Stärker utvecklingsförmågan

FPC ökar investeringar i utveckling för att accelerera innovationsförmågan. Målsättningen är att i snabbare takt ständigt utveckla teknologin, dess prestanda och systemlösningar.

FPCs erbjudanden är specialutvecklade och anpassade biometriska systemlösningar. Kombinationen av egen chipdesign och högförädlad mjukvara tillför ett väsentligt förädlingsvärde.
Tekniken utvecklas ständigt, drivet av efterfrågan och innovation för att skapa nya lösningar och funktioner. Samtidigt utgör den tilltagande konkurrensen en drivkraft att bibehålla och förstärka det strategiskt viktiga tekniska försprånget.

Huvudsyftet för FPCs produkter är att göra säkerhet enkelt och användarvänligt. Produkterna ska vara maximalt säkra och samtidigt enkla att använda. FPCs utveckling skapar även differentieringsmöjligheter för kunderna, så att de kan erbjuda unika egenskaper och funktioner i sin marknadsföring. Fokus ligger på slutanvändarupplevelsen, från användarvänlig ergonomi till enkelhet och mångsidighet i funktioner.

Hög kompetens och låg personalomsättning

FPCs affärsutveckling är till stor del beroende av en fokuserad och accelererad produktutveckling. Kompetensnivån är på en hög nivå där det absoluta flertalet har civilingenjörsexamen och cirka 30 procent dessutom är teknologie doktorer. Kompetensen bygger också på lång erfarenhet från telekomindustrin bland många medarbetare.
FoU har haft en betydande tillväxt 2014-2015, från 20 till drygt 140 medarbetare vid utgången av 2015. FPC har för avsikt att fortsätta resursökningen med medarbetare under 2016. En större personalstyrka ökar kapaciteten att hantera kundspecifika utvecklingsprojekt, förbättra lösningarna inom smartphoneapplikationen och samtidigt ha kraft för fortsatt värdeskapande innovation inom nya produktområdeslösningar.
FoU-organisationen har en mycket låg personalomsättning tack vare ett positivt samarbetsklimat, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, internationellt arbete samt hängivna kollegor.
FoU bedrivs i huvudsak på fyra orter; Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Linköping.

Patentering i nära anslutning

FPC bedriver ett proaktivt patentskyddsarbete som en integrerad del av produktutvecklingen. Det sker en löpande revision av utvecklingen för att snabbt identifiera och konkurrensskydda nyutvecklade systemlösningar. Patenteringen avser skydd av hela systemlösningen inklusive algoritm.

Systemutveckling i fyra dimensioner

FPCs utveckling sker i en fullständig systemintegration med fyra fokusområden:
algoritm, mjukvaruutveckling, ASIC/chip samt paketering.

Algoritm – avläsning av fingeravtrycket

Algoritm är mjukvaran som optimerar bildkvaliteten och utför bildbehandlingen som hittar informationen i de bilder av fingeravtrycket som kommer från chipet. Det sker en ständig utveckling för att höja informationsutnyttjandet för allt mindre chip i allt fler paketeringsmiljöer, dvs sensorns placering och inbyggnadslösning (t ex under glas). Egen algoritmkompetens i bolaget är en styrka genom samarbetsmöjligheter med kunden för att möta dennes krav på biome- trisk utveckling.

Mjukvaruutveckling – ökad slutanvändarupplevelse

Mjukvaruutvecklingen är inriktad på FPCs biometriska systemlösning i till exempel en smartphone. Utvecklingen hanterar sensorns kommunikation med mobilplattformen för verifiering i en säker plattform och tillför ytterligare mervärde i slutanvändarfunktioner.

ASIC/kiselchip-utveckling – navet

ASIC/chip-utvecklingen är inriktad på fortsatta designlösningar i utformningen av chipets ytstorlek och tjocklek, strömförbrukning samt förmåga att läsa ut bilder genom olika typer av material.

Paketering – den fysiska integrationen

Paketeringen är inriktad på chipets integration med andra material, men också hela systemlösningar med processor för plug and play-funktionalitet. Färdiga systemlösningar av denna typ utvecklas framför allt för applikationer/branschsegment andra än smartphone- och smartcardlösningar.

development

Kundnärheten avgörande

FPCs försäljning bygger på kundunika lösningar och FoU-organisationen samarbetar mycket nära med bolagets Customer projects-organisation. FPC har ytterligare utökat den lokala närvaron i Asien med egna medarbetare inom Customer projects som har kundkontakten vid den kundunika anpassningen av biometriska systemlösningar. Medarbetarna har lokal förankring med samma språk och kulturella rötter som kunderna. Detta kundsamarbete sker med det absoluta flertalet av bolagets kunder inom smartphone/tablet-segmentet. Den löpande kundkontakten ger en unik insikt i kundernas krav och stärker kundrelationen.