F&S kring M-score modell på Fingerprint Cards

Kommentarer (F&S) kring M-score modell på Fingerprint Cards

Publicerat 26 mars 2017

Mot bakgrund av publicerad analys på www.vardepappret.se följer här några kommentarer från bolaget kring några av modellens variabler:

Bakgrund:
I den publicerade analysen kommer Kenny Granath fram till att M-score för Fingerprint Cards (Fingerprints) indikerar att allt inte står rätt till i bokföringen. Granath menar att en score över gränsvärdet -2,22 indikerar problem och risk kring bolagets redovisning och hans uträknade M-score baserat på 8 stycken variabler för FPC är -0,18.

Länk till analysen:
http://www.vardepappret.se/m-score-en-modell-for-att-hitta-redovisningsmanipulation/

 

Total Accruals to Total Assets (TATA)
Jämför kassaflödet med resultatet efter skatt. Om ett bolag visar högt resultat men lågt kassaflöde kan det bero på redovisningstekniska finesser och det kommer att avspeglas i form av ökande kundfordringar eller andra fordringar.

Fingerprints kommentar: bolagets  vinst efter skatt är 2035 msek och kassaflödet från verksamheten är 1130 msek. Differensen mellan dem är 905 msek och denna dividerad med totala tillgångar ger en faktor på 0,258.

  • Kassaflödet är betydligt lägre än vinst pga två saker. Varulagret gick upp 520 msek då bolaget knappt hade lager i slutet av 2015 p.g.a. supply constraints. Kundfordringar var upp 515 msek eller 83% eftersom försäljningen ökat 129%. Detta förklarar varför bolagetför en stor differens mellan vinst och kassaflöde.
  • Nämnaren är totala tillgångar som inte innehåller ca 1 mdr sek av återköpta aktier (värderat till noll i en balansräkning). Om Fingerpints istället hade haft en motsvarande nettokassa kvar hade kvoten sett annorlunda ut (0,20).

Självklart bidrar bolagets  ökade rörelsekapitalbildning till en stor del här, vilken är naturligt givet intäktsökning och lågt ingående varulager i 2016.

 

Sales Growth Index (SGI)
Mäter omsättningsökning. Omsättningsökning är inte likställt med manipulation men det skapar förväntningar inför framtiden på företagsledningen.

Fingerprints kommentar: Intäktstillväxten var 129%, och tillväxt slår negativt i denna modell. Är modellen då applicerbar på ett tillväxtbolag?  Denna faktor blir 2,289 och bidrar till M-score med hela 2 enheter eller 45% av försämringen i indexet från utgångspunkten.

 

Days Sales in Receivables Index (DSRI)
Stora ökningar i kundfordringar jämfört med intäkter kan bland annat enlig Granath indikera att ledningen försöker förstora intäkterna eller ger kunderna mycket slappare betalningsvillkor.

Fingerprints  kommentar: bolagets  ökning i kundfordringar är i relation till intäktsökningen, dvs en faktor på 1,046. Rent faktiskt växer intäkterna 129% och kundfordringar 83%.

 

Sales, General and Administrative expenses Index (SGAI)
Mäter säljkostnader, administrativa kostnader och allmänna rörelsekostnader som andel av intäkter. Om andelen ökar så kan det betyda minskande effektivitet eller att bolaget måste lägga mer pengar på marknadsföring för att behålla sin omsättning. En ökning är således negativ för framtiden och kan öka ledningens vilja att manipulera räkenskaperna.

Fingerprints kommentar: bolagets  ökning i rörelsekostnader är lägre än intäktsökningen, vilket är ett gott resultat. Visar på skalbarhet i verksamheten. Faktorn i sig blir 0,815 med denna förbättring viktas endast 0,17 i totala indexet.

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att det finns ett alternativt M-score index som är baserat på endast 5 av de 8 variablerna och detta beräkningssätt ger en M-score för Fingerprints på -2,17, dvs i linje med gränsvärdet -2,22. Detta alternativ är inte nämnt i Granaths analys, men lite mer information följer nedan på engelska.

 

A latter modification to the M-Score equation eliminated some of the less significant parameters, giving this five-parameter equation:

M = -6.065 + 0.823 DSRI + 0.906 GMI + 0.593 AQI + 0.717 SGI + 0.107 DEPI

http://investexcel.net/beneish-m-score/