Hållbarhetsarbete med fokus på nytta

Fingerprint Cards produkter skapar en säkrare och bekvämare vardag för användaren. Nytta skapas för både individ och samhälle. Fingerprints har ett hållbarhetsarbete och framtida ambitioner som syftar till att skapa nytta för såväl företaget, kunden, samhället som individen.
Hållbarhetsarbetet innebär att införa metoder för att säkra ett hållbarhetsperspektiv – socialt, affärsetiskt och miljömässigt, i det dagliga arbetet och produkterna.

Fingerprints hållbarhetsarbete hålls samman av ett tydligt ramverk. Det mest centrala i detta ramverk är bolagets vision, mission, kärnvärden och uppförandekod. Kopplat till ramverkets olika delområden sätts mål och tillhörande aktivitetsplaner.

För att skapa rätt prioritet i hållbarhetsarbetet och då särskilt Fingerprints arbete med att formulera mål pågår en fördjupad dialog med Fingerprints intressenter. Bolaget kommer då att kunna identifiera de hållbarhetsrelaterade faktorer som har störst påverkan på intressenternas beslut och vilka som bör prioriteras i en framtida kommunikation.

framework

 

Anslutet till Global Compact

Fingerprints har i april 2016 anslutit sig till FNs Global Compact och dess principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Principerna grundar sig på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILOs grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FNs konvention mot korruption. Fingerprints ramverk för hållbarhetsarbetet omfattar samtliga 10 principer i Global Compact och vår årsredovisningen utgör Fingerprints Communication on Progress.

Fingerprints uppförandekoder

Under 2016 tog Fingerprints fram två uppförandekoder, en intern kod och en för bolagets leverantörer. Den interna uppförandekoden riktar sig till alla anställda och konsulter som arbetar för Fingerprints.

Uppförandekoden utgår från bolagets hållbarhetsramverk och beskriver ambitioner och löften relaterade till:
• Det affärsetiska arbetet inklusive att motverka mutor och bestickning, skydd av bolagets tillgångar och information
• Kvalitetsarbetet och fokus på slutanvändaren i produktutvecklingen
• Arbetet med att minska bolagets direkta och indirekta miljöpåverkan
• Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna för den egna personalen och arbetet med att följa upp det hos bolagets leverantörer

Uppförandekoden för leverantörer, Fingerprints Supplier Code of Conduct, utgår från EICC:s (Electronic Industry Citizenship Coalition) uppförandekod. Den har under 2016 delgivits bolagets leverantörer och ingår vid avtalsskrivning med nya leverantörer. Fingerprints har som en följd av detta också påbörjat ett arbete med att uppdatera krav och processer för godkännande av nya leverantörer.

Länk till uppförandekod FPC Code of Conduct 2016-03-18

Uppförandekoden för leverantörer, Fingerprints Supplier Code of Conduct, utgår från EICC:s (Electronic Industry Citizenship Coalition) uppförandekod. Den har under 2016 delgivits bolagets leverantörer och ingår vid avtalsskrivning med nya leverantörer. Fingerprints har som en följd av detta också påbörjat ett arbete med att uppdatera krav och processer för godkännande av nya leverantörer.

Länk till uppförandekoden för leverantörer FPC Supplier Code of Conduct

Roadshow med fokus på dialog

Under våren och sommaren 2016 gjordes en stor satsning på att kommunicera ut Fingerprints kärnvärden, uppförandekod, antikorruptionspolicy och andra centrala policys, till samtliga medarbetare. Detta gjordes genom en roadshow, som besökte Fingerprints kontor i Shanghai, Köpenhamn, Linköping, Malmö och Göteborg. Under en halvdag utbildades medarbetarna i Uppförandekoden och underliggande policies, samt diskuterade företagets kärnvärden.

Konfliktmineraler

Konfliktmineraler är ett samlingsbegrepp för mineraler vars utvinning stöder konflikter. Särskilt fyra mineraler är i fokus, nämligen tenn, tantal, wolfram och guld. Dessa utvinns bl.a. i konfliktområden i Kongo-Kinshasa och kringliggande länder. Ofta sker utvinningen under svåra förhållanden och arbetarna arbetar ofta under hot. Barnarbete förekommer också.
Fingerprints bransch står inför utmaningen att försöka garantera att de mineraler som hamnar i bolagets produkter inte är konfliktmineraler. I USA finns lagstiftning som kräver detta av börsnoterade företag, varav några är Fingerprints:s kunder. Inom kort väntas även en europeisk lagstiftning komma.
Fingerprints har en process för att följa upp mineralernas ursprung. Bolagets process bygger på OECD’s riktlinjer och spårbarhet tillbaka till smältverken efterfrågas hos leverantörer.

Länk till Fingerprints policy statement Conflict Minerals FPC Conflict Minerals Policy

Fingerprints miljöarbete

Fingerprint Cards är certifierat enligt ISO 14001 och miljöledningssystemet är integrerat med bolagets kvalitetsledningssystem, som är certifierat enligt ISO 9001.
Fingerprints huvudsakliga miljöpåverkan är indirekt, då bolaget inte har någon egen tillverkning, utan endast utvecklar produkter och tjänster.
Fingerprints kunder ställer miljökrav på bolagets produkter, vilket vidarekommuniceras till bolagets leverantörer. Fingerprints har också arbetat proaktivt inom R&D för att ständigt få ner energiförbrukningen i användarfasen, ett område där Fingerprints nu därför utmärker sig i branschen.

Under 2017 kommer ledningssystemet att omarbetas för att motsvara de nya kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001. I samband med detta kommer bl.a. bolagets miljöpolicy att omarbetas

Länk till FPCs miljöpolicy FPC Environmental policy

Rapportering till CDP och klimatarbetet

Som en del i Fingerprints arbete med att på ett transparent sätt rapportera på framstegen i hållbarhetsarbetet, så har bolaget nu börjat rapportera klimatarbetet till CDP. CDP, tidigare kallat the Carbon Disclosure Project, är ett globalt rapporteringsinitiativ. Första rapporteringen gjordes i juni 2016 och resultatet blev C-, vilket motsvarar nivån ”awareness”.
Fingerprints har rapporterat klimatpåverkan från energiförbrukningen i kontoren i Sverige och Danmark. Då Fingerprints inte har någon egen tillverkning, så är de direkta utsläppen (Scope 1) och de indirekta i form av energiinköp (Scope 2) relativt låga. De uppgår totalt till ca 70 ton CO2-ekvivalenter per år. Rapporteringen 2017 kommer även innefatta övriga kontor i bolaget.

Nästa steg är nu att beräkna utsläpp relaterade till bl.a. tjänsteresor och transporter från kiselplattetillverkare till distributörer. Detta för att få en mer rättvisande bild av bolagets påverkan och möjligheter att arbeta med CO2-reduktioner.
Fingerprints mål för 2017 är att reducera CO2-utsläppen relaterade till energiförbrukningen samt att öka medvetenheten hos medarbetarna, genom utbildning. Under 2017 kommer också en tydligare baseline beräknas för bolagets klimatarbete och mål gällande CO2-utsläppen inom Scope 3.

FINGERPRINTS medarbetare

Vänligen följ denna länk till information om FPCs organisation och medarbetare.