Ett entreprenöriellt och innovativt företag
som skapar den biometriska framtiden

Fingerprints är ett entreprenöriellt företag som vet att mångfald är en konkurrensfördel för att förstå våra kunder. Som Sveriges mest innovationstäta företag* ser vi dagligen hur nya kreativa idéer föds, alltid med fokus på upplevelsen hos slutanvändaren.

KUNDNÄRA MEDARBETARE MED HÖG TEKNISK KOMPETENS ÄR KÄRNAN I VÅR VERKSAMHET

Fingerprints medarbetare förenas i ett stort teknikintresse och drivs av att vara med och skapa vårt framtida biometriska samhälle i en positiv riktning. Våra medarbetare har specialistkompetens inom biometri, elektronik, materiallära, programmering, produktionsteknik, marknadsföring och försäljning. Många är civilingenjörer och cirka 25 procent av dessa har en doktorsexamen inom teknisk utveckling. Tack vare att många av våra medarbetare har en gedigen branscherfarenhet från bland annat telekom, bank, betalningar och betalkort förstår vi kundernas behov på ett sätt som skapar goda samarbeten världen över. Fingerprints framgång är också beroende av en språklig och kulturell närhet till kunderna, därför ges medarbetarna goda möjligheter till internationellt utbyte mellan våra verksamheter beroende på projekt – från Silicon Valley till Shanghai.

För att behålla och utveckla vår höga tekniska kompetens har vi under 2017 fortsatt att investera i team som arbetar fram nya biometriska lösningar och utvecklar nya teknologier i nära samarbete med kunderna. Målet har varit att utveckla fler lösningar som kan appliceras på vårt erbjudande inom fler branscher och med en bredare geografisk spridning. Förvärvet av Delta ID spelar en betydande roll i denna måluppfyllelse. Under våren 2017 tillsattes Pontus Jägemalm som Chief Technology Officer (CTO), sedan tidigare chef för Forskning & Utveckling (FoU). Fokus under året har varit att anpassa Fingerprints tekniska lösningar för nya applikationsområden och att bredda den grundläggande tekniken. Som ett resultat av detta har vi under året omfördelat en betydande del av resurserna mot nya biometriområden, vilket kan jämföras med tidigare då utvecklingsresurserna till största delen riktades mot kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones.

EN VÄRDESTYRD ARBETSPLATS MED FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KONTINUERLIG UTVECKLING

För att lyckas på en snabbrörlig marknad behöver vi ständigt se till att vi har den kompetens som våra kunder efterfrågar och vi arbetar därför kontinuerligt med utvecklingen av våra medarbetare. Oavsett om man börjar arbeta hos oss direkt efter examen eller har mångårig yrkeserfarenhet är det viktigt för oss att erbjuda spännande, utmanande och kundnära utvecklingsprojekt. Hos oss finns inga facit utan vi tror på att medarbetare lär sig av sina erfarenheter och av varandra. Det är då vi tycker att innovationsprocesserna blir som mest intressanta. Men en kraftfull och kompetent organisation kommer inte gratis. Därför är våra kärnvärden centrala och har en stark förankring i vår organisation. Våra värderingar genomsyrar hela verksamheten och har stor betydelse vid rekrytering, interna utbildningar och vid introduktion av nya medarbetare samt vid mål- och utvecklingssamtal.

Vi arbetar ständigt för att våra kärnvärden ska efterlevas i arbetsvardagen. Vi är övertygade om att detta inte bara innebär förbättrade kundrelationer och effektivare beslutsfattande, utan även större arbetsglädje, engagemang och långsiktig motivation.

FINGERPRINTS FÖRSTA KICK-OFF

I början av 2017 genomfördes den första kickoffen någonsin för alla Fingerprints medarbetare. Detta är givetvis en betydelsefull milstolpe i företagets historia. Agendanbyggde till stor del på diskussioner av våra fyra kärnvärden, och många av aktiviteterna kretsade kring hur Fingerprints ska vara ett världsledande biometriföretag genom att vara smarta, modiga, öppna och enade.

SAMARBETEN FÖR ATT FINNA TALANGFULLA MEDARBETARE

I Danmark och Sverige har Fingerprints goda och täta samarbeten med relevanta fakulteter på olika universitet och högskolor för att öka chanserna till att finna yngre talangfulla kandidater till vår verksamhet. Förutom detta samarbete deltar vi på arbetsmarknadsmässor, i traditionella annonskanaler och anlitar rekryteringsföretag för särskilda uppdrag. I Kina arbetar vi också med så kallade referral programs.

2017 – ETT ÅR FÖR ATT BYGGA EN STABIL GRUND INFÖR FRAMTIDEN

Under året har vi fokuserat på att få arbetsprocesser och strukturer på plats för att vara den hållbara arbetsgivare som vi strävar efter att vara. Inte minst med tanke att vi fått möjligheten att välkomna nya familjemedlemmar i samband med förvärvet av Delta ID.

För att binda samman alla våra verksamheter runt om i världen har vi under året lanserat en applikation, Fingerprints News, där vi publicerar interna nyheter som rör samtliga medarbetare i organisationen. Som ett led i att synliggöra våra ledningsgruppsmedlemmar och dela kunskap mellan våra verksamheter har vi också vidareutvecklat våra månadsmöten, så kallade ”All
Employee Meetings” där vi tack vare vårt videokonferenssystem inte bara kan hålla oss uppdaterade om vad som händer i företaget utan även föra en dialog mellan medarbetare och ledningsgrupp.

Under året som gått har vi även arbetat intensivt med målet att få vårt nya digitaliserade HR-system på plats under 2018 för att effektivisera, öka kvaliteten och inte minst skapa fler timmar åt vår kärnverksamhet. Detta är också ett viktigt steg för att underlätta för våra chefer som i sin tur kan skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare. Under 2017 initierade Fingerprints också ett
samarbete med Wes (Women’s executive search), Sveriges snabbast växande chefsrekryteringsföretag. Grunden till samarbetet är att vi delar samma värderingar och ser värdet i en jämställd och rättvis rekryteringsprocess med möjligheten att nå fram till marknadens bästa kvinnliga kandidater. Detta för att på sikt uppnå ett mer mångfacetterat ledarskap och stärka vår konkurrenskraft
i branschen. I slutet av 2017 genomförde vi också en tvådagars strategiworkshop för alla våra chefer för att bidra till en ökad förståelse för verksamheten och dess mål och riktning.

Läs mer i årsredovisningen för 2017, bland annat medarbetarintervjuer.

*Enligt Noréns Patentbyrå