Genom att utnyttja biometrins unika egenskaper erbjuder Fingerprints lösningar en enklare och säkrare vardag. Verksamhetens värdeskapande bygger på en lyhördhet för marknadens behov, medarbetare med spetskompetens, finansiellt kapital och goda relationer.

Vision

En säker och användarvänlig värld, där du är nyckeln till allt.

Mission

Att erbjuda säker och bekväm identifiering och autentisering med en human touch.

Affärsidé

Fingerprints utvecklar och säljer biometriska lösningar till företag globalt som tar fram produkter och tjänster med digital mänsklig interaktion.

Kärnvärden

FPC har fyra kärnvärden som kommuniceras enbart på engelska i koncernen. De ska prägla medarbetarnas attityd och förhållning mot varandra och omvärlden i det dagliga arbetet och strävan mot bolagets vision.

  • Smart
  • Brave
  • Open
  • United

Mål

Bolagets långsiktiga finansiella mål omfattar tre fokusområden: tillväxt, lönsamhet och kapital- struktur. Marknaden för biometrilösningar utvecklas i snabb takt och osäkerhetsfaktorerna är betydande. Bolaget har därför valt att utforma målsättningarna som rullande tre års ambitioner. De finansiella målen avser åren 2017 till 2019.

Finansiella

Tillväxt: 2017 – 2019, +20% i genomsnittlig årlig tillväxt av intäkter

Lönsamhet: 2017 – 2019, >30%i rörelsemarginal i genomsnitt för perioden.

Kapitalstruktur: Fingerprints ska ha en stark balansräkning, med kapital för finansiering av förvärv och andra större investeringar. Överskottskapital ska återföras till aktieägarna genom återköp av egna aktier och/eller utdelning.

Tillväxtstrategi

Fingerprints ska växa organiskt och genom kompletterande förvärv. Tillväxten ska ske i flera dimensioner för att bredda affären.
Detta sker med hjälp av lösningar baserade på ytterligare teknologiplattformar till fler marknadssegment.

Med befintliga systemlösningar till befintliga kundsegment

Med befintliga systemlösningar till befintliga kundsegment. Fingerprints ser potential att utöka volym och kundbas i takt med den ökande penetrationen av fingeravtrycksteknologin.

Nya kundsegment med befintliga systemlösningar

Nya kundsegment med anpassade befintliga systemlösningar.  Fingerprints ser stora möjligheter att utnyttja bolagets skalfördelar och sälja fingeravtryckssen- sorer mot andra kundsegment. Närmast på tur står marknaden för smartcards samt PC-marknaden. Fingerprints ser också potential inom Internet of Things, dvs internetuppkopplade enheter, fordonsindustrin, industrin för passage och närvarosystem samt vårdsektorn.

Nya lösningar och funktioner för befintliga kunder

Nya lösningar, teknologier och funktioner för befintliga kunder. Det pågår ett utvecklingsarbete med potential att skapa nya funktioner i kundernas erbjudanden genom fortsatt teknologiutveckling.

Nya lösningar för nya kundsegment

Nya lösningar för nya kundsegment. Lösningar baserade på flera olika biometrimetoder anpassade för säker uppkoppling via molntjänster. Bolaget utvärderar löpande kom- pletterande förvärv som adderar värde i produktutvecklingen och/eller marknadsnärvaron.

FÖRVÄRVSSTRATEGI

Tänkbara förvärv är bolag med kompletterande teknologier och bolag med hög innovationsgrad, dvs kompetens som kompletterar egna kärnkompetenser. I bedömningen ingår även utvärdering av företagskulturell samstämmighet.

FOKUSOMRÅDEN I VÄRDEKEDJAN

En strukturerad verksamhet för att skapa tillväxt och uppnå mål förutsätter fokus på alla delar i värdekedjan och de resurser som krävs, inte minst medarbetare.

Högförädlade biometriska system
Fingerprints ska vara en högförädlande leverantör av biomet- riska system, bestående av hård- och mjukvara. Systemen ska breddas med ytterligare biometrimetoder utöver kapacitiva fingeravtryckssensorer.
Fingerprints tillämpar en vertikal integration för sitt erbju- dande, vilket innebär en fullständig integration av hård- och mjukvara; sensorer med marknadsledande systemprestanda och algoritm samt mjukvara för systemintegration. Resultatet är ökad slutanvändarnytta i såväl säkerhet som användarvän- lighet. Läs mer om Fingerprints lösningar på på sidorna 24–29.

Utveckling av fler teknologier
Fingerprints strävar efter lösningar som ökar säkerheten och förbättrar slutanvändarens upplevelse. Bolaget fokuserar
dels på utveckling av nuvarande kapacitiva fingeravtrycks- sensorteknologi men lägger också resurser på identifiering och utveckling av andra biometriska teknologiplattformar. Mjukvaran har en central betydelse för expansionen av biometri, både avseende fler applikationer och för säker kom- munikation via internet från den biometriförsedda enheten, definierat som molnbaserad biometri.
Systemanpassningar, till exempel implementering i en smart- phone, sker i nära samarbete med kunder och andra system- leverantörer. Läs mer om Fingerprints utveckling på sidorna 30–33.

Patent
Fingerprints säkrar sitt immaterialla kapital genom att löpande ansöka om nya patent. Bolaget bevakar marknaden för att utvärdera nya möjligheter till exploatering av patent samt identifiering och vidtagande av åtgärder mot eventuella intrång i bolagets befintliga patent. Patentportföljen kan även kompletteras med patent som köps från tredje part.

Aktiva branschsamarbeten
Fingerprints samarbetar med andra aktörer i ekosystemet för fingeravtrycksteknologin. Bolaget är representerat i samarbetsorganet FIDOs styrelse (Fast IDentity Online). Vidare samarbetar Fingerprints med bland annat Google och kinesiska Alipay för att anpassa fingeravtrycksteknologin och dess funktion i betalsystem.

Produktion med samarbetspartners
Fingerprints förlägger all hårdvaruproduktion hos externa samarbetspartners. Bolaget tillämpar sk dual sourcing, alla volymprodukter ska tillverkas i två olika fabriker. All tillverkning sker på prognoser baserade på information från kunder.

Marknadsorienterad organisation
Fingerprints organisation består av tre affärsenheter, business lines, för att säkerställa fokus på marknaderna för ”Mobile” (smartphones och tablets), ”Smartcards” och
”PC and Embedded” (PC och inbyggda system samt fordons- industri). Dessa stöds av fem tvärfunktionella enheter: Forskning & Utveckling, Produktion & Kvalitet, Strategi & Affärsutveckling, Marknadsföring & Kommunikation samt Finans & Administration.
Under 2017 ska Fingerprints bredda sin kundbas med fler OEM:er (Original Equipment Manufacturer, företag som tillverkar den slutliga produkten) och modulhus inom
Smartphone-segmentets alla prisnivåer. Marknadsföring och försäljning ska intensifieras mot smartcards, PC och inbyggda system för bland annat fordon och Internet of Things.
Försäljningen sker både direkt och via distributörer till tillverkarledet. Geografiskt sker marknadsbearbetningen i Europa, USA och Asien; Kina, Taiwan, Sydkorea, Singapore och Japan men även tillväxtmarknader såsom Indien och Indonesien.

Finansiering med egna medel
Löpande finansiering sker med egengenerade vinstmedel. Större engångsinvesteringar såsom förvärv kan kompletteras med i första hand lån och i andra hand med nyemission.

Medarbetarna – fundamentet i verksamheten Fingerprints affär förutsätter en organisation med hög kompetens inom alla specialistområden. Nyrekrytering sker med fokus på civilingenjörer med spetskompetens, men med olika erfarenhetsnivå. God demografisk mix säkerställer Fingerprints framtida försörjning av kompetens och talanger. Bolaget strävar efter att vara en ständigt lärande organisation med mångfald. Medarbetare uppmuntras till att anta nya utmaningar i arbetet och att ta stort eget personligt ansvar för bolagets utveckling. Fingerprints tillämpar både anställning och kontraktering av konsulter. Konsulter anlitas för uppdrag som har en bedömd tidsbegränsning och/eller i fall då sökt kompetens är tillgänglig i första hand hos konsult.

FINGERPRINTS MODELL FÖR VÄRDESKAPANDE

sidhänvisningarna avser årsredovisningen för 2016.