Genom att utnyttja biometrins unika egenskaper erbjuder Fingerprints lösningar en enklare och säkrare vardag. Verksamhetens värdeskapande bygger på en lyhördhet för marknadens behov, medarbetare med spetskompetens, finansiellt kapital och goda relationer.

Vision

En säker och användarvänlig värld, där du är nyckeln till allt.

Mission

Att erbjuda säker och bekväm identifiering och autentisering med en human touch.

Affärsidé

Fingerprints utvecklar och säljer biometriska lösningar till företag globalt som tar fram produkter och tjänster med digital mänsklig interaktion.

Kärnvärden

FPC har fyra kärnvärden som kommuniceras enbart på engelska i koncernen. De ska prägla medarbetarnas attityd och förhållning mot varandra och omvärlden i det dagliga arbetet och strävan mot bolagets vision.

  • Smart
  • Brave
  • Open
  • United

Mål

Med tanke på det kostnadsbesparingsprogram som bolaget initierat och de förändrade marknadsförutsättningarna inom kapacitiva sensorer för smartphones, behöver bolaget som tidigare kommunicerats, se över de långsiktiga finansiella mål som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2016. Bolaget avser anpassa de finansiella målen till de ändrade förutsättningarna, och återkomma med reviderade mål under det andra kvartalet 2018.

Strategi för långsiktig lönsam tillväxt inom biometri

Fingerprints erbjuder biometriska lösningar som ökar säkerheten och skapar värde i slutanvändarens vardag. För att driva den biometriska marknaden och tillgodose omvärldens behov av säkra biometriska lösningar, ökar Fingerprints investeringarna inom områden bortom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones och fokuserar ytterligare på innovation för en fortsatt stark patentportfölj, innovativa produkter och långsiktig lönsam tillväxt.

 

 

Från halvledarbolag till biometribolag

Fingerprints har under de senaste åren varit drivande i att skapa den första massmarknaden för fingeravtryckssensorer inom smartphones. Vi har en världsledande position som leverantör av fingeravtryckssensorer till detta segment, som är en volymmarknad med en stadigt ökande andel telefoner som utrustas med fingeravtryckssensor och andra biometriska lösningar.

Vi ser nu att de stora fördelarna med biometri gör att teknologin sprider sig till en rad andra områden. Fingerprints är mycket väl positionerat för att dra fördel av en expanderande global biometrimarknad.

Samtidigt som vi fortsatt fokuserar på utvecklingen av vår kärnverksamhet – högvolymleveranser av kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiltelefoner – styr vi om en allt större andel av våra resurser mot nya områden. Över hälften av FoU-utgifterna är kopplade till initiativ som syftar till att utveckla nya biometriska teknologier och att expandera inom nya lovande tillämpningsområden
i olika branscher. Vårt mål är att 10 procent av intäkterna under 2018 ska komma från områden utanför kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiltelefoner.
Våra lösningar kan tillämpas inom en rad områden i olika branscher, och återfinns i till exempel mobiltelefoner, tablets, datorer, datormöss, lås och smarta kort. Områden som prioriteras är:

  • Smartphones
  • Smarta kort
  • Automotive och embedded

Vidareutveckling av vår teknikportfölj

För närvarande fokuserar Fingerprints på fingeravtrycks- och irisigenkänning, samtidigt som vi löpande utvärderar andra biometriska modaliteter. Parallellt med detta utvecklar vi multimodala lösningar. Multimodalitet erbjuder både högre säkerhet och ökad användarvänlighet. De första produkterna med vår multimodala lösning baserad på iris- och fingeravtrycksigenkänning lanserades under 2017. För närvarande är Fingerprints den enda leverantören av multimodala lösningar som kombinerar fingeravtrycks- och irisigenkänning, med marknadsledande säkerhet. Förvärvet av Delta ID, som slutfördes under 2017, understödjer Fingerprints ambition att expandera antalet kunder, regioner och sektorer där bolaget är aktivt.

Vi bedriver även ett högt prioriterat utvecklingsprojekt inom ultraljudssensorteknik med syftet att göra det möjligt att läsa av fingeravtryck var som helst på en skärm på en smartphone eller annan enhet. Fingerprints förväntar sig att samverka med nyckelkunder under den första halvan av 2018 för att vidareutveckla tekniken och föra ut den på massmarknaden.

Expansion inom nya tillämpningsområden

Fingerprints ser stora möjligheter att utnyttja bolagets skalfördelar och erfarenhet av massproduktion av sensorer i expansionen inom nya kundsegment. Den marknad som vi bedömer har störst potential i närtid är smarta kort, med cirka fyra miljarder kort tillverkade varje år. Fingerprints ser också potential inom Internet of Things, det vill säga internetuppkopplade enheter, fordonsindustrin, vårdsektorn samt industrin för passage och närvarosystem. Redan nu säljs flera miljoner biometriska dörrlås om året i Kina.

Intresset för Fingerprints erbjudande inom smarta kort är stort och växande, även om det kommer att ta tid innan marknadsvolymerna förväntas vara jämförbara med de vi ser idag inom smartphones. Fingerprints började leverera mindre kommersiella volymer av fingeravtryckssensorer till accesskort under 2017. Vi räknar med att kommersiella leveranser av smarta kort med fingeravtryckssensor kan komma i gång 2018, och att volymerna sedan gradvis ökar. Fingerprints har ett mycket starkt utgångsläge när marknaden för biometriska smarta kort nu går in i nästa fas.

Under 2017 tog vi ett viktigt steg mot högvolymproduktion av Fingerprints sensorer till smarta kort genom lanseringen av den nya moduldesignen T-Shape™. Denna modul distribueras i ett format som följer branschstandard inom smarta kort och är lätt att integrera inom ramen för befintlig produktionsinfrastruktur hos korttillverkarna,vilket bidrar till en lägre totalkostnad. Kortet blir även estetiskt tilltalande tack vare att modulen är ultratunn och kompakt. T-Shape™ är den mest strömsnåla modulen på marknaden och uppvisar mycket goda egenskaper vad gäller kontaktlös strömupptagning. Modulen finns redan tillgänglig för kommersiella volymer, efter ett omfattande utvecklingsarbete och samarbete med Fingerprints branschpartners inom smarta kort. Fingerprints har etablerat samarbeten med ett antal av de största korttillverkarna i världen för att tillsammans med dem driva marknaden framåt. Under 2017 genomfördes ett antal marknadstester med betalkort utrustade med våra sensorer, i Tyskland, Nederländerna, Norge och Japan. I början av 2018 offentliggjorde vi att Fingerprints samarbetar med VISA och Mountain America Credit Union i samband med det första storskaliga marknadstestet av biometriska betalkort med dubbla gränssnitt (kontakt och kontaktlöst) i USA. Fingerprints sensorer användes också i ett liknande marknadstest tillsammans med Bank of Cyprus och Gemalto (via Zwipe) i början av 2018.

Fingerprints bedömning är att aktivitetsnivån kommer att fortsätta öka under 2018, med fokus på att kvalificera tekniska lösningar för att i nästa steg uppnå certifiering av de ledande kortvarumärkena. Förutom flera djupgående samarbeten med korttillverkare, underleverantörer, kortvarumärken och utgivare, är Fingerprints även engagerad i centrala branschsamarbetsorganisationer, inte minst EMVCo och Eurosmart, som är viktiga aktörer inom standardisering och certifiering.

VIDAREUTVECKLING AV VÅR TEKNIKPORTFÖLJ

  • Samtliga aspekter av systemen, som biometriska algoritmer, biometrisk bildhantering, avkänningssystem och förpackningsteknik
  • 206 beviljade patent, december 2017
  • Mer än 125 av dessa är direkt relaterade till biometriska lösningar