Vision

En enkel beröring identifierar dig på vilken enhet som helst.

Mission

Fingerprint Cards, FPC, leder utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet.

Affärsidé

Fingerprint Cards, FPC, utvecklar och säljer biometriska lösningar till företag globalt som tar fram produkter med mänsklig interaktion.

Kärnvärden

FPC har fyra kärnvärden som kommuniceras enbart på engelska i koncernen. De ska prägla medarbetarnas attityd och förhållning mot varandra och omvärlden i det dagliga arbetet och strävan mot bolagets vision.

  • Smart
  • Brave
  • Open
  • United
bio1

Mål

Finansiella

Tillväxt:  intäkterna ska ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 60 procent från 2016 till 2018.

Lönsamhet: en rörelsemarginal på minst 35 procent för varje år från 2016 till 2018.

Kapitalstruktur: en stark balansräkning, normalt med en nettokassa. Överskottskapital ska återföras till aktieägarna genom återköp av egna aktier och/eller utdelning.

Marknadsposition

FPC ska stärka sin position som en högförädlande partner inom biometriska system.

FPCs mål är att stärka den marknadsledande positionen på mobilmarknaden och därmed växa snabbare än den generella tillväxten på en marknad med ökande penetration av fingeravtryckssensorer.

FPC ska växa på fler vertikala marknader, primärt smartcards och fordonstillämpningar.

Hållbarhet

Under 2016 ska ramverk, policys och mål implementeras för ett integrerat hållbarhetsarbete.

Tillväxtstrategi

Fingerprint Cards ska främst växa organiskt och genom kompletterande förvärv. Tillväxten ska ske i flera dimensioner.

bio2

Med befintliga systemlösningar till befintliga kundsegment

-FPC ser en påtaglig potential att utöka kundbasen i takt med penetrationsökningen av fingeravtrycksteknologin.

Nya kundsegment med befintliga systemlösningar

-FPC ser stora möjligheter att utnyttja bolagets skalfördelar för att applicera biometriska systemlösningar på flera kundsegment. Närmast i tur står marknaden för smartcards. FPC ser också potential inom flera applikationsmöjligheter – i fordonsindustrin, industrin för access och tidrapportering, vårdsektorn samt Internet of Things t.ex. bärbar elektronik, så kallade wearables.

Nya lösningar och funktioner för befintliga kunder

-Det sker ett ökat utvecklingsarbete med potential att skapa nya erbjudanden genom fortsatt utforskning av teknologin.

Nya lösningar för nya kundsegment

-FPC ser möjligheter att på sikt etableras på nya marknader med nya lösningar. Bolaget utvärderar dock löpande kompletterande förvärv som adderar värde i produktutvecklingen och/eller marknadsnärvaron.

Produktstrategi

FPC ska vara en högförädlande leverantör av biometriska system baserade på fingeravtrycket, bestående av hård- och mjukvara.

FPC tillämpar en vertikal integration för sitt erbjudande, vilket innebär en fullständig integration av hård- och mjukvara; sensorer med marknadsledande systemprestanda och algoritm samt mjukvara för systemintegration och ökad slutanvändarnytta.

Utvecklingsstrategi

FPC ökar utvecklingssatsningen på tekniker som ökar säkerheten och förbättrar slutanvändarupplevelsen för kunder inom smartphone/ tablet-segmenten och andra vertikala marknader. FPCs utveckling fokuserar på de centrala delarna inom biometriska system baserade på fingeravtrycket; kisellösning, algoritm, mjukvara för kommunikation och slutanvändarfunktioner samt paketering. Systemanpassningar, till exempel implementering i en smartphone, sker i nära samarbete med kunder och andra systemleverantörer.

FPC_SHANGHAI_DRAFT_MINI-0571

Patentstrategi

FPCs patentstrategi innebär löpande ansökningar om nya patent och bevakning av marknaden för att utvärdera nya möjligheter till exploatering av patent samt identifiering och vidtagande av åtgärder mot eventuella intrång i bolagets befintliga patent. Patentportföljen kan även kompletteras med patent som köps av tredje part.

Strategiskt aktiva samarbeten

FPC ska aktivt delta i samarbeten med andra aktörer i ekosystemet för fingeravtrycksteknologin.

Produktionsstrategi

FPC bedriver en så kallad fabless verksamhet där all hårdvaruproduktion förläggs hos samarbetspartner. All tillverkning ska ske på prognoser baserade på kunders och distributörers information.

Marknads- och säljstrategi

FPC ska utveckla och marknadsföra biometriska system för smartphone/tablettillverkare.

Marknadsföring och försäljning ska ske även mot andra vertikala marknader. Prioriterade marknader är plastkortstillverkare/ aktörer (framför allt betal/kreditkort men även kort som ID-, passer- och kollektivtrafikkort), fordonsbranschen och låsindustrin. Försäljningen sker både direkt och via distributörer till tillverkarledet. Geografiskt sker marknadsbearbetningen främst i Asien och USA. I Asien framför allt i Kina, men även i Taiwan, Sydkorea, Singapore samt Japan. Marknadsbearbetning sker även i Indien och Europa.

Finansieringsstrategi

Löpande finansiering sker med egengenererade vinstmedel. Större engångsinvesteringar kan kompletteras med i första hand lån och i andra hand med nyemission.

HR-strategi

FPC tillämpar både anställning och kontraktering av konsulter. Konsulter anlitas för uppdrag som har en bedömd tidsbegränsning och/eller i fall då sökt kompetens är tillgänglig i första hand hos konsult. De konsulter som är kontrakterade på minst halvtid tas upp i bolagets redovisning av antal medarbetare.

FPCs affär förutsätter en organisation med hög kompetens inom alla specialistområden. Nyrekrytering har därför fokus på medarbetare med såväl högskoleutbildning som erfarenhet. Bolaget strävar efter att vara en ständigt lärande organisation. Medarbetare uppmuntras till att prova nya vägar i arbetet och att ta stort eget personligt ansvar för bolagets utveckling.

Hållbarhetsstrategi

Social och miljömässig hållbarhet ska vara integrerad i FPCs operativa verksamhet med prioritering inom områden där bolaget har störst påverkan.