010 86.3
2009 83.8
2008 69
Balansräkning Omsättningshastighet varulager, dagar
2017 120
2016 43
2015 29
2014 132
2013 94
2012 181
2011 74
2010 103
2009 154
2008 211
Balansräkning Genomsnittlig kredittid dagar
2017 120
2016 47
2015 46
2014 113
2013 99
2012 1 035
2011 184
2010 80
2009 85
2008 81
Balansräkning Räntabilitet Sysselsatt kapital, %
2017 7
2016 117
2015 126
2014 -48
2013 -12
2012 -44
2011 3
2010 2.6
2009 -33
2008 -40
Balansräkning Räntabilitet Eget kapital, %
2017 5
2016 121
2015 110
2014 -48
2013 -12
2012 -44
2011 3
2010 2.6
2009 -132
2008 -160
Balansräkning Räntabilitet Totalt kapital, %
2017 5
2016 75
2015 78
2014 -34
2013 -10
2012 -38
2011 3
2010 2.3
2009 -117
2008 -135
Balansräkning Soliditet, %
2017 66
2016 64
2015 60
2014 71
2013 87
2012 87
2011 91
2010 90
2009 89
2008 84

Kassaflöde 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Kassaflöde från rörelsen, Mkr 376,9 1130,3 910,4 -174.2 -28.8 14.5 -22.2 -0.6 -11.3 -17.1
Kassaflöde från investeringsverksamheten, Mkr -1071 -78,3 -26 -90,6 -38.3 -11.4 -11.7 -20.4 -1.5 -7.8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, Mkr 481,7 -955,7 47,4 155 220.5 34.5 24.9 1.8 40.3 13.7
Periodens kassaflöde, Mkr -212,4 96,3 931.8 -109.8 151.1 37.6 -7.8 -19.3 27.5 -11.2
Kassaflöde Kassaflöde från rörelsen, Mkr
2017 376,9
2016 1130,3
2015 910,4
2014 -174.2
2013 -28.8
2012 14.5
2011 -22.2
2010 -0.6
2009 -11.3
2008 -17.1
Kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten, Mkr
2017 -1071
2016 -78,3
2015 -26
2014 -90,6
2013 -38.3
2012 -11.4
2011 -11.7
2010 -20.4
2009 -1.5
2008 -7.8
Kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamheten, Mkr
2017 481,7
2016 -955,7
2015 47,4
2014 155
2013 220.5
2012 34.5
2011 24.9
2010 1.8
2009 40.3
2008 13.7
Kassaflöde Periodens kassaflöde, Mkr
2017 -212,4
2016 96,3
2015 931.8
2014 -109.8
2013 151.1
2012 37.6
2011 -7.8
2010 -19.3
2009 27.5
2008 -11.2

Aktie 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Resultat per aktie, Kr 0,38 6,40 2,53 -0,49 -0,12 -0,17 0,02 0,01 -0,22 -0,24
Resultat per aktie efter full utspädning, Kr 0,38 6,33 2,48 -0,49 -0,12 -0,17 0,02 0,01 -0,22 -0,24
Likvida medel + placeringar vid per. slut / aktie, Kr 2,93 3.71 3,26 0,35 0,83 0,17 0,11 0,16 0,25 0,37
Eget kapital per aktie, Kr 7,42 7,11 3,63 1,03 1,06 0,47 0,49 0,39 0,65 0,61
Eget kapital per aktie, efter full konvertering, Kr 7,42 7,09 3,57 0,97 1,04 0,47 0,5 0,39 0,65 0,61
Kassaflöde från rörelsen per genomsnittligt antal aktier, Kr 1,2 3,56 2,86 -0,61 -0,11 0,14 -0,1 0 -0,1 -0,18
Aktier vid periodens slut, tusental 313 967 313 097 316 196 292 106 270 806 239 041 218 048 198 348 198 348 60 764
Aktier genomsnitt perioden, tusental 313 967 317 727 315 349 287 574 254 470 228 841 216 943 210 719 89 283 101 419
Aktier efter utspädning genomsnitt, tusental 313 967 321 409 321 372 310 306 276 441 230 362 216 943 210 719 89 283 101 419
Utdelning per aktier, Kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Börskurs vid periodens slut, Kr 15,81 62,85 118,2 7 10,9 2,5 1,9 1,8 0,7 0,5
Börsvärde vid periodens slut, Mkr 4 964 19 733 37 374 2 033 2 938 559 406 355 131 56
Aktie Resultat per aktie, Kr
2017 0,38
2016 6,40
2015 2,53
2014 -0,49
2013 -0,12
2012 -0,17
2011 0,02
2010 0,01
2009 -0,22
2008 -0,24
Aktie Resultat per aktie efter full utspädning, Kr
2017 0,38
2016 6,33
2015 2,48
2014 -0,49
2013 -0,12
2012 -0,17
2011 0,02
2010 0,01
2009 -0,22
2008 -0,24
Aktie Likvida medel + placeringar vid per. slut / aktie, Kr
2017 2,93
2016 3.71
2015 3,26
2014 0,35
2013 0,83
2012 0,17
2011 0,11
2010 0,16
2009 0,25
2008 0,37
Aktie Eget kapital per aktie, Kr
2017 7,42
2016 7,11
2015 3,63
2014 1,03
2013 1,06
2012 0,47
2011 0,49
2010 0,39
2009 0,65
2008 0,61
Aktie Eget kapital per aktie, efter full konvertering, Kr
2017 7,42
2016 7,09
2015 3,57
2014 0,97
2013 1,04
2012 0,47
2011 0,5
2010 0,39
2009 0,65
2008 0,61
Aktie Kassaflöde från rörelsen per genomsnittligt antal aktier, Kr
2017 1,2
2016 3,56
2015 2,86
2014 -0,61
2013 -0,11
2012 0,14
2011 -0,1
2009 -0,1
2008 -0,18
Aktie Aktier vid periodens slut, tusental
2017 313 967
2016 313 097
2015 316 196
2014 292 106
2013 270 806
2012 239 041
2011 218 048
2010 198 348
2009 198 348
2008 60 764
Aktie Aktier genomsnitt perioden, tusental
2017 313 967
2016 317 727
2015 315 349
2014 287 574
2013 254 470
2012 228 841
2011 216 943
2010 210 719
2009 89 283
2008 101 419
Aktie Aktier efter utspädning genomsnitt, tusental
2017 313 967
2016 321 409
2015 321 372
2014 310 306
2013 276 441
2012 230 362
2011 216 943
2010 210 719
2009 89 283
2008 101 419
Aktie Utdelning per aktier, Kr
Aktie Börskurs vid periodens slut, Kr
2017 15,81
2016 62,85
2015 118,2
2014 7
2013 10,9
2012 2,5
2011 1,9
2010 1,8
2009 0,7
2008 0,5
Aktie Börsvärde vid periodens slut, Mkr
2017 4 964
2016 19 733
2015 37 374
2014 2 033
2013 2 938
2012 559
2011 406
2010 355
2009 131
2008 56

Definitioner

Antal utestående aktier vid periodens slut
Antal aktier minskat med återköpta aktier i eget förvar.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital periodens . Genomsnittligt eget kapital avser eget kapital vid periodens början plus periodens slut delat med två.

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av Intäkter

Bruttoresultat
Intäkter med avdrag för Kostnad sålda varor.

EBITDA
Rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader, skatter samt av- och nedskrivningar.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Se Eget kapital per aktie och justering för antalet aktier och betald lösenkurs till följd av pågående ersättnings och personalprogram.

Genomsnittlig kredittid
Genomsnittligt värde på kundfordringar under en period i förhållande till intäkterna multiplicerat med 360 dagar

Räntabilitet Sysselsatt kapital
Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapitalFINGERPRINTS

Räntabilitet Eget kapital
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital

Omsättningshastighet varulager, dagar
Genomsnittligt värde på varulager under en period i förhållande till kostnad sålda varor multiplicerat med 360 dagar

Genomsnittligt antal aktier
Moderbolagets vägda genomsnittliga antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Genomsnittligt antal aktier samt att antal aktier har ökats med det genomsnittliga antalet aktier som skulle emitterats

Intäktsökning
Visar ökning av intäkter jämfört med föregående år samma period i procent.

Kassaflöde från löpande verksamheten/aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital /genomsnittligt antal aktier före resp. efter utspädning.

Kostnad sålda varor
Kostnad för material, produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter.

Periodens resultat
Resultat efter finansiella intäkter/kostnader och skatt.

Periodens resultat per aktie:
Periodens resultat delat med genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie efter utspädning
Resultat per aktie och justering för antalet aktier och betald lösenkurs till följd av pågående ersättnings och personalprogram. Resultat för genomsnittligt antal efter utspädning kan aldrig bli bättre än resultat per aktie före utspädning.

Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga icke räntebärande avsättningar och skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av intäkter.

Rörelseresultat
Rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader och skatter.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Vinstmarginal
Periodens resultat i procent av intäkter.