Organisation med hög kompetens

Fingerprints är ett högförädlande bolag vars framgångar är beroende av medarbetarnas kompetens, driv, attityd och samarbetsförmåga.

EN ENTREPRENÖRIELL KULTUR

Fingerprints kultur kännetecknas av entreprenörskap och innovation, motiverade och lösningsorienterade medarbetare samt ett öppet och icke­hierarkiskt klimat.

VÄL FÖRANKRADE KÄRNVÄRDEN

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Bolagets fyra kärnvärden har tagits fram med hjälp av med­ arbetare i workshop­format. De bottnar i företagskulturen och har därmed en stark förankring:

Smart
Med våra kompetenta medarbetare levererar vi smarta och användarvänliga produkter och lösningar med nyskapande teknologi. Vi jobbar smart och uppmuntrar våra medarbetare till en bra balans mellan arbete och fritid.

Brave
Vi är modiga och tar tillvara på nya möjligheter, vågar prova nya idéer och arbetssätt. Våra medarbetare gör skillnad varje dag genom att anta utmaningar och att ha modet att ta initiativ.
Vi har integritet och står upp för våra värderingar.

Open
Vi är öppna i vår kommunikation och lyhörda för våra kunders behov. Vi välkomnar nya idéer och affärsmöjligheter. Problem hanterar vi som en kreativ utmaning. Med en transparent och öppen dialog bygger vi förtroende hos våra intressenter.

United
Vi är inkluderande och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Vi bygger förtroende och skapar goda relationer. Vi bryr oss om varandra och behandlar varandra med respekt. Vi hjälper varandra och delar med oss av vårt kunnande och värdesätter olikheter. Vi har kul tillsammans.

Värderingarna är styrande i företagsbeslut och genomsyrar hela verksamheten. De beaktas vid rekrytering, inkluderas i utbildningar och vid introduktion av nya medarbetare samt vid mål­ och utvecklingssamtal.

Fingerprints organisation bygger på en matrislösning med tre kommersiella enheter (Business Lines) som stöds av fem operativa funktioner – Forskning och utveckling, Produktion
& Kvalitet, Strategi & Affärsutveckling, Marknadsföring & Kommunikation samt Finans & Administration.

STORA MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE

Fingerprints är ett fortsatt växande bolag som strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och söker rätt medarbetare med global rekryteringsbas.
Bolaget kan erbjuda en arbetsplats där medarbetarna har möjlighet att ta fram och erbjuda teknologier som kommer att underlätta människors vardag. Fingerprints har en icke­hie­ rarkisk företagskultur, med mångfald och möjlighet att göra skillnad.

HÖGT SPECIALISERAD ORGANISATION

I bolaget finns specialistkompetens inom biometri, elektronik, materiallära, programmering, produktionsteknik, marknads­ föring och försäljning. Utbildningsnivån är hög, med hög andel civilingenjörer. En stor andel av medarbetarna inom teknisk utveckling har teknologie doktorsexamen. Utöver fackkun­ skaper finns en betydande branscherfarenhet från bland
annat telekomindustrin, bank, kortbranschen, betalningsställe
(point­of­sale) och transaktionsmarknaden.

GEOGRAFISK SPRIDNING

Fingerprints organisation är nära marknaden med en stor in­ ternationell spridning av medarbetare och samarbetspartners i Sverige, Danmark, Japan, Nederländerna, Sydkorea, Kina, Filippinerna, Taiwan, Indien och USA.

FLER MEDARBETARE NÄRMARE KUNDERNA

Fingerprints framgång är också beroende av närheten till kun­ derna, språkligt och kulturellt. Därför har antalet medarbetare sysselsatta med kundprojekt och anpassning av biometriska system till slutkundens specifikationer ökat under 2016 i Asien och USA.
Fingerprints har etablerade dotterbolag i Shanghai i Kina, Seoul i Sydkorea, Taipei i Taiwan samt San José i USA. De lokala bolagen har förutom fokus på kundprojekt även funktioner för marknadsföring och försäljning.

INTRODUKTIONSPROGRAM I GÖTEBORG

Alla nytillkomna medarbetare deltar i ett introduktionsprogram som genomförs på huvudkontoret i Göteborg oavsett medar­ betarens hemvist. Programmet består av en gemensam del
och en specialanpassad beroende på funktion. Introduktionen är uppskattad och ger en snabbare infasning samt bygger ett nätverk för att kunna verka fullt ut i respektive funktion och främja samarbete.

STÄNDIG KOMPETENSUTVECKLING

Varje medarbetare gör tillsammans med sin chef en utvärdering av året som gått och en plan för kompetensutveckling för det kommande året. Kompetensutvecklingen är nära samman­ länkad med produktutvecklingen, såväl egen som i kundprojekt. Genom bolagets mångåriga utvecklingsarbete har medarbetarna skaffat sig specialistkunskap inom de definierade kärnområ­ dena – biometri, elektronik och produktionsprocesser. Den höga specialistkompetensen skapar en naturlig förutsättning till en lärande organisation.

Kompetensutvecklingen sker även genom deltagande i internationella konferenser och möten samt kompletterande externa utbildningar.

LEDARSKAPSFÖRSÖRJNING

Fingerprints säkrar ledarskapsförsörjningen till stor del internt och genomför löpande individuella ledarskapsprogram för
nya chefer med målsättningen att utveckla mogna och trygga ledare. Programmet pågår i åtta månader där man får stöd av en extern ledarcoach. Programmet inbegriper också grupp­ träffar över organisationsgränserna för erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande.

REKOMMENDERAR ARBETSPLATSEN

En första nöjd medarbetarundersökning, NMI (Nöjd Medarbetarindex), genomfördes under 2016 med Netsurveys mätmetodik. Utfallet utgör en utgångspunkt för att sätta medarbetarrelaterade mål.
Utfallet från NMI – Engagement Index hamnade på 77, jämfört med benchmark på 72 (för samtliga nordiska bolag som använder Netsurvey). Utfallet för hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta, ENPS (Employee Net Promotor Score), hamnade på 43 jämfört med benchmark på 7. Ett mått där Fingerprints tydligt sticker ut.
Utfallen används som referenspunkt i bolagets målsättning för att minst bibehålla eller öka medarbetarnöjdheten inför nästa mätning 2017.

NÄRMARE AKADEMIN

Fingerprints har relationer med akademiska institutioner i flera avseenden; ett flertal examensarbeten genomförs på Fingerprints årligen och bolaget deltar på ett flertal arbets­ marknadsdagar på universitet och tekniska högskolor.

VÄXANDE ORGANISATION

Fingerprints fortsatte den personella resursförstärkningen under 2016, såväl genom anställning som inhyrning av konsulter under varierande perioder. Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 306 (150) personer. Utöver anställda var 132 konsulter engagerade vid 2016 års utgång (104). Totalt uppgick antalet medarbetare till 438 (254) vid årets utgång.

VÄSENTLIGT STÄRKT FOU

Den numerärt största ökningen har skett inom FoU för att fortsätta ligga i framkant samt genomföra utvecklingsprojekt och produktlanseringar. FoU har under året ökat antalet medarbetare, vilket vid årets utgång uppgick till cirka 241 (140) personer. Fingerprints bedriver nu utveckling i huvudsak på fyra orter – Göteborg, Linköping, Malmö och Köpenhamn.

På bolaget fanns vid årets slut 53 chefer, varav 7 var kvinnor (13 procent). Andel kvinnor totalt i bolaget var 20 procent. Målet är att andelen kvinnor ska utgöra 25 procent av samtliga medarbetare, på alla nivåer, år 2020.