Hållbarhet – en integrerad del i Fingerprints arbetssätt

Fingerprints biometriska lösningar bidrar till en hållbar utveckling. Vårt erbjudande möjliggör säker identifiering och autentisering i en miljö som tidigare har präglats av hög risk.

HÅLLBARHET I FOKUS TROTS NYTT MARKNADSLÄGE

Under 2017 har vi förankrat hållbarhetsarbetet ytterligare, och stärkt vår styrning genom att integrera hållbarhet ytterligare i vår verksamhet.

Under 2017 breddade Fingerprints produktportföljen, exempelvis genom förvärvet av Delta ID. Samtidigt tittar vi på nya användningsområden för bolagets biometriska lösningar, som i sin tur öppnar upp möjligheterna för en starkare integrering av hållbarhet inom olika affärsområden.

Fingerprints har genom Delta ID haft en aktiv roll i att utveckla Aadhaar. Aadhaar drivs på uppdrag av Indiens regering med syftet att skapa en officiell identitet och därmed säkra tillgången till lokala och nationella socialförsäkringssystem på ett enkelt och säkert sätt för landets medborgare. ActiveIris, som är en del av projektet, är Fingerprints första Aadhaar-certifierade produkt. Aadhaar är ett exempel på ett användningsområde som stödjer mål 1 (Ingen fattigdom) av FN:s Globala mål för hållbar utveckling, detta genom att erbjuda en teknologi som stödjer människors rätt till en officiell identitet.

Ett annat exempel på vår koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling är vårt erbjudande av smarta kort som gör det möjligt att genomföra säkrare betalningar. Detta stödjer mål 16, (Fredliga och inkluderande samhällen) genom att reducera risk för bedrägeri och möjliggöra säkrare autentisering och betalningar.

Fingerprints arbetar både med att stärka och synliggöra de positiva effekter våra produkter skapar från ett hållbarhetsperspektiv och med att minska den negativa påverkan Fingerprints har genom verksamhet, produkter och leverantörskedja. Detta arbete drivs primärt inom det kontinuerliga arbetet med våra hållbarhetsmål.

HÅLLBARHET ÄR EN INTEGRERAD DEL I FINGERPRINTS STYRNING

Fingerprints Sustainability Forum skapades 2016 och fokuserar på hållbarhetsaspekterna i organisationen och utvecklar arbetet med hållbarhetsmålen. Forumet fungerar även som godkännandeinstans där vissa delar godkänns ytterligare av ledningsgrupp och styrelse.

Fingerprints styrs av ett företagsövergripande Balanced Scorecard där hållbarhetsmålen är en del av utvärderingskriterierna, vilket bidrar till att hållbarhetsaspekterna ges en likvärdig position som bolagets övriga mål. Under året har hållbarhetsmålen brutits ner till varje funktion och affärsområde för att konkretisera hur dessa kan bidra till hållbarhetsmålen. Detta ökar både engagemanget och delaktigheten i hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsmålens synlighet och integrering underlättar även för Fingerprints chefer att följa upp arbetet där det är relevant.

Under 2017 har Fingerprints haft ett internt fokus på att bygga upp processer för att säkra kvalitet och en stark organisation där alla arbetar mot samma mål. För att integrera hållbarhet i de interna processerna har vi inspirerats av verktygen för Global Reporting Initiative (GRI). Vårt ledningssystem är även ISO 14001 och ISO 9001-certifierat, och under 2017 blev båda dessa förnyade. Förutom förankring av hållbarhet i företagets övergripande strategiprocess har fokus även legat på att stärka den del av bolagsstyrningen som omfattar hållbarhet; Corporate Responsibility och Responsible Sourcing.

Corporate Responsibility: Ett arbetssätt har tagits fram för att hantera våra övergripande policyer och vår uppförandekod. Detta är godkänt av Fingerprints ledningsgrupp. Under året har internt ägandeskap av alla policyer etablerats och vi har fastlagt hur nya policyer utställs, godkänns, uppdateras, implementeras och kontrolleras. Genom detta tillvägagångssätt behandlas alla policyområden på ett likvärdigt sätt.

Responsible Sourcing: Fingerprints arbete med ansvarfulla leverantörsled har under året integrerats i ledningssystemet och omfattar direkta leverantörer. En metod i tre steg har utvecklats, där
steg 1 implementerades under 2016 och steg 2 och 3 under 2017;

steg 1) alla leverantörer måste skriva under vår uppförandekod för leverantörer,

steg 2) utvalda leverantörer svarar på ett självutvärderingsformulär och,

steg 3) utvalda leverantörer genomgår en tredjepartsrevision. Detta görs baserat på Responsible Business Alliance (RBA, tidigare EICC:s) standarder.

SAMARBETEN UPPRÄTTADE UNDER ÅRET

Att företag arbetar tillsammans med de gemensamma hållbarhetsutmaningarna tror vi är det bästa sättet att uppnå ett långsiktigt resultat. Fingerprints är sedan 2016 medlem i UN Global Compact och har under året valt att utöka sina externa samarbeten genom att bli medlem i tre strategiskt utvalda organisationer.

Eurosmart; Hållbarhetsarbetet drivs genom deras CSR-kommitté där Fingerprints hållbarhetschef är medlem. Eurosmart är en branschorganisation för företag som arbetar med smart säkerhet, exempelvis digitala identiteter, datasäkerhet, cybersäkerhet, Internet of things (IoT), betalningslösningar och gränskontroller. Eurosmart har sitt säte i Bryssel.

Responsible Business Alliance (RBA) tidigare Electronic Industry Citizenship Coaliation (EICC) Idag driver Fingerprints mycket av arbetet med ansvarsfulla leverantörer baserat på EICC:s uppförandekod och Validate Audit Process. Genom medlemskapet har Fingerprints även tillgång till Conflict Free Sourcing Initiatives arbete med konfliktmineraler. RBA är världens största
branschkoalition för leverantörskedjor inom elektronik, där halvledarproduktion ingår. RBA har sitt säte i USA.

United Nations Global Compact Nordic Network Som ett företag med huvudkontor i Sverige och som medlem av UN Global Compact anser Fingerprints att det är viktigt att bolaget också arbetar nationellt och regionalt med att utveckla UN Global Compacts tio principer och FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Alla dessa samarbeten initierades under 2017, och inför 2018 planerar Fingerprints att delta ännu mer aktivt i dessa organisationers arbete. Det innebär att Fingerprint kommer att kunna utbyta såväl kompetens som erfarenheter med andra bolag och därmed driva hållbarhetsfrågan på ett kraftfullt sätt tillsammans.

Hållbarhhetsmål

För uppföljning av hållbarhetsmål, se årsredovisningen för 2017.

policys

 

 

Länk till uppförandekod FPC Code of Conduct 2016-03-18

Länk till uppförandekoden för leverantörer FPC Supplier Code of Conduct

Länk till Fingerprints policy statement Conflict Minerals FPC Conflict Minerals Policy

Länk till FPCs miljöpolicy FPC Environmental policy

FINGERPRINTS medarbetare

Vänligen följ denna länk till information om FPCs organisation och medarbetare.