En fortsatt växande organisation

FPCs produkter, egenskaper och kvalitet är av stor betydelse. Bolagets framgång baseras framförallt på medarbetarnas kompetens, skicklighet, samarbetsförmåga, värderingar och uppträdande.

Vad FPC kan erbjuda

Utmaningen med att hitta och attrahera rätt kompetens kommer att öka i framtiden varför FPC arbetar långsiktigt med arbetsgivarvarumärket och att söka efter rätt medarbetare brett i hela världen.

  • Med få chefsnivåer skapas en närhet till beslutsfattande som möjliggör snabba och nytänkande beslut.
  • Genom att dra nytta av varandras olika erfarenheter från andra företag och ämnesområden kan det bästa arbetssättet väljas för framtida arbete. Många medarbetare har kommit till FPC de sista åren och har stora möjligheter att bidra i utvecklingen av bolaget.
  • Genom att anställa personer från olika kulturella bakgrunder och med olika erfarenheter tillförs nya perspektiv som förbättrar kvaliteten i arbetet och i produkterna.
  • FPC ska vara en trygg och säker arbetsplats där det ska vara tillåtet och accepterat att pröva nya tillvägagångssätt.
org2

Värdedriven organisation

För att bevara och stärka en redan stark företagskultur präglad av en platt beslutshierarki och stark innovationskraft har bolaget identifierat och fastslagit fyra kärnvärden:

  • Smart
  • Brave
  • Open
  • United

Dessa kärnvärden har tagits fram med hjälp av medarbetarna i workshop-format. Värderingarna ska vara styrande i företagsbeslut och genomsyra hela verksamheten. De inkluderas i utbildningar och vid introduktion av nya medarbetare.

Microsoft PowerPoint - Presentation1

… med policys och tydlig uppförandekod

Under 2015 och 2016 har bolaget tagit fram uppdaterade policys för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling samt personalhandböcker i de länder där det finns anställda. Framförallt är också FPCs nya uppförandekod viktig för den interna dialogen kring arbetsmiljön, då den lyfter centrala frågor såsom antidiskriminering och lika villkor.
.

Fortsatt resursökning i organisationen

FPC fortsatte den personella resursförstärkningen under 2015, såväl genom anställning som inhyrning av konsulter under varierande perioder. Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 150 (104) personer. Utöver anställda var 104 konsulter engagerade vid 2015 års utgång (71). Konsulterna har varit fördelade runt om i organisationen. Totalt uppgick antalet medarbetare till 254 (175) vid årets utgång.
Resursförstärkningen av medarbetare planeras fortsätta under 2016 med en planerad ökning med upp mot 40 procent till cirka 400 medarbetare vid slutet av 2016.

Väsentligt stärkt FoU

Den numerärt största ökningen sker inom FoU för att fortsätta ligga i framkant inom fingeravtrycksbiometri samt genomföra flera utvecklingsprojekt och produktlanseringar.
FoU har under året ökat antalet medarbetare, vilket vid årets utgång uppgick till cirka 140 (100) personer. FPC bedriver nu utveckling i huvudsak på fyra orter – Göteborg, Linköping, Malmö och Köpenhamn.
Under 2014 förvärvades Anacatum Design AB, ett Linköpingsbaserat bolag specialiserat på tekniklicensiering och ASIC-utveckling. Under 2015 fullföljdes arbetet av att integrera personal från Anacatum i Fingerprint Cards.

Fler medarbetare närmare kunderna

FPCs framgång är också beroende av närheten till kunderna, språkligt och kulturellt. Därför har antalet medarbetare sysselsatta med kundprojekt och anpassning av biometriska system till slutkundens specifikationer ökat under 2015 i Asien och USA.
FPC har etablerade dotterbolag i Shanghai i Kina, Seoul i Sydkorea, Taipei i Taiwan samt Palo Alto i USA. De lokala bolagen har förutom fokus på kundprojekt även funktioner för marknadsföring och försäljning.

sida32

FPCs organisation är högt specialiserad

I bolaget finns specialistkompetens inom biometri, elektronik, materiallära, programmering, produktionsteknik, marknadsföring och försäljning. Utbildningsnivån är hög, med hög andel civilingenjörer. Över 30 procent av medarbetarna inom teknisk utveckling har teknologie doktorsexamen. Utöver fackkunskaper finns en betydande branscherfarenhet från bland annat telekomindustrin.
FPCs organisation har en stor internationell spridning med medarbetare i Sverige, Danmark, Japan, Nederländerna, Korea, Kina, Filippinerna, Taiwan och USA.

Introduktionsprogram

Alla nytillkomna medarbetare genomgår ett introduktionsprogram, delvis gemensamt för alla och delvis specialanpassat beroende på funktion. Introduktionen har visat sig vara uppskattad av medarbetarna och ger en snabbare infasning samt bygger ett kompetensnätverk bland medarbetarna för att kunna verka fullt ut i respektive funktion och främja samarbete.

Kompetensutveckling naturligt sammanlänkad med produktutveckling

Varje medarbetare gör tillsammans med sin chef en utvärdering av året som gått och en plan för kompetensutveckling för det kommande året. Kompetensutvecklingen är intimt sammanlänkad med produktutvecklingen, såväl egen som i kundprojekt. Genom bolagets mångåriga utvecklingsarbete har medarbetarna skaffat sig specialistkunskap inom de definierade kärnområdena – biometri, elektronik och produktionsprocesser. Den höga specialistkompetensen skapar en naturlig förutsättning till en lärande organisation, det vill säga en organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.

Tillvaratagande och utveckling av kompetens sker också genom bildande av fokusgrupper på nya segment/produkter.
Kompetensutvecklingen sker även genom deltagande i internationella konferenser och möten samt kompletterande externa utbildningar.
Under 2016 genomgår 10 chefer ett ledarskapsprogram för att stärka dem till att bli trygga ledare med relevanta ledarskapsverktyg.

Personalvård

För att uppmuntra till en sund och aktiv fritid erbjuds FPCs anställda i Sverige ett generöst friskvårdsbidrag. Bolaget tillhandahåller också en sjukvårdsförsäkring för alla anställda i Sverige som även omfattar samtalsstöd för att fånga upp problem tidigt och undvika sjukskrivningar. Under året har arbetet med arbetsmiljö formaliserats och utvecklats.

Under 2016 kommer FPC att ta fram en medarbetarundersökning, och beräknar göra den första undersökningen under hösten 2016. Samtliga medarbetare har redan årliga medarbetarsamtal med uppföljning av individuella mål samt planering av mål för året.

FPCs Speak-Up process (s.k. Whistleblowing) möjliggör också för bolagets medarbetare att anmäla eventuella oegentligheter.