F&S årsstämman 2017

Publicerad 21 april 2017.

Årsstämma 2017 – VD presentation, Christian Fredrikson

 

Publicerad 15 mars 2017.

Läs mer om AGM och styrelsearbetet här: https://corporate.fingerprints.com/en/corporate-governance/

 

Q: Hur lämnar jag förslag inför årsstämman?

A: För det första måste man skilja mellan Ärenden och Förslag. För att ett Ärende över huvud taget ska kunna tas upp på stämman måste det finnas med i kallelsen. Förslag i ett Ärende som redan finns i kallelsen kan normalt göras så sent som på själva stämman – undantag gäller för vissa särskilda ärenden, tex nyemission, där förslaget måste vara helt färdigt senast tre veckor före stämman. Kallelsen till årsstämman skickas ut i slutet av mars. Som huvudregel skall ärenden och skriftliga förslag vara inlämnade senaste sju veckor före stämman för att hinna komma i kallelsen. Förslag som kommer in därefter kommer endast att kunna behandlas under stämman i den mån bolaget har hunnit förbereda dem och om förslagsställaren upprepar sitt förslag vid stämman Inget hindrar dock att aktieägare lägger förslag under själva stämman men om det rör sig om ett nytt ärende som inte finns med i kallelsen, eller för vissa typer av förslag som kräver fullständighet tre veckor före stämman, kommer ärendet inte att kunna hanteras under stämman.

Q: Kan jag lämna förslag skriftligen, och hur går det till i så fall?

A: Ja, det kan man enligt ovan. Det går bra att lämna förslag via e-post så länge vi vet vem avsändaren är. Om du anger ditt telefonnummer kan vi ringa och bekräfta att det är du som skickat in förslaget. Förslaget kan mejlas till [email protected]. Du måste normalt vara närvarande på stämman och upprepa ditt förslag om det ska kunna behandlas.

Q: Hur utses styrelsens ledamöter?

A: Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter.

Q: Kan jag föreslå en ny styrelseledamot?

A: Förslag till ny styrelseledamot kan lämnas så sent som på själva stämman enligt ovan.

Q: Hur utses valberedningen?

A: De största aktieägarna utser valberedningen enligt den valberedningsinstruktion som årsstämman 2016 beslutade om.

Q: När är deadline för att registrera sina aktier så att de blir röstberättigade innan årsstämman?

A: Avstämningsdagen är fem vardagar (lördag räknas som vardag) före stämman, dvs. den 12 april 2017, på den dagen måste du vara registrerad som ägare (inte förvaltarregisterad). Prata med förvaltaren i god tid före det datumet.

Q: Om aktieägare vill ta upp frågor vid årsstämman, måste dessa frågor ha delgivits styrelsen i förtid?

A: Nej, du kan ställa dina frågor på stämman. Vill du att vd/styrelsen ska ha möjlighet att förbereda sig är det bra att du skickar in frågorna i förväg, men du måste fortfarande ställa dem på stämman.

Q: Är det möjligt att ställa muntliga frågor under stämman?

A: Ja

Q: Till vem kan jag skicka frågor om stämman?

A: [email protected]

Q: Om stämman beslutar om aktieåterköp, när kan de då påbörjas?

A: Om stämman beslutar om återköp av aktier, kan dessa teoretiskt börja genomföras dagen efter stämman.

Q: Om stämman beslutar om aktieutdelning, när kan den tidigast ske?

A: Om stämman beslutar om aktieutdelning, så kan avstämningsdagen teoretiskt tidigast vara den 24 april och aktieutdelningen tidigast den 27 april.

Q: När publiceras årsredovisningen?

A: Enligt aktiebolagslagen skall årsredovisningen vara publicerad senast tre veckor före stämman. Vi siktar dock på att den skall publiceras tre veckor före stämman, den 31/3.

Q: Hur anmäler jag mig till stämman?

A: Information om hur anmälan går till kommer att finnas med i kallelsen.

Q: När skickas kallelsen ut?

A: Kallelsen till årsstämman skickas ut i slutet av mars.