Ett år präglat av förändrade förutsättningar

Marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones har mycket snabbt utvecklats till en mogen massmarknad med högt konkurrenstryck. Vi fokuserar på att driva kostnadseffektivitet samtidigt som vi utvecklar nya biometriska teknologier och expanderar till nya tillämpningsområden.

2017 var ett mycket utmanande år för Fingerprints, med ett resultat som absolut inte är tillfredsställande. Intäkterna minskade med 55 procent till 2 966 Mkr medan rörelsemarginalen sjönk till fem procent från 39 procent föregående år.

Marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones, vilken utgör huvuddelen av vår verksamhet, har mycket snabbt utvecklats till en mogen massmarknad med högt konkurrenstryck. Efterfrågan expanderade inte i den omfattning som vi, liksom oberoende branschanalytiker, förväntade oss i början av året.

Om vi tittar på vår adresserbara marknad inom smartphonesegmentet, räknat i volym (antal levererade smartphones utrustade med fingeravtryckssensorer, exklusive Apple), uppgick den till cirka 700 miljoner enheter 2017. Vår marknadsandel för helåret 2017 var cirka 40 procent.

Under den första halvan av året kunde dock en ansenlig del av efterfrågan mötas genom att distributörer och modulhus successivt minskade tidigare uppbyggda lager snarare än att lägga nya beställningar på sensorer. Den här lagerdynamiken påverkade vårt resultat negativt under de första två kvartalen 2017. Det var inte förrän i mitten av året som lagernivåerna i värdekedjan normaliserades, och vi kunde se en ökning i inflödet av nya order.

Smartphonemarknaden är dock oerhört dynamisk och snabbrörlig, och vi genomlevde ett påtagligt skifte i vår produktmix under det andra halvåret. En tydlig förändring är att även smartphones i premiumsegmentet i allt större utsträckning utrustas med mindre och billigare sensorer. Vi ser även en trend mot att skärmen på smartphones täcker hela framsidan. Detta har lett till att många av våra OEM-kunder har skiftat till att använda baksidesmonterade sensorer, vilka har en lägre kostnad. Sammantaget har genomsnittspriset för sensorer för smartphones under året minskat med cirka 30 procent.

Enligt flera externa bedömare minskade leveranserna av smartphones på den kinesiska marknaden något jämfört med 2016. Vår bedömning är att marknadsläget på den kinesiska smartphonemarknaden mattades av ytterligare under slutet av året.

Jag förväntar mig en fortsatt negativ prisutveckling under 2018, och att marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones, mätt i värde, kommer att minska under 2018. Alla våra större kinesiska OEM-kunder använder sig numera av två eller till och med tre leverantörer av fingeravtryckssensorer, dels för att försäkra sig om volymer och dels för att stärka sin prisförhandlingsposition. Vi har lyckats väl i konkurrensen om affärsvolymer, även om vår marknadsandel har minskat jämfört med förra året. Detta är en naturlig konsekvens av att vara verksam på en snabbt mognande marknad. Samtidigt vill jag understryka att vår ambition är att behålla en ledande position inom detta segment, samtidigt som vi flyttar tyngdpunkten i våra investeringar mot nya, framväxande biometrimarknader. Inom smartphonesegmentet
kommer våra investeringar främst att syfta till att driva kostnadseffektivitet genom att utveckla nya, uppdaterade sensorer som levererar hög kvalitet och säkerhet till en konkurrenskraftig kostnad.

2018 – ETT ÅR AV OMSTÄLLNING

Samtidigt som vi ser en stor potential att växa inom nya områden, inte minst inom biometriska smarta kort, kommer det att ta tid innan vi når signifikanta affärsvolymer utanför vår kärnaffär inom smartphones. 2018 blir ett utmanande år för Fingerprints eftersom vi hanterar ett tufft affärsklimat på mobilsidan samtidigt som vi investerar för tillväxt inom nya fokusområden.

I början av 2018 initierade vi, som tidigare meddelats, ett omfattande åtgärdsprogram för att anpassa företagets kostnadsbas till de
snabba förändringarna på marknaden, och för att trygga företagets långsiktiga utveckling och framgång. Som ett led i detta kommer
vi att reducera personalstyrkan med cirka 185 tjänster, och även minska våra externa kostnader. Åtgärderna uppskattas innebära
kostnadsbesparingar om cirka 360 Mkr under 2018, med genomslag i det andra kvartalet. På samma gång styr vi om resurser för att
säkerställa att vi har tillräckligt fokus på nya tillväxtområden och att organisationen är anpassad för att framgångsrikt kunna konkurrera på en expanderande global biometrimarknad. Ungefär hälften av våra FoU-investeringar är redan kopplade till initiativ som syftar till att utveckla nya biometriska teknologier och att expandera inom nya lovande tillämpningsområden i olika branscher.

STARK POSITION FÖR ATT SKAPA LÅNGSIKTIGT VÄRDE INOM NYA OMRÅDEN

Det var inom mobiltelefonin som biometrinfick sitt verkliga globala genombrott. Fingerprints var en av pionjärerna, och vår affär inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones stod för ca 95 procent av vår totala omsättning under 2017. Målsättningen är att nya områden ska stå för cirka 10 procent av omsättningen 2018, i takt med att vi diversifierar verksamheten till nya tillväxtområden. Den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni har tydliggjort biometrins möjligheter inom en rad andra tillämpningsområden, något som nu börjar omsättas i allt fler utvecklingsinitiativ, marknadstester och produktlanseringar.

Vi är väl positionerade för att kunna dra långsiktig fördel av denna utveckling. Det handlar både om nya tillämpningar för vår befintliga teknologi, och om att utveckla lösningar baserade på nya biometriska modaliteter.

NYA TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Vår teknologi inom kapacitiva fingeravtryckssensorer är väl beprövad och uppskattad av hundratals miljoner smartphoneanvändare över hela världen. Den grundläggande tekniken kan anpassas och vidareutvecklas för att sedan appliceras inom helt nya områden, till exempel i biometriska dörrlås, av vilka det säljs flera miljoner om året bara i Kina.


Biometriska smarta kort – nästa massmarknad

Vi bedömer dock att det område som har störst potential de närmsta åren är biometriska smarta kort. Den potentiella marknaden är mycket stor, med cirka 4 miljarder smarta kort (kort utrustade med chip) producerade varje år. Ungefär 3,5 miljarder av dessa är olika former av betal- och kreditkort, medan resten till största delen utgörs av passerkort, id-kort och lojalitetskort.

Storleken på den globala kortmarknaden, i kombination med de stora fördelar som finns med att implementera biometrisk autentisering inom betalningsområdet, gör att smarta kort har alla förutsättningar att utvecklas till nästa biometriska massmarknad. Idén att ersätta pin-koden
med en fingeravtrycksläsare i betalkort har funnits länge, och var ju faktiskt grunden till detta bolag (därav namnet Fingerprint Cards).

Även om det kommer att dröja innan vi når signifikanta kommersiella volymer, finns tydliga tecken på att marknaden är på väg att ta fart, med flera genomförda och planerade marknadstester. I början av 2018 tillkännagav vi till exempel ett samarbete med Visa i samband med det första marknadstestet av kontakt- och kontaktlösa biometriska betalkort i USA, tillsammans med Mountain America Credit Union. Vi ser
också att kortvarumärkena har blivit mer aktiva i sin kommunikation och marknadsföring av biometriska kort, även gentemot handeln där det finns stora vinster med smidigare, snabbare och säkrare betalningar.

Under 2018 utförs marknadstester på ett antal stora marknader, inte bara i Nordamerika och Europa, utan också i Asien. Dessa tester är en viktig del i att utvärdera och kvalificera olika system för nästa steg i processen, det vill säga certifiering av den tekniska lösningen. De olika kortvarumärkena befinner sig på olika stadier i processen, men mycket pekar på att den första certifieringen ska kunna slutföras under den senare delen av 2018. Detta blir en mycket viktig milstolpe och kan innebära att en helt ny volymmarknad skapas för Fingerprints biometriska lösningar.

Fingerprints har väl etablerade samarbeten med flera av de största korttillverkarna, till exempel IDEMIA och Gemalto (via Zwipe). Vi har även startat ett samarbete med NXP Semiconductors i samband med deras nya kontaktlösa teknologiska genombrott för fingeravtryck-på-kort. Under 2017 lanserade vi T-Shape™, en ultratunn sensormodul som är optimerad för integrering i smarta kort enligt aktuell branschstandard.
Det är den mest strömsnåla modulen på marknaden och uppvisar mycket goda egenskaper vad gäller kontaktlös strömupptagning, vilket är ett grundläggande kriterium för ett fungerande biometriskt kontaktlöst kort. Vi är redan nu redo att leverera kommersiella volymer.

Biometri inom allt fler områden

Vi ser också en påtaglig ökning av intresset för biometriska lösningar inom en rad andra områden där säker och användarvänlig autentisering är viktigt. Detta drivs till viss del av att allt fler enheter kopplas upp mot internet, vilket ökar behovet av säkra och användarvänliga system för att verifiera användaridentiteter. Ett bra exempel är fordonsindustrin, där biometri kan bidra till att leverera individanpassad funktionalitet som ökar säkerheten och bekvämligheten. Detta är ett viktigt fokusområde för Fingerprints.

I januari 2018 gick vi in i ett exklusivt samarbetsavtal med Gentex, en ledande teknikleverantör till fordonsindustrin, för att tillsammans utveckla biometriska system som kan autentisera föraren med hjälp av irisskanning. När förarens rättighet att använda fordonet verifierats, kommer bilen att kunna startas och kupén anpassas automatiskt, till exempel speglar, rattinställning, sätesposition och navigeringssystem.

UTVECKLING OCH UTÖKNING AV VÅR BIOMETRISKA TEKNIKPORTFÖLJ

Vårt strategiska samarbete med Gentex inom fordonsindustrin är baserat på vår irisigenkänningsteknologi ActiveIRIS®. Detta är ett konkret exempel på vår strategi att bredda vår biometriska teknikportfölj. I mars 2018 kunde vi offentliggöra nästa steg, nämligen att en lösning för ansiktsigenkänning kommer att erbjudas. Lösningen kommer initialt att utvecklas för smartphones, men eftersom Fingerprints expanderar till nya applikationsområden inom olika branscher kommer den också att kunna erbjudas till kunder inom andra områden.

Vår målsättning är att vara ett ledande biometribolag, vilket förutsätter att vi kontinuerligt utvecklar och förfinar vår teknik. Det handlar både om att bygga ut vår teknologi inom fingeravtrycksigenkänning och om att komplettera med spjutspetsteknologi inom andra områden. Olika biometriska modaliteter har varierande egenskaper med sina unika för- och nackdelar, vilket gör dem mer eller mindre lämpade för olika
tillämpningsområden. Samtidigt finns stora möjligheter att kombinera flera modaliteter i en och samma applikation. Detta möjliggör ökad säkerhet för särskilt känsliga system eller applikationer, till exempel genom flerstegsautentisering. Men det kan också betyda ökad användarvänlighet genom att erbjuda fler autentiseringsalternativ för olika situationer.

Vi kunde under 2017 offentliggöra vår första kommersiella lansering med multimodalitet, i form av en smartphone som kombinerar fingeravtryckssensor och irisskanning från Fingerprints. Utvecklingen av multimodala lösningar är en viktig förutsättning för att vara ett ledande biometribolag. Säkra molnlösningar för central biometrisk matchning är en annan viktig pusselbit, inte minst när det gäller implementering av biometri i smarta städer. Vi har utvecklat en högsäkerhetslösning för detta, både för fingeravtrycks- och irisigenkänning, och vi förväntar oss att kunna teckna Fingerprints första kommersiella avtal inom detta område redan under 2018.

Ett annat prioriterat utvecklingsområde är vår In-Display-teknik för fingeravtrycksigenkänning. Genom att tillämpa den unika ultraljudsteknologi som Fingerprints utvecklar blir fingeravtrycksigenkänningen ännu mer användarvänlig. Vår ambition är att möjliggöra för användare att autentisera sig genom att placera sina fingrar var som helst på en smartphones skärm. Därmed försvinner behovet av en fysisk knapp. Detta står även i kontrast till andra In-Displaysensorteknologier där fingeravtryck endast kan avläsas i ett litet dedikerat område på skärmen. Teknologin kommer att fungera som bas för fortsatt utveckling av en ny generation fingeravtrycksigenkännande produkter, i samarbete med befintliga och nya partners.

HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Fingerprints verksamhet bidrar till en hållbar utveckling och har en positiv samhällspåverkan, inte minst genom att vår produktportfölj skapar värde för kunder, användare och samhället i stort genom säker identifiering och autentisering i en alltmer utsatt digital miljö. Våra lösningar bidrar på så sätt till en minskning av risken för bedrägerier.

Det är också viktigt att vi säkerställer att vår verksamhet bedrivs inom etiska ramar. Som ansluten till FN:s Global Compact står Fingerprints helhjärtat bakom alla dess principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Våra hållbarhetsmål är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Under 2017 har vi förankrat vårt hållbarhetsarbete ytterligare, och stärkt vår styrning genom att integrera hållbarhet genom hela vår verksamhet. Under 2017 genomförde Fingerprints en strukturerad intressent- och väsentlighetsanalys, som har legat till grund för våra nya hållbarhetsmål för 2018–2020. Läs gärna vidare om detta på sidorna 26–31 i årsredovisningen.

Under 2018 minskar vi vår organisation och fortsätter att ställa om verksamheten mot nya områden. Jag vet att detta kommer att innebära svåra förändringar för många av våra medarbetare, men anpassningen är nödvändig för att värna vår konkurrenskraft. Jag vill rikta ett tack till alla anställda för ert hårda arbete och engagemang under ett utmanande 2017.

 
GÖTEBORG, APRIL 2018
Christian Fredrikson
VD och koncernchef