Risker

Fingerprints risker och riskhantering

Liksom all affärsverksamhet är Fingerprints verksamhet förenad med ris­ ker. Med risker avser Fingerprints felaktig hantering samt händelser eller beslut utanför bolagets kontroll som kan leda till avbrott i verksamheten, skador eller förluster med avsevärd påverkan för bolaget. Fingerprints risk­ hantering är avgörande för bolagets framgång. För att förekomma risker och minimera dess effekter har Fingerprint processer för att löpande identifiera och hantera risker som kan påverka verksamheten. I detta arbete sannolikhets­ och konsekvensbedöms operativa risker, marknads­ risker, finansiella risker samt legala och övriga risker.