Inköp och produktion

Produktionskapacitet med flexibilitet

All hårdvaruproduktion sker med externa leverantörer. Styrning av och relationer med tillverkningspartners är därför avgörande för bolagets leveranskvalitet och förmåga.

Fingerprints Operations team är uppdelat i tre enheter – sour­ cing/inköp som kvalificerar leverantörer, produktionsplanering som prognostiserar och avropar produktionsvolymer samt kvalitetssäkring som testar och kvalitetssäkrar produktionen. All planering sker tvärfunktionellt där försäljnings­ och operations teamen samverkar.

CHIPTILLVERKAREN – EN GLOBAL AKTÖR

Fingerprints volymmässigt största inköp är kiselchippet som tillverkas främst med hjälp av två av världens fyra största så kallade foundries, dvs halvledartillverkare. En av dem är kine­ siska SMIC som är noterat på NYSE och Hong Kong börserna. Under 2016 knöts även världens största halvledartillverkare till Fingerprints, Taiwanesiska TSMC som är noterat på NYSE och Taiwan börserna.

Sensorerna tillverkas i så kallade wafers, dvs skivor i bestämd storlek där minskad sensoryta medför betydligt fler sensorer per wafer.

INTE BARA CHIP

Förutom inköp från halvledartillverkare sker även vidareför­ ädling som bland annat omfattar leverantörer med bransch­ benämningen OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) som inkapslar chip för vidare montering.

LEVERANSSÄKERHET OCH FLEXIBILITET

Tillverkning av wafers kan jämföras med en processindustri där ett startat produktionsflöde är ihållande och förutsätter en lägsta volym för att utnyttja produktionskapaciteten och hålla kostnaden på storskalig nivå med lägsta möjliga styckpriser. En halvledartillverkare väljer därför i första hand de kunder som kan fylla deras kapacitet. Det gäller inte bara befintlig kapacitet utan även beslutsviljan att investera i ny.
Tack vare höga volymer och god framförhållning har bolaget skapat mycket goda relationer med halvledartillverkarna. Möjligheten att kunna tillverka en bredare produktmix med varierande volymer har ökat.
Tillkommande produktionskapacitet föregås av en kvalifice­ ring av produktionsenheten enligt industristandarden JEDEC där bl a hållbarhetstester av komponenter utförs för att godkänna produktionskvaliteten. Detta steg är viktigt för att upprätthålla jämn och hög hårdvarukvalitet med hög yield, dvs låg kassationsgrad.
För att säkra leveranssäkerheten med ökade volymer och fler hårdvaruvarianter tillämpar Fingerprints dual sourcing på varje chipserie, dvs användandet av två olika fabriker.

UPPFÖRANDEKOD

Inköp och produktion omfattas av uppförandekoden, bl a det affärsetiska arbetet, att motverka mutor och bestickning, samt skydd av bolagets tillgångar. Men även arbetet med att minska bolagets direkta och indirekta miljöpåverkan samt arbetsmiljö­ och säkerhetsfrågorna för den egna personalen och arbetet med att följa upp det hos bolagets leverantörer.
Sedan 2016 ingår uppförandekoden för leverantörer vid avtals­ skrivning. Befintliga leverantörer har informerats om koden och Fingerprints förväntningar om efterlevnad. Fingerprints har som en följd av detta också påbörjat ett arbete med att uppdatera krav och processer för godkännande av nya leve­ rantörer. Koden utgår från EICCs uppförandekod (Electronic Industry Citizenship Coalition).
I Fingerprints policy om konfliktmineraler ställs också krav på leverantörer som köper in mineraler som omfattas av begreppet “Konfliktmineraler” att de inte härrör från utvinning i konfliktområden.