Aktuella frågor & svar

Publicerat 2018-05-07

Q: Det finns rykten och artiklar i media om att Fingerprints planerar att stämma en av sina kinesiska konkurrenter för patentintrång i en kinesisk domstol. Stämmer detta?

A: Vi kommenterar inte rykten, men om vi finner bevis på att någon gör intrång på våra patent, så är vi beredda att försvara vår immateriella egendom.

 

Publicerat: 2017-11-01

Fingerprints Technology Update: Evenemanget kommer att webbsädas live via följande länk: https://fingerprint.creo.se/171101

Det kommer att vara möjligt att ställa frågor via webbsändningen. En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

 

Publicerat: 2017-09-21

 

För mer information om smarta kort och T-shape med anledning av dagens pressmeddende, se inspelning från vårt webinar här.

 

Publicerat: 2017-09-18

 

Beträffande frågor kring infomationen angående intäksintervall för tredje kvartalet, se pressmeddelande . Observera information om webcast CEST 09.30. En inspelning av webcasten kommer att publiceras här så snart den är tillgänglig.

Publicerat: 2017-09-13

 

Q: Vad är er kommentar om Apples lansering?

A: Vi tycker att det är bra att Apple introducerar en biometrisk teknik som är ”touchless”, beröringslös. Det är i linje med vår strategi och ett positivt tecken eftersom det visar att den biometriska marknaden utvecklas. De har lanserat två telefoner med en fingeravtryckssensor och en telefon med ”face ID” i det översta prissegmentet. Ingen av dem hade båda modaliteterna, vilket förvånade oss lite eftersom det är en trend som tydligt förbättrar både säkerhet och användarvänlighet.

Viktigt att poängtera är också att våra kunder baserar sig på Android som representerar cirka 85 procent av smartphone-marknaden. Så även om Apple är ett beundransvärt företag, finns det skäl att vara lite försiktig och inte överskatta deras inflytande när det gäller biometrisk autentisering. Det finns många andra företag som har stor påverkan inom området.

 

Q:  Vad tycker ni om Apples ”face ID”?

A: Eftersom det inte kräver beröring kompletterar det en fingeravtryckssensor på ett naturligt sätt ur användbarhetssynpunkt. Vi har valt iris eftersom det är säkrare och inte känsligt för visuella förändringar i ansiktet på grund av ålder eller skägg, och det kan även skilja tvillingar åt för den delen. Vi noterar också att Apple-lösningar introduceras i en avancerad smartphone som kommer med en betydande prislapp medan vår irisimplementering är billigare.

 

Q:  Kommer ”face ID” och/eller iris att ersätta fingeravtryckssensorn?

A: Nej, vi är övertygade om att nästa steg i biometrisk autentisering handlar om att använda kompletterande tekniker och modaliteter, inte om att ersätta dem. Genom att införa beröringslös teknik, som irisidentifiering, i mobila enheter och använda dem tillsammans med fingeravtryckssensorn, kommer vi att ta säkerhet och användarvänlighet till en ny nivå.

Enligt våra nyligen genomförda globala användarstudier anser över 80 procent av användarna att fingeravtryck är den överlägset mest användarvänliga autentiseringsmetoden. Användare har helt enkelt blivit vana vid fingeravtryckssensorn och uppskattar bekvämligheten och de extra funktioner som den ger. Multimodalitet är vägen framåt och det är den väg vi har valt.

 

Publicerat: 2017-09-11

 

Q: Hur påverkas Fingerprints av förändrade valutakurser?

A: Våra kunder betalar oss i amerikanska dollar, USD. Vi gör också våra inköp av varor och tjänster i samma valuta. Huvuddelen av våra anställda sitter i Sverige och därför är det mesta av våra rörelsekostnader, som till exempel löner och hyror, i svenska kronor, SEK. Eftersom bolaget rapporterar i SEK, påverkas därför ”Intäkter” och ”Kostnader för sålda varor” i resultaträkningen när växlingskursen SEK/USD förändras.

Vissa andra poster som kundfordringar och leverantörsskulder är av skälen ovan också kopplade till USD. Vi har även en del likvida medel, som lån och kontanta medel på bankkonton, i samma valuta. Dessa justeras med avseende på förändrade valutakurser och de skillnader som då uppstår redovisas som valutaomräkningsdifferenser, vinster eller förluster, och ingår också de i resultaträkningen. Dels under ”Övriga rörelseintäkter och kostnader” och dels under ”Finansiella intäkter och kostnader”.

 

Q: Hur skyddar sig Fingerprints mot effekten av valutakursförändringar?

A: Valutakursförändringar är en av de risker som vi är exponerade mot och som vi regelbundet tar ställning till hur vi skall hantera. Man kan välja att säkra sin valutaexponering mot förändrade valutakurser, så kallad hedging, men till dags dato har vi inte gjort det. Vänligen se Årsredovisningen sid 59, 61, 63 och 86 för ytterligare information.

 

Publicerat: 2017-08-22

 

Q: Vad gäller beträffande Fingerprints återköp av egna aktier?

A: Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier serie B, det var alltså inte ett beslut om att starta det faktiska återköpet. Syftet med bemyndigandena var att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

 

Q: Hur informeras marknaden när återköpen börjar?

A: Vid ett styrelsebeslut om att utnyttja bemyndigandet offentliggörs detta beslut. Återköpen rapporteras till Nasdaq OMX och i samband med detta så blir informationen offentliggjord.

 

 

Publicerat: 2017-05-31

 

Q: Vad är status beträffande uppköpet av Delta ID?

A: Vi räknar fortfarande med att stänga affären under det andra kvartalet.

 

Q: Hur kommunicerar ni kring de lanseringar av nya smartphones som ni ingår i?

A: Vänligen se Frågor & Svar beträffande informationsgivning och produktlanseringar: https://corporate.fingerprints.com/nyhetsrum/faq/fs-angaende-informationsgivning-och-produktlanseringar/

 

Publicerat: 2017-05-29

 

Information om vårt lager

 

Q: Varför har ert eget lager vuxit?

A: Vårt eget lager har vuxit som ett resultat av att det har byggts lager i hela värdekedjan. När våra kunder minskar sina beställningar från oss måste vi i vår tur minska våra beställningar från våra underleverantörer. Detta har vi gjort, men det tar mellan 3-4 månader innan det får effekt eftersom det är den framförhållningen som våra underleverantörer opererar med. Till dess att det får effekt ökar lagret i storlek, vilket var det som hände i det första kvartalet.

 

Q: Vad gör ni åt det?

A: Just nu levererar vi till stor del från vårt eget lager och vi räknar som sagt med att kunna sälja de produkter som ligger där. Dock, och i enlighet med försiktighetsprincipen, hör det till att reservera kostnader för inkurans, dvs. att en del produkter inte går att sälja. Detta gör vi löpande och i det första kvartalet gjorde vi, som det står i rapporten för det första kvartalet, en avsättning till en inkuransreserv motsvarande 3 procent  påverkan på bruttomarginalen.

 

Q: Hur stort lager är egentligen normalt för Fingerprints?

A: Som vi kommunicerade vid kvartalsrapporten för det första kvartalet är det svårt att säga vad som är ett normalt lager för oss. Vi har vuxit extremt snabbt och det har varit en utmaning att leverera de volymer som kunderna har velat ha –  vilket självklart leder till små lager. På sista tiden har det varit tvärtom, med växande och alltför stora lager som följd. I tillägg till detta har vår produktflora vuxit, och som vi nämner i rapporten för det första kvartalet, har vi pågående produktväxlingar vilket också är en drivkraft i sammanhanget. Lager är en del av det arbetande kapitalet (”Working Capital”) och Fingerprints följer nyckeltalet Working Capital/Revenue som vi vill hålla under 10 procent. Det är det inte just nu och vårt eget lager är en uppenbar orsak.

 

Q: Blir det extra stor vinst när ni börjar sälja ut och minska ert eget lager?

A: Nej, minskningen av vårt eget lager påverkar inte vinsten, däremot har detta en positiv påverkan på bolagets kassaflöde eftersom intäkterna då blir relaterad till redan inköpta, lagerförda och betalda produkter.

 

 

 

Publicerat: 2017-04-12

 

Frågor relaterade till fingeravtryckssensorer och säkerhet

 

Q: Hur säkra är Fingerprints fingeravtryckssensorer? I en ny studie påstås det att fingeravtryckssensorer i smartphones enkelt kan hackas med hjälp av konstgjorda fingeravtryck?

A: För Fingerprints har säkerheten högsta prioritet och vi är idag branschledande inom fingeravtryckssensorer. Vi genomför kontinuerligt säkerhetsanalyser av våra lösningar och följer aktuell forskning om biometri.

Metoden som diskuteras i den här studien som har rönt uppmärksamhet handlar om hur en så kallad ”masterprint”, vilket är en delbild av ett syntetiskt eller riktigt finger, med varierande framgång kan användas för att få åtkomst till ett biometriskt system. Analysen är grundad på användningen av minutiapunkter, vilka oftast är få till antalet i sådana små bilder (i smartphones). Man använder också känd information kring hur dessa minutiapunkter beter sig för att skapa ”masterprints”, och man använder också en given matchare som är baserad på minutia.

Fingerprints system använder däremot inte minutia för sådana system, utan är istället baserade på egenutvecklade och mer säkra metoder. Den aktuella analysen är därför inte applicerbar på Fingerprints system. Utöver detta erbjuder Fingerprints även användning av FPC SafeTouch, en funktion som ytterligare förbättrar säkerheten mot attacker med syntetiska (”fake”) fingrar.

Fingerprints tar säkerheten i systemen på största allvar och användning av delbilder och mer än ett finger i systemet är absolut något som ingår i vår vanliga analys. Standardnivån på säkerhet i våra system ligger på 1/100 000 i False Acceptance Rate.

Läs gärna mer om säkerhet och biometrisk autenticering här: (s.5 och framåt)

https://fingerprints-cbqmhmjyrs2rynk.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/11/Fingerprints-Biometric-Technologies-Whitepaper-January-2017-RevB.pdf

 

Publicerat: 2017-04-07

 

Q: Vad är status för förvärvet av Delta ID, och när beräknas det vara klart?

A: Vi har ingen ny information beträffande köpet av Delta ID utan frågan ligger för godkännande av amerikanska myndigheter. Vi räknar med att det blir klart under Q2 men det är som sagt inte vi som styr processen just nu.

 

Publicerat: 2017-04-05

 

Frågor rörande de smarta kort som har demonstrerats:

 

Q: Genereras strömmen i korten genom någon teknik som Fingerprints har utvecklat?

A: Att generera ström på det här sättet via en betalterminal är teknik som andra har utvecklat. Denna specifika teknologi finns i betalkort på marknaden redan idag. Det unika vi demonstrerar här är att vi kan genomföra en autentisering av ett fingeravtryck tack vare vår extremt strömsnåla lösning.

 

Q: Avser Fingerprints att sälja de smarta kort som visas i videofilmerna på marknaden?

A: Fingerprints har inte för avsikt att sälja smarta kort, dessa kort är framtagna för att visa vad som är möjligt och används vid demonstrationer för kunder och partners för att driva kortmarknaden framåt.

 

Publicerat: 2017-04-03

 

Q: Vilka bolag har ni samarbetat med avseende den nya smartcard-lösningen som demonstreras i videon i nyhetsrummet?

A: Detta är vår demo-produkt och vi kommenterar inte vilka vi har samarbetat med avseende detta.

 

Q: Hur kan jag beställa årsredovisningen i tryckt format?

A: Mejla [email protected], ange din postadress och märk mejlet med ”Årsredovisning”. Årsredovisningen är tillgänglig på årsstämman den 20 april och kommer att distribueras så snart de är färdigtryckta.

 

Q: Har Delta ID levererat irislösningen i Samsung S8?

A: Vi kan dessvärre inte kommentera om Deltas iris-lösning används av Samsung. Köpet av Delta ID väntar på godkännande av amerikanska myndigheter och så länge köpet inte är stängt kan vi inte tala för dem, eller tala om för dem vad de ska kommunicera.