F&S ang prognosjustering

FAQ efter justering av intäktsprognosen i samband med kapitalmarknadsdagen

Publicerat 14 dec 2016

Q: Hur kunde intäktsprognosen för 2016 bli så fel?
A: Fingerprint Cards intäkter under det fjärde kvartalet väntas öka i lägre takt än förväntat. Den förväntade, starka säsongsbetonade volymtillväxten i fjärde kvartalet ser ut att utebli och påverkas av tidigare lageruppbyggnad i hela leveranskedjan. Några av bolagets kunder har också drabbats av brist på komponenter, vilket påverkat deras volymer av smarta telefoner. Ökad konkurrens påverkar också bolagets intäkter negativt. Konkurrensen har ökat, främst på grund av att en del OEM:er väljer att använda sig av två leverantörer, så kallad ”dual sourcing”.

Q: Varför justerar ni intäktsprognosen först nu? Hade ni inga indikationer på detta tidigare?
A: Vi var inte medvetna om detta när vi rapporterade siffrorna för det tredje kvartalet. Utvecklingen gick fort och det tog tid innan vi insåg vilken effekt det skulle få på bolaget.

Q: Hur mycket av den justerade intäktsprognosen beror på den ökade konkurrensen?
A: En mindre del. Den största delen beror på en avmattning på marknaden under det fjärde kvartalet.

Q: Har ni förlorat några kunder?
A: Vi har inte förlorat några kunder, men vi har förlorat vissa marknadsandelar hos några av våra kunder eftersom de anlitar två leverantörer av sensorer, så kallad ”dual sourcing”.

Q: Hur ser utvecklingen av intäkterna ut inför 2017?
A: Vi förväntar oss att den aktuella situationen fortsätter att påverka oss under det första kvartalet 2017. Prognos för 2017 är fortsatt tillväxt och 7 500 – 9 500 MSEK i intäkter.

Q: Många aktieägare uttrycker att de känner sig lurade av er justerade intäktsprognos 2016. Hur kommenterar ni det?
A: Vi beklagar givetvis om det är så att någon känner sig lurad. Som alla andra bolag arbetar vi för att leverera korrekta prognoser. Vi kommunicerar utifrån de förutsättningar som råder vid varje givet tillfälle och på ett så korrekt och transparent sätt som möjligt samt i linje med existerande regelverk. Samtidigt är det viktigt att påtala att vi agerar under väldigt stark tillväxt. Från 2014 har våra intäkter gått från 233,6 miljoner kronor till mellan 6,6 och 6,8 miljarder 2016.

Q: Var den justerade intäktsprognosen 2016 anledningen till att extrastämman ställdes in?
A: Nej. Extrastämman ställdes in eftersom styrelsen beslutade att dra tillbaka det föreslagna ersättningsprogrammet efter dialog med bolagets ägare.

Q: Vilka åtgärder vidtar ni för att se till prognosen inte blir missvisande igen?
A: Vi arbetar ständigt för att bredda vårt analysarbete till att inkludera fakta, statistik och data från våra kunder, partners och distributörer och hela det ekosystem som vi verkar inom.

Q: Vilka åtgärder ska ni vidta för att återfå aktiemarknadens förtroende?
A: Vi är lyhörda för de synpunkter och den kritik som riktas mot oss. Vi arbetar vidare för att ge korrekta prognoser och leverera i enlighet med dem.