Ökad innovationsförmåga

Fingerprints bedriver egen forskning och utveckling för intuitiva, användarvänliga och säkerhetsskapande lösningar baserad på
avancerad teknologi. Utvecklingen fokuseras på såväl befintlig teknologi som nya biometriska plattformar.

Fingerprints fortsätter att investera i produktutveckling för att etablera bolaget som ett mer komplett biometriföretag. Bolaget investerar i såväl medarbetare som förvärv. Det är strategiskt viktigt att kontinuerligt stärka innovationsförmågan för att fortsätta utvecklingen av teknologi, plattformar, prest­ anda och systemlösningar.
Utvecklingsarbetet omfattar också framtagning av ytter­ ligare teknikplattformar utöver den kapacitiva tekniken. Den tilltagande konkurrensen är en stimulerande drivkraft för att bibehålla och förstärka bolagets tekniska försprång.

SLUTANVÄNDAREN I FOKUS

Utvecklingens syfte är att göra säkerhet enkelt och användar­ vänligt. Fingerprints lösningar skapar även differentierings­ möjligheter för kunderna, så att de kan erbjuda unika egenskaper och funktioner för slutanvändarna. Fokus ligger
på slutanvändarupplevelsen, från användarvänlig ergonomi till enkelhet och mångsidighet i funktioner.

KUNDUNIKA LÖSNINGAR

Fingerprints försäljning bygger på kundunika lösningar och FoU­organisationen (Forskning och Utveckling) samarbetar nära bolagets kundprojekt. Fingerprints har stärkt den lokala närvaron i Asien med egna medarbetare inom kundprojekt
som har kontakten med kunden vid den unika anpassningen av biometriska systemlösningar. Medarbetarna har lokal förank­ ring med samma språk och kulturella rötter som kunderna. Dessa samarbeten sker med det absoluta flertalet av bolagets volymkunder. Den löpande kontakten stärker relationen och
ger en unik insikt i kundernas krav och behov.

ORGANISATION MED HÖG KOMPETENS

FoU hade en betydande tillväxt under 2015–2016, från 140 till 241 medarbetare vid utgången av 2016. Större personalstyrka ökar kapaciteten att fokusera på parallella applikationsområden och hantera kundspecifika utvecklingsprojekt. Dedikerade resurser läggs också på forskning för att säkra en långsiktig utveckling.
FoU bedrivs i huvudsak på fyra orter; Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Linköping. Grunden till Fingerprints framgång är en stark företagskultur som präglas av innovation, entrepre­ nörskap och kundanpassning. När personalstyrkan växer och behovet av gemensamma processer och styrning ökar är det viktigt att värna om styrkan i företagskulturen.
Kompetensnivån är hög där det absoluta flertalet har civil­ ingenjörsexamen och av dessa är en påtaglig andel teknologie doktorer. Kompetensen bygger också på lång erfarenhet från telekomindustrin och industrialisering bland många medarbe­ tare. Nyrekryteringarna är fortsatt inriktade på spetskompetens. FoU­organisationen har en mycket låg personalomsättning
tack vare ett positivt samarbetsklimat, utmanande arbets­ uppgifter inom biometrisk teknologiutveckling i framkant, internationellt arbete samt hängivna kollegor. Under året kommer fortsatta förstärkningar att ske inom prioriterade kompetensområden parallellt med att arbetsätt utvecklas för att öka effektiviteten.

PATENTERING I NÄRA ANSLUTNING

Fingerprints bedriver ett proaktivt patentskyddsarbete som en integrerad del av produktutvecklingen. Det sker en löpande revision av utvecklingen för att snabbt kunna identifiera och kon­ kurrensskydda nyutvecklade systemlösningar. Patenteringen avser skydd av hela systemlösningen inklusive algoritm och andra väsentliga delar i systemet.

Systemutveckling i fyra dimensioner

Fingerprints utveckling sker integrerat i fyra fokusområden:
utveckling av algoritm, mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling av biometrisk sensor samt paketering.

Algoritm
avläsning av det unika biometriska mönstret

Algoritm är mjukvaran som optimerar bildkva­ liteten och utför bildbehandlingen som hittar informationen i de bilder av, i fingeravtrycks­ sensorns fall, fingeravtrycket som kommer från chipet. Det sker en ständig utveckling för att höja informationsutnyttjandet för allt mindre chip i allt fler paketeringsmiljöer, dvs sensorns placering och inbyggnadslösning under olika material. Med egen algoritmkompetens möj­ liggör vi samarbeten med kunden och möter på så sätt dennes krav på biometrisk utveckling.

Mjukvaruutveckling
ökad slutanvändarupplevelse

Mjukvaruutvecklingen är inriktad på Fingerprints biometriska systemlösning i till exempel en smartphone. Utvecklingen hanterar sensorns kommunikation med mobilplattformen för verifiering i en säker plattform och tillför ytterligare mervärde i slutanvändarfunktioner

Utveckling av fingeravtryckssensorer
navet

Hårdvaruutveckling av fingeravtrycks­ sensorer är inriktad på funktionalitet och designlösningar i utformningen av sensorn. För fingeravtryckssensorer innebär det chipets ytstorlek och tjocklek, strömför­ brukning samt förmåga att läsa ut bilder genom olika typer av material.

Paketering
den fysiska integrationen

Paketeringen är inriktad på sensorns integration med andra material, men också hela systemlös­ ningar med processor för plug and play­funk­ tionalitet. Färdiga systemlösningar av denna typ utecklas framförallt för applikationer i andra lösningar än smartphones och smartcards.