Kommunikationspolicy

Det övergripande målet med Fingerprint Cards (Fingerprints) kommunikation är att stödja affärsmålen och att stärka bilden av företaget genom att sprida ökad kunskap och kännedom om Fingerprints och dess verksamhet.

Huvudprinciperna för Fingerprints externa informationsgivning är att:

• samtliga intressenter i kapitalmarknaden skall behandlas lika
• lämna väsentlig information i rätt tid och på ett korrekt sätt
• hålla en hög etisk nivå
• säkerställa informationens tillförlitlighet genom att upprätta fasta rutiner för information

All kommunikation ska följa de regler som anges i Fingerprints avtal med NASDAQ OMX, Svensk kod för bolagsstyrning, ABL, ÅRL samt andra tillämpliga regler. Kommunikationen ska baseras på Fingerprints affärsidé, vision och mission.

Ansvarsfördelning

Verkställande direktören (CEO) har ett övergripande ansvar för Fingerprints informationsgivning. CEO kan välja att utse talespersoner för specifika områden eller delegera informationsansvaret till andra medlemmar av koncernledningen, exempelvis CFO, CTO eller ansvarig för Investor Relations (om detta är en annan person än CEO eller CFO).
Huvudregeln är att kommunikationen ska utföras av den person som har relevant kompetens och tillräcklig överblick över koncernens verksamhet. Det är dock inte tillåtet för en person som inte fått informationsansvar delegerat till sig att diskutera Fingerprints verksamhet med externa intressenter.
Styrelsens ordförande kan uttala sig om frågor relaterade till styrelsens sammansättning och löpande arbete, ägarfrågor samt frågor som berör CEO-rollen. Styrelseordföranden ska i möjligaste mån konsultera CEO i dessa frågor samt förankra eventuella uttalanden i styrelsen.

Investor Relations

Syftet med Fingerprints kommunikation med kapitalmarknaderna är att öka kunskapen och förståelsen för bolaget och dess verksamhet. De primära målgrupperna för kommunikationen är befintliga och potentiella ägare, finansanalytiker, affärsmedia och övriga kapitalmarknadsintressenter (t.ex. långivare).
En väl fungerande kommunikation med kapitalmarknaderna bör över tiden skapa förutsättningar för en rättvisande värdering av Fingerprints och reducera riskpremien för bolagets aktie, vilket skapar mervärde för bolagets ägare.
Fingerprints kommenterar inte rykten, konkurrenters verksamhet eller värderingen av bolaget. För den händelse att rykten skulle ha en stor påverkan på aktiekursen ska möjliga åtgärder diskuteras med Nasdaq OMX.

Informationskanaler

IR-kanalerna utgörs i huvudsak av bolagets finansiella rapportering (årsredovisning samt delårsrapporter), pressmeddelanden, presentationer för kapitalmarknadens intressenter, möten med kapitalmarknadsaktörer samt intervjuer med media.

Finansiella rapporter

Den finansiella rapporteringen ska, förutom att uppfylla relevanta lagkrav och avtalet med Nasdaq OMX, utformas på ett sådant sätt att bedömningen av bolaget för externa intressenter underlättas. Detta kan exempelvis ske genom att CEO i kommentarerna till delårsrapporten ger viss kompletterande kvalitativ och kvantitativ information.
Inför kvartalsrapporterna ska bolaget iaktta en ”tyst period ” på 30 dagar. Under denna period har bolaget personliga möten med investerare och analytiker enbart i undantagsfall och kommenterar inte den finansiella utvecklingen i bolaget annat än i de fall som kräver ett pressmeddelande.

Pressmeddelanden

Enligt avtalet med Nasdaq OMX ska information som har potential att vara kurspåverkande kommuniceras utan dröjsmål. Exempel på sådan information är:
• finansiellt utfall
• förändring av verksamhetsinriktning
• större order eller order av strategisk karaktär
• produktlanseringar av strategisk karaktär
• förvärv och avyttringar
• andra väsentliga affärstransaktioner
• förändringar av styrelse eller ledningsgrupp
• kallelse till bolagsstämma

Utrymmet för tolkning av vilken information som är kurspåverkande är stort, speciellt avseende den normala affärsverksamheten med ”design wins” och order. Väsentliga och/eller strategiska order som är av en sådan storlek eller betydelse att de bedöms ha en väsentlig påverkan på Fingerprints finansiella resultat, både på kort och lång sikt ska dock kommuniceras utan dröjsmål. Det är dock i sista hand kommunikationsansvarig som avgör om informationen är av sådan karaktär att den kräver ett pressmeddelande.

Framåtblickande information

Företaget lämnar ej prognoser.

 

Presentationer i samband med rapporter

Fingerprints bör i samband med finansiell rapportering (delårsrapporter) erbjuda kapitalmarknadens intressenter tillfälle att diskutera rapporterna med företagsledningen. Detta sker i normalfallet genom ett konferenssamtal, där företagsledningen kort presenterar rapporten varefter samtalet öppnas för frågor från analytiker och media. Längden på telefonkonferensen bör uppgå till högst 60 minuter.
Fingerprints kan också välja att genomföra s.k. ”roadshows” i samband med den finansiella rapporteringen. Detta sker oftast i samarbete med en fondkommissionär eller investment bank. Fingerprints policy är att i första hand prioritera samarbetspartner som har en aktiv, väl fungerande analystäckning av bolaget då det ger förutsättningar för att deltagarna i mötena har tillräckliga förkunskaper om Fingerprints. Övriga kriterier vid val av samarbetspartner är exempelvis vilka geografiska marknader som partnern kan erbjuda tillgång till, vilken balans mellan befintliga och potentiella nya ägare som erbjuds samt att partnern erbjuder en väl fungerande logistik inklusive tydlig feedback från möten.

Kapitalmarknadsdag

Fingerprints bör sträva efter att en gång per år inbjuda ett större antal marknadsaktörer och media till en kapitalmarknadsdag, där företagsledningen i detalj diskuterar Fingerprints marknader, produkter och strategier. Innehållet i presentationerna anpassas till de aktuella frågeställningar som finns på kapitalmarknaden men innehåller typiskt presentationer av :

• CEO (strategi, marknadsutveckling)
• CFO (finansiell utveckling, guidance)
• Representanter från ledningsgruppen (R&D, Sales etc).
Bolaget bör sträva efter att hålla kapitalmarknadsdagen vid ungefär samma tidpunkt varje år, för att hålla en kontinuitet i informationsgivningen. Det är lämpligt att evenemanget i normalfallet förläggs i slutet av året..

Media

Fingerprints bör sträva efter en hög tillgänglighet gentemot affärsmedia, speciellt i samband med att finansiell information offentliggörs. Prioriteringen bör normalt vara:
• Nyhetsbyråer (Direkt, Reuters, Bloomberg m.fl.
• Affärsmedia med kort pressläggningstid (Dagens Industri, Financial Times, Wall Street Journal, SvD Näringsliv, DN Ekonomi m.fl)
• Affärsmedia med längre pressläggningstid

Media bör erbjudas möjlighet att lyssna in till bolagets kvartalsvisa telefonkonferenser. Separata intervjutillfällen anordnas för media. Eftersom Fingerprint Cards AB är noterat på Nasdaq Stockholm, prioriteras svensk media när det finns ett stort inflöde av förfrågningar.
Felaktigt utlämnad information och informationsläckage
Om kurspåverkande information lämnats ut felaktigt ska samma information omedelbart kommuniceras genom etablerade nyhetsdistributörer. Samma förfarande gäller vid informationsläckage.
Negativ publicitet som kan påverka affärsrelationer och värdering
Om Fingerprints blir föremål för kraftigt negativ publicitet som kan påverka affärsrelationer eller värderingen av bolaget ska all informationsgivning ske via CEO eller CFO. CEO eller delegerad person ansvarar för att det finns en krisplan framtagen och att ledningsgruppen känner till denna.