Biometri en del av vardagen

Fingerprints affär finns inom marknader med tydlig tillväxtpotential. Volymmässigt fortsätter smartphones och tablets att växa. Bolaget fokuserar också på nya marknader såsom smartcards, PC, internetuppkopplade enheter och fordon.

Fingerprints bedömer att biometri som säker och användar­vänlig lösning för autentisering än så länge bara är i början av en betydligt bredare tillämpning. Dess tillväxt kan delas in i tre faser:
Första fasen är där biometri är etablerad i en plattform, massmarknadsprodukten smartphones. Funktionaliteten har initialt omfattat upplåsning och andra säkerhetsrelaterade funktioner i mobilen.
Andra fasen präglas av ökat förtroende för biometrisk teknik och fler tillämpningar sker, t ex säkra betalningar. Biometrin appliceras på ytterligare enheter såsom smartcards.
Tredje fasen är då biometri utgör en självklar del av män­ niskans vardag. Här används biometri i bred skala i många olika tillämpningar, på fler enheter, med fler tillämpningar samt med flera samverkande biometrisystem vid högre säkerhetskrav.

Trender som påverkar alla

Biometri kan betraktas som en revolutionerande teknologi som möjliggör nya affärsmodeller och användningsområden. Dess framväxt påverkas
av såväl tydliga omedelbara drivkrafter som bredare trender.

UPPREPADE TEKNIKINTRODUKTIONER

Teknikpenetrationen av fingeravtryckssensorer i en smart­ phone bedöms följa samma mönster som andra tidigare tekno­ logier som fått ett snabbt genomslag inom loppet av några år.

TRENDER

Anpassning till biometri
Allt fler användare vänjer sig vid användningen av biometri och antalet användare kommer att öka kraftigt.

Säkerhet och användarvänlighet
Behovet av säker autentisering ökar i takt med digitaliseringen. Samtidigt finns insikten att en ökad säkerhet inte ska bli en tröskel för smidig användning varför användarvänligheten är lika central.

Molnet
Lagring av data och tillgång till tjänster via molnet påverkar många verksamheters affärs- modeller och ökar krav på säkerhet då betydligt fler slutanvändare nyttjar molnburna tjänster.

Onlinebetalningar
Transaktioner över internet fortsätter att öka och spridas till nya användare. Säkerhet blir en av förutsättningarna för att användare ska vilja använda betalningsmöjligheterna i ökad utsträckning.

Digitalisering och internet
– fler uppkopplade enheter
I takt med att fler internetuppkopplade enheter med inloggning ökar, ökar också mängden pinkoder och lösenord.

BIOMETRI – FLERA TEKNOLOGIER

Fingerprints baserar sin nuvarande biometriteknologi på avläsning av fingeravtrycket med hjälp av en kapacitiv sensor. Bolaget bedömer att andra biometriteknologier, modaliteter, kommer att introduceras framgent. Fingeravtrycket kan avläsas även med andra metoder där optiska sensorer vidare­
utvecklas och ultraljud börjar introduceras. Även ögonigenkän­
ning, som anses ha mycket hög säkerhet är aktuell. Genom att kombinera flera modaliteter såsom fingeravtryckssensor och ögonigenkänning skapas dubbla autentiseringssystem, multimodaliteter, med ytterligare förhöjd säkerhet.

ÖGONIGENKÄNNING NYTT FÖR KONSUMENTER

Ögonigenkänning baseras på unika mönster i ögat, antingen iris, näthinnans blodkärlsmönster eller venmönstret i ögonvitan.
Ögonigenkänning som biometrimetod har börjat introduceras i smartphones. Inledningsvis är det metoden för inläsning av venmönstret i ögonvitan som tillämpas. Metoden tillämpas
med den befintliga kameran på en smartphone men bedöms ha lägre prestanda och tillförlitlighet. Irisigenkänning, med initial användning av myndigheter, har en högre tillförlitlighet och introduceras nu i smartphones.
Tillämpning av ögonigenkänning förväntas öka i smartphones de kommande två till fem åren. Metoden tros också ingå i kombinationslösningar med en fingeravtryckssensor för bättre bekvämlighet och högre säkerhet.

BIOMETRI SKAPAR NYA AFFÄRSMODELLER

Smidiga autentiserings­ och betalningsfunktioner ökar såväl säkerheten som användarvänligheten och blir alltmer en grundförutsättning för plattforms­ och e­handelsaktörer
i deras affärsmodeller och är inte bara en differentierande funktion.
För att driva på utvecklingen av biometri tar bland annat Google, Microsoft och Amazon fram egna färdiga koncept, inkluderande hårdvaror där deras tjänster kan demonstreras.

SAMSPEL MELLAN TRE AKTÖRER

Biometrimarknaden för bl a smartphones och smartcards bygger på ett samspel mellan tre aktörer:
• Tillverkare av smartphones eller smartcards
• Plattforms-/operativsystemsaktörer – Google (Android)
och Microsoft (Windows) samt
• Standardiseringsorgan, både statliga och branschorgan samt privata aktörer som skapar gemensamma standarder
– exempelvis ISO, FIDO, Global platform, EMVCo och AADHAAR.

ÖKAD PENETRATIONSGRAD FÖR SMARTPHONES

Fingerprints adresserbara marknad inom smartphones, dvs exklusive Apple, utgörs av smartphones och tablets med Android och Windows operativsystem. Marknaden beräknas växa i antal enheter i takt med att penetrationsgraden av fingeravtryckssensorer ökar, från drygt 600 miljoner enheter 2016 till 1,5 miljarder enheter år 2020. Tillväxten av produ­cerade smartphones totalt beräknas öka, från 1,27 miljarder
2016 till cirka 1,6 miljarder år 2020 med sänkt tillväxttakt under denna period. Penetrationsgraden i Fingerprints adresserbara marknad var vid utgången av 2016 nära 50 procent och be­ räknas uppgå till nära 95 procent år 2020. Samtliga nyproduce­ rade Apple Iphones och Ipads har fingeravtryckssensorer som standard vid utgången av 2016.
Den adresserbara tablet­marknaden har jämförelsevis betydligt lägre volymer, från 10 miljoner enheter 2016 men med en beräknad ökning till cirka 100 miljoner år 2020.
Marknadsvärdet är svårbedömt men Fingerprints bedömer att genomsnittspriset per sensor (ASP, average sales price) kommer att fortsätta sjunka. Detta följer det generella mönstret i prissättning av lösningar med nya teknologier som över tid får en sjunkande prissättning i takt med att utbudet och konkurrensen ökar. Bedömningen är att genomsnittspriset (ASP) kommer att minska runt 15–20 procent år 2017.

ÖKANDE PENETRATIONSGRAD FÖR PC

Även PC­marknaden drivs av säker autentisering vid framför allt inloggningar och betalningar. Den adresserbara mark­ naden uppgick 2016 till cirka 40 miljoner enheter. Även här tros penetrationsgraden öka och överstiga en adresserbar marknad om drygt 200 miljoner PC:s år 2020.

SMARTCARDS EN KOMMANDE MASSMARKNAD

Fingerprints definition av smartcards­marknaden är alla plastkort som har ett chip. Volymen av nyproducerade kort uppgick 2015 till cirka fyra miljarder kort varav tre miljarder utgjorde betalkort. Hälften av de nytillverkade korten har
ett så kallad dual interface. Den övriga volymen består till stor del av accesskort, för att öppna dörrar, logga in etc. Den totala volymen av betal­/kreditkort i cirkulation 2015 uppgick till drygt 10 miljarder.

Fyra huvudaktörer
Korttillverkningen domineras av tre större tillverkare som svarar för nära 70 procent – nederländska Gemalto, franska Oberthur Technologies (Safran/Morphy) och tyska Giesecke & Devrient.
Betalkort ges ut av bankerna som har avtal med ett kredit- bolag som transaktionsförmedlare. Visa, Mastercard och China UnionPay svarar för 97 procent av denna marknaden.
En fjärde aktör är chipleverantörerna till korten. Även här domineras marknaden av ett fåtal; NXP, Infineon och ST som tillsammans svarar för 90 procent av marknaden.

Standardisering av betal-/kreditkort
Standardisering samt certifiering av betal­/kreditkort med fingeravtryckssensorer sker i regi av ceritfieringsorganet EMVCo. Standardisering är en förutsättning för att marknaden för smartcards med betalfunktion och biometrisk verifiering ska kunna ta fart. för betal­/kreditkort bedöms ta fart.

Accesskort närmare i tiden
Fingerprints ser att marknaden för accesskort ligger närmare i tiden då dessa kort inte har samma typ av standardiserade säkerhetskrav. Fingerprints avser i närtid därför att i första hand adressera denna marknaden. Den drivs av att ersätta pinkodsfunktionen och/eller enbart signal från kortet med biometri för att höja säkerheten och säkerställa att det
är rätt person som får access.

INTERNETUPPKOPPLADE ENHETER

Marknaden för Fingerprints inbyggda systemlösningar för internetuppkopplade enheter, även kallat IoT – Internet of Things, omfattar en växande bredd av applikationer. Den består av allt från smarta klockor till smarta hem och andra enheter som ska kunna kommunicera via internet.
Fordon hör delvis till denna kategorin men kan också ha lokala applikationer för individanpassning av kupékomfort och underhållning. Fordon bedöms därför ha flera biometrisen­ sorer för olika syften. Introduktion av biometri i fordon bedöms börja i de övre prissegmenten som 2016 uppgick till cirka 5 miljoner av totalt 80 miljoner fordon.
Marknadsvolymen för internetuppkopplade enheter är svår att förutsäga, men bolaget uppskattar att det är en kommande massmarknad som på sikt uppgår till nivåer om 3–4 miljarder enheter.

STARK MARKNADSPOSITION I ÖKAD KONKURRENS

Fingerprints var marknadsledande inom fingeravtryckssen­ sorer för smartphones under 2016 med en marknadsandel (exklusive Apple) på 55–60 procent följt av Goodix och Synaptics som tillsammans svarade för cirka 35 procent. Fingerprints bedömer att bolaget kommer att vara fortsatt marknadsledande med en marknadsandel på över 50 procent.
Fingerprints ser en ökande konkurrens inom fingeravtrycks­ biometri. Kunder tillämpar i ökad omfattning sk dual sourcing, användandet av minst två leverantörer för att säkerställa produktionen. Bolaget bedömer att konkurrensen kommer
att bestå och att ett antal mindre konkurrenter kommer att försvinna. En jämförelse kan göras med kameror för smart­ phones som nu har tre huvudtillverkare efter att teknikintro­ duktionen är fullbordad.

Fingerprints möter konkurrens från framför allt följande bolag som har egenutvecklade produkter i massproduktion:

Goodix, noterades på Shanghaibörsen 2016, kinesisk tillver­ kare av touchscreen­ och fingeravtryckslösningar, cirka 800 medarbetare och en omsättning 2016 nära 2 miljarder RMB.

Synaptics, börsnoterat på Nasdaq, amerikansk tillverkare av skärmlösningar men även fingeravtryckslösningar för PC och smartphones/tablets. Huvudleverantör till Samsung, cirka
1 100 medarbetare och en omsättning 2016 på 1 667 MUSD.

Utöver dessa bolag finns det ett antal sensorproducenter som försöker etablera sig på marknaden, men vars volymer ligger långt under Fingerprints, Goodix och Synaptics.