Här kan du se en eller flera poster/nyckeltal även som en graf. Välj från resultaträkning, balansräkning, kassaflöde, nyckeltal eller aktierelaterade data.

Definitioner finns nedanför.

Definitioner

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av Nettoomsättning.

Bruttoresultat
Nettoomsättning med avdrag för Kostnad sålda varor.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal utestående aktier, efter utspädning, vid periodens slut.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultatet med tillägg för lönekostnader och lönebikostnader dividerat med genomsnittligt antal anställda.

Genomsnittligt antal aktier
Moderbolagets vägda genomsnittliga antal aktier för räkenskapsåret.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
Det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier adderat med utspädningseffekten av pågående ersättnings- och personalprogram.

Genomsnittlig kredittid
Genomsnittligt värde på kundfordringar under en period i förhållande till nettoomsättningen multiplicerat med 360 dagar.

Justerat Bruttoresultat
Intäkter med avdrag för Kostnad sålda varor exklusive produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter, dvs. endast materialkostnad med legoarbeten och fraktkostnad ingår i kostnadskomponenten.

Justerad Bruttomarginal
Justerat bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Kostnad sålda varor
Kostnad för material, produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter.

Nettomarginal
Periodens resultat i procent av Nettoomsättning.

Orderstock
Skillnaden mellan periodens orderingång och upparbetade intäkter plus orderstocken vid periodens ingång.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat hänförligt till moder- bolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittet av antalet utestående aktier adderat med det genomsnittliga antalet aktier som skulle emitterats som en effekt av pågående ersättnings- och personalprogram. Orderstocken vid periodens ingång.

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moder- bolagets aktieägare dividerat med moderbolagets genomsnittliga antal aktier för räkenskapsåret.

Rörelsekapital
Kortfristiga tillgångar minus kortfristiga icke räntebärande avsättningar och skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av Nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Varulagrets omsättningshastighet
Kostnader för genomsnittligt lager dividerat med sålda varor.